Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mörksömmad barksvartbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Corticeus suturalis
Mörksömmad barksvartbagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, cylindriskt byggd svart art som är 3,5 mm lång. Täckvingarna är bruna med ett svartbrunt ganska brett band som ligger runt suturen mellan täckvingarna. Antennerna är korta och enkelt byggda.
Utbredning
Länsvis förekomst för mörksömmad barksvartbagge Observationer i Sverige för mörksömmad barksvartbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne upp till Lule Lappmark med tyngdpunkten i norra Svealand och södra Norrland. I södra Sverige endast påträffad i Skåne, Småland och Västergötland. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från de östra delarna av Mellaneuropa österut till Japan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Larvutvecklingen sker under barken på stående granar med angrepp av granbarkborre (Ips typographus). Funnen i spridda landskap från Skåne till Lule Lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker under barken på stående granar med angrepp av granbarkborren (Ips typographus). Detaljerna i artens näringsekologi är okända. Corticeus-arterna har tidigare ansetts vara rovdjur men är i huvudsak saprofager och svampätare som lever i gångarna hos olika barkborrar, och uppträder som fakultativa predatorer som ibland äter ägg och larver av barkborrar. Arten finns kvar åtminstone ett år efter att barkborrarna lämnat träden.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Fungivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
Levande träd
Levande träd
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· svampar
· svampar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Tenebrionidae (svartbaggar), Släkte Corticeus, Art Corticeus suturalis (Paykull, 1800) - mörksömmad barksvartbagge Synonymer Hypophloeus suturalis (Paykull, 1800)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Larvutvecklingen sker under barken på stående granar med angrepp av granbarkborre (Ips typographus). Funnen i spridda landskap från Skåne till Lule Lappmark. Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (200-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 1200 (800-2000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,iv)).
En långsmal, cylindriskt byggd svart art som är 3,5 mm lång. Täckvingarna är bruna med ett svartbrunt ganska brett band som ligger runt suturen mellan täckvingarna. Antennerna är korta och enkelt byggda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mörksömmad barksvartbagge

Länsvis förekomst och status för mörksömmad barksvartbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mörksömmad barksvartbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne upp till Lule Lappmark med tyngdpunkten i norra Svealand och södra Norrland. I södra Sverige endast påträffad i Skåne, Småland och Västergötland. Närmast i Norge, Finland och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från de östra delarna av Mellaneuropa österut till Japan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Diaperinae  
 • Tribus
  Hypophlaeini  
 • Släkte
  Corticeus  
 • Art
  Corticeus suturalis(Paykull, 1800) - mörksömmad barksvartbagge
  Synonymer
  Hypophloeus suturalis (Paykull, 1800)

Larvutvecklingen sker under barken på stående granar med angrepp av granbarkborren (Ips typographus). Detaljerna i artens näringsekologi är okända. Corticeus-arterna har tidigare ansetts vara rovdjur men är i huvudsak saprofager och svampätare som lever i gångarna hos olika barkborrar, och uppträder som fakultativa predatorer som ibland äter ägg och larver av barkborrar. Arten finns kvar åtminstone ett år efter att barkborrarna lämnat träden.

Ekologisk grupp: Fungivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
Levande träd (Har betydelse)
Svampar och lavar (Viktig)
· svampar - Fungi (Har betydelse)
Det största hotet mot arten är den avverkning av döende granar som rutinmässigt genomförs av bland annat skogsskyddsskäl.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Vid fynd av arten, i synnerhet i Sydsverige, bör om möjligt döende granar lämnas kvar i de aktuella bestånden.

Baranowski, R. 1975. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 1. Ent. Tidskr. 96: 97–115.

Baranowski, R. 1980. Entomologisk inventering av Birtjärnsberget i Vansbro kommun sommaren 1978.

Information från länsstyrelsen i Kopparbergs län. 1980:5.

Baranowski, R. 1980. Några bidrag till kännedomen om coleopterfaunan vid nedre Dalälven. 2. Ent. Tidskr. 101: 29–42.

Bruce, N. 1944. Några data från insamlingsresor för Riksmuseum jämte förteckning över nyfynd för land och landskap. Ent. Tidskr. 65: 9–28.

Ehnström, B. 1963. Iattagelser över granskalbaggar i Västerdalarna. Ent. Tidskr. 84: 69–72.

Lindroth, C. H. 1933. Olikfotade skalbaggar, Heteromera. Svensk Insektfauna Nr. 27.

Palm, T. 1946. Coleopterfaunan i jämtländsk lavgranskog. I. Träd- och trädsvampfaunan. Ent. Tidskr. 67: 109–139.

Sjöberg, O. 1928. För Sveriges fauna nya eller sällsynta Coleoptera huvudsakligen från det norrländska skogsområdet. Ent. Tidskr. 49: 115–125.

Sjöberg, O. 1962. Coleoptera från Hälsingland och Hamra Kapellag. Ent. Tidskr. suppl. 2.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken , SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Tenebrionidae - svartbaggar 
 • Underfamilj
  Diaperinae  
 • Tribus
  Hypophlaeini  
 • Släkte
  Corticeus  
 • Art
  Corticeus suturalis, (Paykull, 1800) - mörksömmad barksvartbagge
  Synonymer
  Hypophloeus suturalis (Paykull, 1800)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken , SLU 2006.