Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörkbårdad klarvingesvävfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Villa fasciata
Mörkbårdad klarvingesvävfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mörkbårdad klarvingesvävfluga är en stor robust fluga med platt parallellsidig bakkropp, tvärt avskuren. Kroppslängden är 9-12 mm. Huvudet är runt. Mellankroppen är svart med gul behåring och bakkroppen är likaledes svart med gula tvärband. Arten har ett tydligt mörkbrunt band längs vingarnas framkant. Bandet når över den lilla tvärribban.
Utbredning
Länsvis förekomst för mörkbårdad klarvingesvävfluga Observationer i Sverige för mörkbårdad klarvingesvävfluga
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Arten har en vid utbredning i Europa, Nordafrika och Asien. Arten är känd från de Nordiska länderna och England. I Sverige är den endast insamlad från ett fåtal skånska lokaler. Senaste kända fynd är från 1967 varför arten kan anses vara utdöd i Sverige I Norge finns däremot tre yngre malaisefällefynd från 1984 och 1998 (Falck 2009 s122). Systematiken kring arten är ganska nyligen utredd (se Lyneborg 1967) och äldre utbredningsuppgifter är därför inte pålitliga.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
Arten är belagd från Skåne under 1800-talet (Sjöbo, Ilstorp) och i första decennierna på 1900-talet, (Sandhammaren 1912). Taxonomisk sammanblandning och osäkerhet inom släktet har tidigare försvårat möjlighet till pålitlig bedömning. Arten förekommer på varma områden med dyner vid havet. Habitatet i sydöstra Skåne har minskat starkt pga igenväxning, erosion och exploatering. Villa-arterna är samlarattraktiva och spontana insamlingsaktiviteter längs sydkusten sker årligen, varför arten borde ha påträffats om reproducerande populationer funnits kvar. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Arten torde vara bunden till sandlokaler och är gynnad av värme och sol. De skånska lokalerna är alla, utom en, sandiga kustmiljöer. I England är arten påträffad på öppna sandfläckar i torr ljunghed. Honorna hos klarvingesvävflugorna liksom många andra svävflugor har en speciell kammare i bakkroppsspetsen där de samlar jord som fastnar på äggens klibbiga yta. Honan svävar över äggläggningslokalen och sprättar iväg äggen ett och ett. Larven som kläcks är först väldigt rörlig och uppsöker värddjuret som för denna art oftast är nattflypuppor. I värddjuret genomgår larven en förvandling till en mer ”normal” fluglarv.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Parasitoid
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Levande djur
Levande djur
· nattflyn
· nattflyn
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blomväxter
· blomväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Bombyliidae (svävflugor), Släkte Villa, Art Villa fasciata (Meigen, 1804) - mörkbårdad klarvingesvävfluga Synonymer Villa fasciata fasciata (Meigen, 1804), Villa venusta (Meigen, 1826), Villa circumdata

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Arten är belagd från Skåne under 1800-talet (Sjöbo, Ilstorp) och i första decennierna på 1900-talet, (Sandhammaren 1912). Taxonomisk sammanblandning och osäkerhet inom släktet har tidigare försvårat möjlighet till pålitlig bedömning. Arten förekommer på varma områden med dyner vid havet. Habitatet i sydöstra Skåne har minskat starkt pga igenväxning, erosion och exploatering. Villa-arterna är samlarattraktiva och spontana insamlingsaktiviteter längs sydkusten sker årligen, varför arten borde ha påträffats om reproducerande populationer funnits kvar. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Mörkbårdad klarvingesvävfluga är en stor robust fluga med platt parallellsidig bakkropp, tvärt avskuren. Kroppslängden är 9-12 mm. Huvudet är runt. Mellankroppen är svart med gul behåring och bakkroppen är likaledes svart med gula tvärband. Arten har ett tydligt mörkbrunt band längs vingarnas framkant. Bandet når över den lilla tvärribban.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för mörkbårdad klarvingesvävfluga

Länsvis förekomst och status för mörkbårdad klarvingesvävfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörkbårdad klarvingesvävfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en vid utbredning i Europa, Nordafrika och Asien. Arten är känd från de Nordiska länderna och England. I Sverige är den endast insamlad från ett fåtal skånska lokaler. Senaste kända fynd är från 1967 varför arten kan anses vara utdöd i Sverige I Norge finns däremot tre yngre malaisefällefynd från 1984 och 1998 (Falck 2009 s122). Systematiken kring arten är ganska nyligen utredd (se Lyneborg 1967) och äldre utbredningsuppgifter är därför inte pålitliga.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Bombyliidae - svävflugor 
 • Underfamilj
  Anthracinae  
 • Släkte
  Villa  
 • Art
  Villa fasciata(Meigen, 1804) - mörkbårdad klarvingesvävfluga
  Synonymer
  Villa fasciata fasciata (Meigen, 1804)
  Villa venusta (Meigen, 1826)
  Villa circumdata

Arten torde vara bunden till sandlokaler och är gynnad av värme och sol. De skånska lokalerna är alla, utom en, sandiga kustmiljöer. I England är arten påträffad på öppna sandfläckar i torr ljunghed. Honorna hos klarvingesvävflugorna liksom många andra svävflugor har en speciell kammare i bakkroppsspetsen där de samlar jord som fastnar på äggens klibbiga yta. Honan svävar över äggläggningslokalen och sprättar iväg äggen ett och ett. Larven som kläcks är först väldigt rörlig och uppsöker värddjuret som för denna art oftast är nattflypuppor. I värddjuret genomgår larven en förvandling till en mer ”normal” fluglarv.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Parasitoid

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· nattflyn - Noctuidae (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blomväxter - Angiospermae (Har betydelse)
Sandmiljöerna längs våra havsstränder har minskat kraftigt och förändrats genom igenväxning och strandnära bebyggelse. Kvarvarande sandstränder är ofta utsatta för högt besökstryck och tramp.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten borde eftersökas på tidigare lokaler. Restaurering av områden med sanddyner och sandhedar måste öka. Delar av stränder med känsliga arter bör ges besöksförbud (refuger) under känsliga perioder

Falck, M. 2009. The Norwegian species of Villa Lioy, 1864 (Diptera, Bombyloidae). Norwegian Journal of Entomology 56:120-130.

Lyneborg, L. 1967. A revised list of Danish Bombyliidae (Diptera), with subspecific division

of Villa circumdata Meig. Entomologiske Meddelelser 34: 155-166

Stubbs, A.E. & Drake, M. 2001. British soldierflies and their allies. British Entomological and Natural History Society. Dorset.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedström 1999. Roger Engelmark 2014.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Asiloidea  
 • Familj
  Bombyliidae - svävflugor 
 • Underfamilj
  Anthracinae  
 • Släkte
  Villa  
 • Art
  Villa fasciata, (Meigen, 1804) - mörkbårdad klarvingesvävfluga
  Synonymer
  Villa fasciata fasciata (Meigen, 1804)
  Villa venusta (Meigen, 1826)
  Villa circumdata
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Hedström 1999. Roger Engelmark 2014.