Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  maskeradspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Zilla diodia
Maskeradspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten är en ganska liten, 2,5–4 mm, hjulspindel med en triangulär bakkropp. Bakkroppen hänger över huvudet så att detta nästan inte syns. Bakkroppen med ljus skinande fläck framtill, bak denna flera mörka tvärlinjer som ligger två och två. Bra avbildningar hos Almquist, Bellmann och Roberts.
Utbredning
Länsvis förekomst för maskeradspindel Observationer i Sverige för maskeradspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige endast känd från Skåne, från Ivetofta. Den är i Centraleuropa vanlig, men om Berlin blir den sällsynt. Enstaka fynd finns dock längre norrut, bl. a. i Lettland. Arten är lokalt förekommande, men där den påträffas brukar den vara vanlig.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten är funnen i större delen av Europa norrut till södra Skandinavien och Baltikum. Arten är i Sverige endast känd från Skåne, Ivetofta 1942 och ett sannolikt sentida fynd i Kristiansstadstrakten (endast juveniler som är svårbestämda). Den påträffas i halvskuggiga, men torra skogar och skogsbryn, ofta tallskogar. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 20. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 5000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 80 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Arten påträffas i halvskuggiga, men torra skogar och skogskanter, ofta tallskogar, där den bygger sina vertikala hjulnät på ris, buskar och på trädgrenar lågt ner. Vuxna påträffas i april-juni.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Ved och bark
Ved och bark
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Araneidae (hjulspindlar), Släkte Zilla, Art Zilla diodia (Walckenaer, 1802) - maskeradspindel Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten är funnen i större delen av Europa norrut till södra Skandinavien och Baltikum. Arten är i Sverige endast känd från Skåne, Ivetofta 1942 och ett sannolikt sentida fynd i Kristiansstadstrakten (endast juveniler som är svårbestämda). Den påträffas i halvskuggiga, men torra skogar och skogsbryn, ofta tallskogar. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 20. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 5000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 80 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Arten är en ganska liten, 2,5–4 mm, hjulspindel med en triangulär bakkropp. Bakkroppen hänger över huvudet så att detta nästan inte syns. Bakkroppen med ljus skinande fläck framtill, bak denna flera mörka tvärlinjer som ligger två och två. Bra avbildningar hos Almquist, Bellmann och Roberts.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för maskeradspindel

Länsvis förekomst och status för maskeradspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för maskeradspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast känd från Skåne, från Ivetofta. Den är i Centraleuropa vanlig, men om Berlin blir den sällsynt. Enstaka fynd finns dock längre norrut, bl. a. i Lettland. Arten är lokalt förekommande, men där den påträffas brukar den vara vanlig.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Araneidae - hjulspindlar 
 • Släkte
  Zilla  
 • Art
  Zilla diodia(Walckenaer, 1802) - maskeradspindel

Arten påträffas i halvskuggiga, men torra skogar och skogskanter, ofta tallskogar, där den bygger sina vertikala hjulnät på ris, buskar och på trädgrenar lågt ner. Vuxna påträffas i april-juni.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Ved och bark (Har betydelse)
På grund av osäkerhet om artens status i Sverige och att den är dåligt eftersökt kan inget sägas om eventuella hotorsaker.
Artens bör eftersökas och aktuell utbredning och status fastställas.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Bellmann, H. 1997. Kosmos-Atlas Spinnentiere Europas. Kosmos, Stuttgart.

Johansson, R. 1943. Spindlar från västra Blekinge. III. Beriktigande och tillägg. Ent. Tidskr. 64: 118–120.

Merrett, P. 1991. A Review of the Nationally Notable Spiders of Great Britain. Contract surveys 127. Nature Conservancy Council. Peterborough. Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins Field guide. HarperCollins.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 2001. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Araneidae - hjulspindlar 
 • Släkte
  Zilla  
 • Art
  Zilla diodia, (Walckenaer, 1802) - maskeradspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars. J. Jonsson 2001. © ArtDatabanken, SLU 2007.