Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  majnycklar

Organismgrupp Kärlväxter Dactylorhiza majalis subsp. majalis
Majnycklar Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Majnycklar är en 2–5 dm hög, flerårig orkidé med flikiga knölrötter. Stjälken är upprätt, ljusgrön och upptill kantig. Bladen är ovala till brett lansettlika; åtminstone de nedre är tydligt bredast vid eller ovan mitten. De är rent gröna på båda sidorna, men på ovansidan finns nästan alltid rödbruna till nästan svarta, ofta hopflytande fläckar. Blomaxet är 4–8 cm långt, vanligen tätblommigt, nedtill med stora, lansettlika stödblad. Blommorna är rödlila eller sällan vita och är utslagna i juni eller ibland redan i slutet av maj. Majnycklar är lik jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata ssp. maculata, med vilken den ibland bildar hybrider. De skiljs enklast på att bladens undersida är grön hos majnycklar medan den är blågrönaktig hos jungfru Marie nycklar. Dessutom har majnycklar ihålig stjälk (istället för fylld) och blommar en månad före jungfru Marie nycklar.
Utbredning
Länsvis förekomst för majnycklar Observationer i Sverige för majnycklar
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Majnycklar förekommer sällsynt i hela Skåne utom i den nordligaste delen. Dessutom finns enstaka lokaler i sydöstra och mellersta Småland, västligaste och mellersta Blekinge och Halland. I Danmark finns den i hela landet. Arten saknas i Finland och har felaktigt angivits från södra Norge. Majnycklar är en variabel art vars världsutbredning är något oklar, men den förekommer över stora delar av Europa och i begränsade områden i Nordafrika och västligaste Asien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer främst i Skåne, men finns även i Halland, Småland och Blekinge. Växer i fuktängar och rikkärr framförallt i kalktrakter. Växtplatserna är beroende av fortsatt hävd. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (150-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 33080 km² och förekomstarean (AOO) till 844 (700-1500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på underartens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att underarten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Majnycklar växer i fuktängar och rikkärr, framför allt i kalktrakter. Tidigare användes dessa marker ofta till slåtter eller bete. Växtplatserna är i stor utsträckning beroende av fortsatt hävd. Arten koloniserar även nedlagd, fuktig åkermark och grustag med kalkhaltig sand. Två av de tre lokalerna både i Halland och i Småland, samt en i Blekinge representerar etablering på sådan mark efter långspridning. Vid Kullaberg växer majnycklar på strandäng.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asparagales (sparrisordningen), Familj Orchidaceae (orkideer), Släkte Dactylorhiza (handnycklar), Underart Dactylorhiza majalis subsp. majalis - majnycklar Synonymer Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh., Dactylorchis majalis (Rchb.) Verm., Orchis majalis Rchb., Orchis impudica, Orchis incarnata ssp. majalis, Majnyckelblomster, Dactylorhiza majalis ssp. majalis

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer främst i Skåne, men finns även i Halland, Småland och Blekinge. Växer i fuktängar och rikkärr framförallt i kalktrakter. Växtplatserna är beroende av fortsatt hävd. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (150-250). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 33080 km² och förekomstarean (AOO) till 844 (700-1500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på underartens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att underarten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Konventioner CITES bilaga B, Typisk art i 7230 Rikkärr (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Majnycklar är en 2–5 dm hög, flerårig orkidé med flikiga knölrötter. Stjälken är upprätt, ljusgrön och upptill kantig. Bladen är ovala till brett lansettlika; åtminstone de nedre är tydligt bredast vid eller ovan mitten. De är rent gröna på båda sidorna, men på ovansidan finns nästan alltid rödbruna till nästan svarta, ofta hopflytande fläckar. Blomaxet är 4–8 cm långt, vanligen tätblommigt, nedtill med stora, lansettlika stödblad. Blommorna är rödlila eller sällan vita och är utslagna i juni eller ibland redan i slutet av maj. Majnycklar är lik jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata ssp. maculata, med vilken den ibland bildar hybrider. De skiljs enklast på att bladens undersida är grön hos majnycklar medan den är blågrönaktig hos jungfru Marie nycklar. Dessutom har majnycklar ihålig stjälk (istället för fylld) och blommar en månad före jungfru Marie nycklar.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för majnycklar

