Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  marmorhjälmspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Dipoena melanogaster
Marmorhjälmspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten klotspindel, 2–4 mm. Framkroppen är mörkt brun och bakkroppen har ett marmorerat mönster i ljust och svart. Ben bandade i brunt och gulbrunt. Hanar har liksom övriga arter av släktet ett högt huvud. Den känns igen på kopulationsorganen. Figurer finns i Almquist 2005 och Heimer & Nentwig, 1991.
Utbredning
Länsvis förekomst för marmorhjälmspindel Observationer i Sverige för marmorhjälmspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten sporadiskt funnen i södra delen av Götaland (Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Halland). Den har angetts som den vanligaste Dipoena-arten i dåvarande Tjeckoslovakien, och är även funnen i Mellan- och Sydeuropa, Ryssland och Nordafrika. Den är funnen i södra England och Irland men är extremt sällsynt. Rödlistad i Norge (EN) och England (vulnerable).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten är utbredd i hela Europa nord till Sydnorge. I Sverige känd från ett antal fynd i Skåne-Småland-Halland. 1800-tals fynd från Skäralid i Skåne samt ett antal mer sentida fynd från Öland, norra Skåne, och Halland. Fynd är från soliga skogsbryn på äldre trädstammar och på träd vid mossar. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15000 (8000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 150 (20-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Arten är känd från soliga skogsbryn på nedre grenarna av träd och buskar, som t ex slån. Flera fynd även från mossar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Lövskog
Lövskog
Barrskog
Barrskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Levande träd
Levande träd
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Theridiidae (klotspindlar), Släkte Dipoena, Art Dipoena melanogaster (C.L.Koch, 1837) - marmorhjälmspindel Synonymer Atea melanogaster C.L.Koch, 1837

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten är utbredd i hela Europa nord till Sydnorge. I Sverige känd från ett antal fynd i Skåne-Småland-Halland. 1800-tals fynd från Skäralid i Skåne samt ett antal mer sentida fynd från Öland, norra Skåne, och Halland. Fynd är från soliga skogsbryn på äldre trädstammar och på träd vid mossar. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (5-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 15000 (8000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 150 (20-600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En liten klotspindel, 2–4 mm. Framkroppen är mörkt brun och bakkroppen har ett marmorerat mönster i ljust och svart. Ben bandade i brunt och gulbrunt. Hanar har liksom övriga arter av släktet ett högt huvud. Den känns igen på kopulationsorganen. Figurer finns i Almquist 2005 och Heimer & Nentwig, 1991.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för marmorhjälmspindel

Länsvis förekomst och status för marmorhjälmspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för marmorhjälmspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten sporadiskt funnen i södra delen av Götaland (Skåne, Blekinge, Öland, Småland, Halland). Den har angetts som den vanligaste Dipoena-arten i dåvarande Tjeckoslovakien, och är även funnen i Mellan- och Sydeuropa, Ryssland och Nordafrika. Den är funnen i södra England och Irland men är extremt sällsynt. Rödlistad i Norge (EN) och England (vulnerable).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Dipoena  
 • Art
  Dipoena melanogaster(C.L.Koch, 1837) - marmorhjälmspindel
  Synonymer
  Atea melanogaster C.L.Koch, 1837

Arten är känd från soliga skogsbryn på nedre grenarna av träd och buskar, som t ex slån. Flera fynd även från mossar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Buskmark, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Artens aktuella status och hotbild är dåligt kända.
Arten bör eftersökas och dess status och hotbild bör fastställas. De kända lokalerna bör återinventeras och arten bör eftersökas i liknande miljöer i södra Sverige.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Heimer, S. & W. Nentwig. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Ein Bestimmungsbuch. Paul Parey , Berlin & Hamburg.

Locket, G. H. & A.F. Millidge 1953. British Spiders. Ray Society, London, 2: 50.

Miller, F. 1967. Studien über die Kopulationsorgane der Spinnengattung Zelotes, Micaria, Robertus und Dipoena nebst Beschreibung einiger neen oder unvollkommen bekannten Spinnenarten. Acta Sc. Nat. Brno 1: 251–298.

Roberts, M. J. 1995. Collins Field Guide. Spiders of Britain & Northern Europe. Harper Collins Publishers. London.

Tullgren, A. 1949. Bidrag till kännedom om den svenska spindelfaunan: III. Entom. Tidskr. 70(1–2): 33–64.

Tullgren, A. 1952. Zur Kenntnis schwedischer Spinnen. I. Entom. Tidskr. 73(3/4): 151–177.

Wetter, W. A. G. 1874. I Småland och Skåne hittills iakttagne spindlar jämte några ord om deras lefnadssätt. Lund. Håhan Ohlssons Boktryckeri.

Wiehle, H. 1937. Spinnentiere oder Arachnoidea, VIII. 26. Familie: Theridiidae oder Haubennetzspinnen (Kugelspinnen). Tierwelt Deutschlands 33, 119–222. Jena. G. Fischer.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 2001. Rev. Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Dipoena  
 • Art
  Dipoena melanogaster, (C.L.Koch, 1837) - marmorhjälmspindel
  Synonymer
  Atea melanogaster C.L.Koch, 1837
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sven Almquist 2001. Rev. Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.