Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  marmorklotspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Enoplognatha oelandica
Marmorklotspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Den är en ganska liten klotspindel, 2,5–5 mm. Arten skiljs från närstående arter på kopulationsorganen, bra avbildade i Roberts, 1995 och Almquist, 2005. Äldre litteratur har ofta blandat ihop den med andra arter. Den är ursprungligen beskriven från spindlar funna på Öland.
Utbredning
Länsvis förekomst för marmorklotspindel Observationer i Sverige för marmorklotspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige funnen i sydöstra Götaland (Skåne, Öland). Den är även rapporterad från Tyskland, Polen, England, Schweiz, Ryssland, Ukraina och Azerbadjan. Den är i alla länder sällsynt. Arten är rödlistad i Tyskland och i England.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten har en sydlig utbredning i Europa. I Sverige är den är känd från ett antal lokaler i Skåne och på Öland. Lever på öppen sandmark, gärna med exponerade branter (termofil), en biotop som bedöms som minskande. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (3-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (2500-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Förekomsterna är inskränkta till öppna, soliga och sandiga lokaler, nästan alltid sanddyner. Flertalet fynd är från kustlokaler med vissa undantag, exempelvis i Skåne. I England är den även funnen på sandiga hedmarker. De flesta kända lokaler är inlandssanddyner. Den verkar vara gynnad av måttligt tramp av t ex kreatur. Den bygger den ett tredimensionellt nät bland gles dynvegetation. Hanar och honor påträffas på våren och sommaren.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Theridiidae (klotspindlar), Släkte Enoplognatha, Art Enoplognatha oelandica (Thorell, 1875) - marmorklotspindel Synonymer dynklotspindel, Steatoda oelandica Thorell, 1875

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten har en sydlig utbredning i Europa. I Sverige är den är känd från ett antal lokaler i Skåne och på Öland. Lever på öppen sandmark, gärna med exponerade branter (termofil), en biotop som bedöms som minskande. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (3-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (2500-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Den är en ganska liten klotspindel, 2,5–5 mm. Arten skiljs från närstående arter på kopulationsorganen, bra avbildade i Roberts, 1995 och Almquist, 2005. Äldre litteratur har ofta blandat ihop den med andra arter. Den är ursprungligen beskriven från spindlar funna på Öland.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för marmorklotspindel

Länsvis förekomst och status för marmorklotspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för marmorklotspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige funnen i sydöstra Götaland (Skåne, Öland). Den är även rapporterad från Tyskland, Polen, England, Schweiz, Ryssland, Ukraina och Azerbadjan. Den är i alla länder sällsynt. Arten är rödlistad i Tyskland och i England.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Enoplognatha  
 • Art
  Enoplognatha oelandica(Thorell, 1875) - marmorklotspindel
  Synonymer
  dynklotspindel
  Steatoda oelandica Thorell, 1875

Förekomsterna är inskränkta till öppna, soliga och sandiga lokaler, nästan alltid sanddyner. Flertalet fynd är från kustlokaler med vissa undantag, exempelvis i Skåne. I England är den även funnen på sandiga hedmarker. De flesta kända lokaler är inlandssanddyner. Den verkar vara gynnad av måttligt tramp av t ex kreatur. Den bygger den ett tredimensionellt nät bland gles dynvegetation. Hanar och honor påträffas på våren och sommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Igenväxning eller plantering på sanddyner. Många av de lokaler från vilka arten är känd är idag igenvuxna eller har t o m planterats med tall eller andra växter.

Påverkan
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Sanddyner längs kusten och framför allt i inlandet måste hållas öppna.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Braun, R. 1969. Zur Autökologie und Phänologie der Spinnen (Araneida) des Naturschutzgebietes “Manzer Sand”. Mainzer naturwissenschaftliches Archiv 8: 1–407.

Merrett, P. 1991. Enoplognatha oelandica. I: Bratton, J. H. (ed.). British Red Data Books: 3. Invertebrates other than Insects: 188–189. Joint Nature Conservation Committee. Peterborough. Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins Field guide. HarperCollins. Tullgren, A. 1949. Bidrag till kännedom om den svenska spindelfaunan. III. Entomologisk Tidskrift 70: 33–64.

Wiehle, H. 1937. Spinnentiere oder Arachnoidea. 26. Familie: Theridiidae oder Haubennetzspinnen (Kugelspinnen). Tierwelt Deutschland 33: 119–222.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J. Jonsson 1997. Rev. Lars J. Jonsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Enoplognatha  
 • Art
  Enoplognatha oelandica, (Thorell, 1875) - marmorklotspindel
  Synonymer
  dynklotspindel
  Steatoda oelandica Thorell, 1875
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J. Jonsson 1997. Rev. Lars J. Jonsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2007.