Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörk rödprick

Organismgrupp Lavar Arthonia incarnata
Mörk rödprick Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mörk rödprick är en skorplav med vitgrå till brunaktig, mycket tunn bål med Trentepohlia-alger. Bålarna täcker ofta bara någon cm2. Apothecier är vanliga, mörkt rödbruna, starkt välvda, rundade, ofta i hopar och upp till 1,0 mm breda. Sporerna är 3-celliga med ena ändcellen betydligt större, 12–18 × 4–7 µm, färglösa och släta. Mörk rödprick är lik den rödlistade arten rödprick Arthonia helvola men denna har ljusare apothecier (rävröda) och sporerna är 8–12 × 3–6 µm. Dessa två arter är de enda fläcklavar Arthonia som har röda apothecier utan pruina. Andra fläcklavar som rostfläck A. vinosa kan dock ha en röd färgton i apothecierna.
Utbredning
Länsvis förekomst för mörk rödprick Observationer i Sverige för mörk rödprick
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten var känd från några få lokaler i Medelpad, Ångermanland och Jämtland från slutet av 1800-talet, men sedan gjordes inga fynd förrän på 1990-talet då den på nytt uppmärksammades. Nu finns ett 40-tal aktuella lokaler. Artens mörkertal i Dalarna är lågt men åtminstone i Hälsingland indikerar inventeringar att det är högt. Mer data från andra delar av det boreala barrskogsbältet behövs för att göra en bättre bedömning av mörkertalet. I övrigt är den bara hittad i Finland där den är rödlistad. I övriga Norden endast funnen i Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
A2bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Ett 40-tal aktuella lokaler på gran, sälg och björk i boreala grandominerade kontinuitetsskogar med hög och jämn luftfuktighet. Artens mörkertal i Dalarna är lågt men åtminstone i Hälsingland indikerar inventeringar att det är högre. Arealen kontinuitetsskog minskar. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (800-6400). Antalet lokalområden i landet skattas till 1500 (400-3200). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 30 (20-50) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-30) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 (20-50) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2bc+4bc).
Ekologi
Fynden från slutet av 1800-talet gjordes på klibbalsbark och ved. De aktuella fynden är främst gjorda på gran- och sälgbaser i halvöppna till slutna gamla boreala granskogar med hög luftfuktighet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
· klibbal
· klibbal
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Arthoniaceae, Släkte Arthonia (fläcklavar), Art Arthonia incarnata Th.Fr. ex Almq. - mörk rödprick Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier A2bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Ett 40-tal aktuella lokaler på gran, sälg och björk i boreala grandominerade kontinuitetsskogar med hög och jämn luftfuktighet. Artens mörkertal i Dalarna är lågt men åtminstone i Hälsingland indikerar inventeringar att det är högre. Arealen kontinuitetsskog minskar. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (800-6400). Antalet lokalområden i landet skattas till 1500 (400-3200). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 30 (20-50) % under de senaste 50 åren. Under de kommande 50 åren förväntas minskningstakten uppgå till 15 (10-30) %. Under en tidsperiod om 50 år, som sträcker sig både bakåt och framåt i tiden, så bedöms minskningstakten uppgå till 30 (20-50) %. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Minskningstakten överstiger gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt A-kriteriet. (A2bc+4bc).
Mörk rödprick är en skorplav med vitgrå till brunaktig, mycket tunn bål med Trentepohlia-alger. Bålarna täcker ofta bara någon cm2. Apothecier är vanliga, mörkt rödbruna, starkt välvda, rundade, ofta i hopar och upp till 1,0 mm breda. Sporerna är 3-celliga med ena ändcellen betydligt större, 12–18 × 4–7 µm, färglösa och släta. Mörk rödprick är lik den rödlistade arten rödprick Arthonia helvola men denna har ljusare apothecier (rävröda) och sporerna är 8–12 × 3–6 µm. Dessa två arter är de enda fläcklavar Arthonia som har röda apothecier utan pruina. Andra fläcklavar som rostfläck A. vinosa kan dock ha en röd färgton i apothecierna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörk rödprick

Länsvis förekomst och status för mörk rödprick baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörk rödprick

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten var känd från några få lokaler i Medelpad, Ångermanland och Jämtland från slutet av 1800-talet, men sedan gjordes inga fynd förrän på 1990-talet då den på nytt uppmärksammades. Nu finns ett 40-tal aktuella lokaler. Artens mörkertal i Dalarna är lågt men åtminstone i Hälsingland indikerar inventeringar att det är högt. Mer data från andra delar av det boreala barrskogsbältet behövs för att göra en bättre bedömning av mörkertalet. I övrigt är den bara hittad i Finland där den är rödlistad. I övriga Norden endast funnen i Finland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniaceae  
 • Släkte
  Arthonia - fläcklavar 
 • Art
  Arthonia incarnataTh.Fr. ex Almq. - mörk rödprick

Fynden från slutet av 1800-talet gjordes på klibbalsbark och ved. De aktuella fynden är främst gjorda på gran- och sälgbaser i halvöppna till slutna gamla boreala granskogar med hög luftfuktighet.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Vattendrag

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· klibbal - Alnus glutinosa (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Arten hotas främst av att arealen gammal boreal granskog med grova sälgar och hög luftfuktighet minskat. Barrskog äldre än 160 år har minskat med 50% de senaste 50 åren. Artens population bedöms ha minskat med minst 30% under samma tidsperiod (3 generation för arten) och bedömningen är att populationen kommer att fortsätta minska med ytterligare åtminstone 30% de kommande 50 åren. På lång sikt torde även dålig föryngring av sälg vara ett hot.

Påverkan
 • Närvaro av annan art (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Några lokaler är naturreservat men ytterligare lokaler måste skyddas.
Utländska namn – FI: Raidanpiilojäkälä.

Almquist, S. 1880. Monographia Arthoniarum Scandinaviae. Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 17(6): 1–69.

Redinger, K. 1937. Familie Arthoniaceae. Rabenhorst’s Kryptogamenflora 9, 2, 1: 8–180.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniaceae  
 • Släkte
  Arthonia - fläcklavar 
 • Art
  Arthonia incarnata, Th.Fr. ex Almq. - mörk rödprick
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.