Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  madgropspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Baryphyma pratense
Madgropspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten är en svart, liten, 2–3 mm, art som hör till underfamiljen dvärgspindlar. Bestämning görs enklast genom studier av kopulationsorganen vilka är bra avbildade hos Roberts 1987 och hos Heimer & Nentwig 1991.
Utbredning
Länsvis förekomst för madgropspindel Observationer i Sverige för madgropspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten upptäcktes i Sverige först på 1980-talet och är endast känd från två våtmarker i sydvästra Skåne, Svarta hål på Revingefältet och från en fuktäng vid Klingavälsån nära Veberöd. Eventuellt finns den endast i denna del av Skåne. Den är i Danmark funnen på Själland och Amager, öarna närmast Skåne. I övrigt är dess utbredning väst- och centraleuropeisk. Österut är den känd till Estland och Vitryssland. Arten är rödlistad i Tyskland, ansedd som hotad.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
I Europa är arten är utbredd i Västeuropa och Baltikum. I Sverige är den endast känd från två våtmarker i sydvästra Skåne. Arten är funnen bland gräs och örter i våtmarker såsom åstränder, fuktiga ängar och kärr. Alla fynd pekar på att arten endast lever i eller vid måttligt till mycket näringsrika kärr och vattendrag. Arten upptäcktes i Sverige dock först på 1980-talet och det finns nog ett betydande mörkertal. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (36-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Arten är funnen bland gräs och örter i våtmarker såsom åstränder, fuktiga ängar och kärr. Alla fynd pekar på att arten är stenotop (lever endast i en slags biotop) och endast lever i eller vid måttligt till mycket näringsrika kärr och vattendrag. Mest gynnad verkar den vara där marker periodvis översvämmas. Den verkar endast finnas i låglandsområden. Vuxna hanar och honor påträffas enbart under en kort period på våren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Småvatten
Småvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Linyphiidae (täckvävarspindlar), Släkte Baryphyma, Art Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) - madgropspindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation I Europa är arten är utbredd i Västeuropa och Baltikum. I Sverige är den endast känd från två våtmarker i sydvästra Skåne. Arten är funnen bland gräs och örter i våtmarker såsom åstränder, fuktiga ängar och kärr. Alla fynd pekar på att arten endast lever i eller vid måttligt till mycket näringsrika kärr och vattendrag. Arten upptäcktes i Sverige dock först på 1980-talet och det finns nog ett betydande mörkertal. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1000 (36-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Arten är en svart, liten, 2–3 mm, art som hör till underfamiljen dvärgspindlar. Bestämning görs enklast genom studier av kopulationsorganen vilka är bra avbildade hos Roberts 1987 och hos Heimer & Nentwig 1991.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för madgropspindel

Länsvis förekomst och status för madgropspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för madgropspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten upptäcktes i Sverige först på 1980-talet och är endast känd från två våtmarker i sydvästra Skåne, Svarta hål på Revingefältet och från en fuktäng vid Klingavälsån nära Veberöd. Eventuellt finns den endast i denna del av Skåne. Den är i Danmark funnen på Själland och Amager, öarna närmast Skåne. I övrigt är dess utbredning väst- och centraleuropeisk. Österut är den känd till Estland och Vitryssland. Arten är rödlistad i Tyskland, ansedd som hotad.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Baryphyma  
 • Art
  Baryphyma pratense(Blackwall, 1861) - madgropspindel

Arten är funnen bland gräs och örter i våtmarker såsom åstränder, fuktiga ängar och kärr. Alla fynd pekar på att arten är stenotop (lever endast i en slags biotop) och endast lever i eller vid måttligt till mycket näringsrika kärr och vattendrag. Mest gynnad verkar den vara där marker periodvis översvämmas. Den verkar endast finnas i låglandsområden. Vuxna hanar och honor påträffas enbart under en kort period på våren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Myrbiotoper, Vattendrag, Småvatten

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Förändring av våtmarker (t.ex. utdikning, vattenståndsförändring) där arten förekommer.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på lämpliga lokaler i Skåne och dess aktuella status fastställas.

Heimer, S & Nentwig, M. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Paul Parey, Hamburg & Berlin.

Jonsson, L. 2004. Dvärgspindeln Baryphyma pratense funnen i Sverige. Fazett 17: 39-41

Roberts, M. J. 1987. The Spiders of Great Britain and Ireland. Volume 2. Harley Books, Colchester.

Smith, C. 1981. Variations in spider populations. News. Br. arachn. Soc. 30: 11.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J. Jonsson 1996. Rev. Lars J. Jonsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Baryphyma  
 • Art
  Baryphyma pratense, (Blackwall, 1861) - madgropspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J. Jonsson 1996. Rev. Lars J. Jonsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2010.