Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörk strimharkrank

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Nephrotoma croceiventris
Mörk strimharkrank Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mörk strimharkrank är tecknat i gult och svart. Bakkroppen är blåsvart med gula fläckar på sidor likt den närstående arten Nephrotoma pratensis. Karaktärer som utmärker mörk strimharkrank är att området mellan ögonen och under antennfästena är brunt, och att mellankroppens mörka sidoränder är matta. Arten är mycket lik N. pratensis, och kan säkrast separeras från den och närstående arter genom studier av bakkroppsspetsens (hypopygium).
Utbredning
Länsvis förekomst för mörk strimharkrank Observationer i Sverige för mörk strimharkrank
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
Mörk strimharkrank är i Sverige känd från tre lokaler i Skåne (Ystad 1912, Genarp 1935, Degeberga 1960). Arten är ej funnen i de övriga Nordiska länderna, annars är arten utbredd över stora delar av Europa. Arten är sällsynt i hela sitt utbredningsområde.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten förekommer i fuktiga betesmarker och sandiga strandzoner längs smärre vattendrag. Habitatet försämras sannolikt i kvalitet. Arten är endast påträffad i Skåne, senast 1960, saknas i övriga Norden. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (0-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (0-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (0-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)).
Ekologi
Artens biologi är dåligt känd men är i Europa funnen på sandmarker (Holland), översvämmade gräsmarker, och längs sjöar och vattendrag (Oosterbroek & de Jong, 2001). Larven är troligtvis marklevande och saprofag likt närbesläktade arter.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Sjöar
Sjöar
Vattendrag
Vattendrag
Småvatten
Småvatten
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Buskmark
Buskmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Nephrotoma, Art Nephrotoma croceiventris (Strobl, 1909) - mörk strimharkrank Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten förekommer i fuktiga betesmarker och sandiga strandzoner längs smärre vattendrag. Habitatet försämras sannolikt i kvalitet. Arten är endast påträffad i Skåne, senast 1960, saknas i övriga Norden. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (0-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (0-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (0-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)).
Mörk strimharkrank är tecknat i gult och svart. Bakkroppen är blåsvart med gula fläckar på sidor likt den närstående arten Nephrotoma pratensis. Karaktärer som utmärker mörk strimharkrank är att området mellan ögonen och under antennfästena är brunt, och att mellankroppens mörka sidoränder är matta. Arten är mycket lik N. pratensis, och kan säkrast separeras från den och närstående arter genom studier av bakkroppsspetsens (hypopygium).

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för mörk strimharkrank

Länsvis förekomst och status för mörk strimharkrank baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörk strimharkrank

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Mörk strimharkrank är i Sverige känd från tre lokaler i Skåne (Ystad 1912, Genarp 1935, Degeberga 1960). Arten är ej funnen i de övriga Nordiska länderna, annars är arten utbredd över stora delar av Europa. Arten är sällsynt i hela sitt utbredningsområde.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Nephrotoma  
 • Art
  Nephrotoma croceiventris(Strobl, 1909) - mörk strimharkrank

Artens biologi är dåligt känd men är i Europa funnen på sandmarker (Holland), översvämmade gräsmarker, och längs sjöar och vattendrag (Oosterbroek & de Jong, 2001). Larven är troligtvis marklevande och saprofag likt närbesläktade arter.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Sjöar, Vattendrag, Småvatten

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Sötvattensstrand, Buskmark, Trädbärande gräsmark, Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Har troligen liten tolerans för ändrade miljöförhållanden.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas, i första hand vid Degerberga där den senast är påträffad. Bättre kunskap behövs om artens biologi.

Catalogue of Craneflies of the World, Oct 2005 http://ip30.eti.uva.nl/ccw/

Lindner, E. 1980. Die Fliegen der paläarktischen Region Band III:5. 15 Tipulidae. E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart.

Oosterbroek, P. & de Jong, H. 2001. New data on Tipulidae (Diptera) from the Netherlands. Entomologische Berichten 61: 101–114.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008.

© ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Nephrotoma  
 • Art
  Nephrotoma croceiventris, (Strobl, 1909) - mörk strimharkrank
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008.

© ArtDatabanken, SLU 2008.