Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörk spegelbock

Organismgrupp Skalbaggar, Långhorningar Poecilium pusillum
Mörk spegelbock Skalbaggar, Långhorningar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal och platt, cirka 8 mm lång skalbagge med ganska långa antenner som når till mitten av täckvingarna. Låren är som hos många barkbockar förtjockade och platta. Färgen är mörkbrun eller svart med svagt blåglänsande täckvingar och blanka partier på halsskölden. Buksegmenten brukar vara gulbruna.
Utbredning
Länsvis förekomst för mörk spegelbock Observationer i Sverige för mörk spegelbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från ett mycket begränsat område i östra Småland. Ej i övriga Norden eller Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i nyligen döda, ofta klena, ekgrenar, t.ex. i snöknäckta grenar. Kan även utvecklas i avverkningsavfall på hyggen och röjningsavfall efter åker- och vägkanter. Endast känd från ett mycket begränsat område i östra Småland. Den svenska utbredningen är helt isolerad från den i övriga Europa. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (150-500) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (120-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat (pga ett ökat utnyttjande av flisved (GROT) för energiändamål och röjning i hagmarker pga ändrade miljöersättningsregler). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i nyligen döda ekgrenar, ofta av klena dimensioner. Angreppen sker ofta i snöbräckta grenar, men även i avverkningsavfall på hyggen och röjningsavfall efter åker- och vägkanter. Larven gnager slingrande gångar under barken för att sedan gå in i veden, där förpuppningen sker. Arten har en varierande, ett- eller tvåårig utvecklingstid. Förpuppningen sker i maj, och de fullbildade skalbaggarna visar sig på nyligen dött ekris från slutet av maj till juni. Arten anges att förpuppa sig redan på hösten i mellaneuropeisk litteratur, men detta har aldrig observerats i Sverige.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· ekar
· ekar
Levande träd
Levande träd
· ekar
· ekar
Dött träd
Dött träd
· ekar
· ekar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cerambycidae (långhorningar), Släkte Poecilium, Art Poecilium pusillum (Fabricius, 1787) - mörk spegelbock Synonymer brunsvart spegelbock, Phymatodes pusillus (Fabricius, 1787)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i nyligen döda, ofta klena, ekgrenar, t.ex. i snöknäckta grenar. Kan även utvecklas i avverkningsavfall på hyggen och röjningsavfall efter åker- och vägkanter. Endast känd från ett mycket begränsat område i östra Småland. Den svenska utbredningen är helt isolerad från den i övriga Europa. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (150-500) km² och förekomstarean (AOO) till 240 (120-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat (pga ett ökat utnyttjande av flisved (GROT) för energiändamål och röjning i hagmarker pga ändrade miljöersättningsregler). De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En långsmal och platt, cirka 8 mm lång skalbagge med ganska långa antenner som når till mitten av täckvingarna. Låren är som hos många barkbockar förtjockade och platta. Färgen är mörkbrun eller svart med svagt blåglänsande täckvingar och blanka partier på halsskölden. Buksegmenten brukar vara gulbruna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörk spegelbock

Länsvis förekomst och status för mörk spegelbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörk spegelbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från ett mycket begränsat område i östra Småland. Ej i övriga Norden eller Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Cerambycinae  
 • Tribus
  Callidiini  
 • Släkte
  Poecilium  
 • Art
  Poecilium pusillum(Fabricius, 1787) - mörk spegelbock
  Synonymer
  brunsvart spegelbock
  Phymatodes pusillus (Fabricius, 1787)

Larvutvecklingen sker i nyligen döda ekgrenar, ofta av klena dimensioner. Angreppen sker ofta i snöbräckta grenar, men även i avverkningsavfall på hyggen och röjningsavfall efter åker- och vägkanter. Larven gnager slingrande gångar under barken för att sedan gå in i veden, där förpuppningen sker. Arten har en varierande, ett- eller tvåårig utvecklingstid. Förpuppningen sker i maj, och de fullbildade skalbaggarna visar sig på nyligen dött ekris från slutet av maj till juni. Arten anges att förpuppa sig redan på hösten i mellaneuropeisk litteratur, men detta har aldrig observerats i Sverige.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
Levande träd (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
Arten gynnas av avverkningar i ekskog, och populationen växlar kraftigt beroende på hur ofta avverkningar har skett inom ett område. Just nu huggs det ganska sällan ek inom området, och arten blir därför mer beroende av röjningsvirke o.dyl. I takt med ökad utvinning av bränsleflis ur avfall och från avverkningar, röjningar och gallringar minskar dess möjlighet att finna lämpliga utvecklingsplatser.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Man bör i samband med avverkningar i ekskog låta en del av avverkningsavfallet ligga kvar på hygget med tanke på såväl denna art som t.ex. rödhjon, smal getingbock och ekgrenbock m.fl. rödlistade skalbaggar. I samband med buskröjning längs väg- och åkerkanter bör röjningsavfallet sparas i stället för att flisas eller brännas.

Åtgärdsprogram Fastställt

Adebratt, S. & Lundberg, S. 1966. Några anteckningar om skalbaggar från en resa i Småland och Skåne 19–24 april 1964. Ent. Tidskr. 87: 101.

Bilý, S. & Mehl, O. 1989. Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. Vol. 22: 116.

Lundberg, S. 1993. Skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. Ent. Tidskr. 114: 93.

Palm, T. 1953. Phymatodes pusillus F. en ny svensk cerambycid (Col.). Opusc. Ent. 18: 240–243.

Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. Opusc. Ent. Suppl. XVI: 320–321.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Cerambycinae  
 • Tribus
  Callidiini  
 • Släkte
  Poecilium  
 • Art
  Poecilium pusillum, (Fabricius, 1787) - mörk spegelbock
  Synonymer
  brunsvart spegelbock
  Phymatodes pusillus (Fabricius, 1787)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.