Länsvis förekomst och status för majnycklar baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för majnycklar

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Majnycklar förekommer sällsynt i hela Skåne utom i den nordligaste delen. Dessutom finns enstaka lokaler i sydöstra och mellersta Småland, västligaste och mellersta Blekinge och Halland. I Danmark finns den i hela landet. Arten saknas i Finland och har felaktigt angivits från södra Norge. Majnycklar är en variabel art vars världsutbredning är något oklar, men den förekommer över stora delar av Europa och i begränsade områden i Nordafrika och västligaste Asien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Dactylorhiza - handnycklar 
 • Art
  Dactylorhiza majalis - dubbelnycklar 
 • Underart
  Dactylorhiza majalis subsp. majalis - majnycklar
  Synonymer
  Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh.
  Dactylorchis majalis (Rchb.) Verm.
  Orchis majalis Rchb.
  Orchis impudica
  Orchis incarnata ssp. majalis
  Majnyckelblomster
  Dactylorhiza majalis ssp. majalis

Majnycklar växer i fuktängar och rikkärr, framför allt i kalktrakter. Tidigare användes dessa marker ofta till slåtter eller bete. Växtplatserna är i stor utsträckning beroende av fortsatt hävd. Arten koloniserar även nedlagd, fuktig åkermark och grustag med kalkhaltig sand. Två av de tre lokalerna både i Halland och i Småland, samt en i Blekinge representerar etablering på sådan mark efter långspridning. Vid Kullaberg växer majnycklar på strandäng.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Myrbiotoper, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
De flesta rikkärr i Skåne är nu antingen utdikade och förvandlade till åkrar eller igenväxta. De som är kvar omges ofta av artrika kalkfuktängar vilket ytterligare ökar deras värde. Utdikning och upphörd slåtter eller bete utgör hot mot majnycklar.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
Upphörd slåtter eller bete medför att de öppna kärren övergår till buskkärr eller sumpskogar. Sen slåtter och/eller ett ganska lätt, inte för tidigt bete gynnar majnycklar. Fuktiga grustag där arten förekommer bör inte fyllas ut eller "återställas" på annat sätt. Dessa biotoper är värdefulla tillflyktsorter för många hotade arter.
Majnycklar är fridlyst. Majnycklar delas i Flora europaea upp i fem underarter. I Sverige förekommer endast ssp. majalis. Utländska namn – NO: Kongsmarihand, DK: Maj-Gøgeurt, FI: Leveälehtikämmekkä, GB: Western Marsh-orchid.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Grøntved, J. 1948. Orchidéernes Udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 47: 277–370.

Kraft, J. 1996. Floran i Landskrona kommun. Lund.

Hultén, E. 1971. Atlas över växternas utbredning i Norden. Fanerogamer och ormbunksväxter. 2:a uppl. Stockholm.

Johansson, L. 1999. Rödlistade kärlväxter i Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län.

Tutin, T. G. m fl (red.) 1964–1980. Flora europaea 1–5. Cambridge University Press.

Weimarck, H. & Weimarck, G. 1985. Atlas över Skånes flora. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Orchidaceae - orkideer 
 • Släkte
  Dactylorhiza - handnycklar 
 • Art
  Dactylorhiza majalis - dubbelnycklar 
 • Underart
  Dactylorhiza majalis subsp. majalis, - majnycklar
  Synonymer
  Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh.
  Dactylorchis majalis (Rchb.) Verm.
  Orchis majalis Rchb.
  Orchis impudica
  Orchis incarnata ssp. majalis
  Majnyckelblomster
  Dactylorhiza majalis ssp. majalis
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.