Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  matt blombagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Ischnomera cinerascens
Matt blombagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–10 mm lång skalbagge med smal, långsträckt kropp, långa ben och antenner. Kroppen är blå- eller grönglänsande med tät punktur och lång, gråaktig behåring.
Utbredning
Länsvis förekomst för matt blombagge Observationer i Sverige för matt blombagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd från Skåne till Uppland och Västmanland. Närmast i Danmark och Norge. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa österut till Irak, delvis som andra underarter.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever i vitrötad ved i stamhåligheter och kvistsår på levande ädellövträd, främst av alm, lönn, lind och ek. Utbredd från Skåne till Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 350 (200-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1400 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i vitrötad ved i stamhåligheter och kvistsår på levande ädellövträd, främst av alm, lönn, lind och ek. Den fullbildade skalbaggen övervintrar i puppkammaren och söker sig under senvåren till blommande hagtorn, hundkäx och slån.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ask
· ask
· asp [trädet]
· asp [trädet]
· bok
· bok
· ekar
· ekar
· oxel
· oxel
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Oedemeridae (blombaggar), Släkte Ischnomera, Art Ischnomera cinerascens (Pandellé, 1867) - matt blombagge Synonymer Asclera cinerascens (Pandellé, 1867)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever i vitrötad ved i stamhåligheter och kvistsår på levande ädellövträd, främst av alm, lönn, lind och ek. Utbredd från Skåne till Uppland och Västmanland. Antalet lokalområden i landet skattas till 350 (200-600). Förekomstarean (AOO) skattas till 1400 (800-2400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En 6–10 mm lång skalbagge med smal, långsträckt kropp, långa ben och antenner. Kroppen är blå- eller grönglänsande med tät punktur och lång, gråaktig behåring.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för matt blombagge

Länsvis förekomst och status för matt blombagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för matt blombagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd från Skåne till Uppland och Västmanland. Närmast i Danmark och Norge. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa österut till Irak, delvis som andra underarter.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Oedemeridae - blombaggar 
 • Underfamilj
  Oedemerinae  
 • Tribus
  Asclerini  
 • Släkte
  Ischnomera  
 • Art
  Ischnomera cinerascens(Pandellé, 1867) - matt blombagge
  Synonymer
  Asclera cinerascens (Pandellé, 1867)

Larvutvecklingen sker i vitrötad ved i stamhåligheter och kvistsår på levande ädellövträd, främst av alm, lönn, lind och ek. Den fullbildade skalbaggen övervintrar i puppkammaren och söker sig under senvåren till blommande hagtorn, hundkäx och slån.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· ask - Fraxinus excelsior (Har betydelse)
· asp [trädet] - Populus tremula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· oxel - Sorbus intermedia (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
Avverkning av ihåliga lövträd i såväl skogsmark som parker och alléer.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Avstå från avverkning av ihåliga lövträd.

Baranowski, R. 1980. Intressanta skalbaggsfynd 5. Ent. Tidskr. 101: 99–106.

Baranowski, R. 1991. En inventering av skalbaggsfaunan vid Maltesholm. Länsstyrelsen i Kristiansstad, 1991.

Jansson, A. 1952. Coleopterologiska bidrag. 43. Globicornis nigripes F. i Östergötland. Opusc. Ent. 17: 95–96.

Lundberg, S. 1963. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar. 8. Ent. Tidskr. 84: 247–250.

Palm, T. 1953. Anteckningar omsvenska skalbaggar. VIII. Ent. Tidskr. 74: 171–186.

Palm, T. 1954. Anteckningar om svenska skalbaggar. IX. Ent. Tidskr. 75: 13–28.

Palm, T. 1954. Biologiska iakttagelser över två svenska cerambycider. Opusc. Ent. 19: 165–172.

Widenfalk, R. 1975. Skalbaggsfaunan i Strömsholm med angränsande områden. Länsstyrelsen i Västmanlands län 1975:17.

Widgren, Å. 1990. Göholm. Naturvärden och markhistoria. Länsstyrelsen i Blekinge län.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Oedemeridae - blombaggar 
 • Underfamilj
  Oedemerinae  
 • Tribus
  Asclerini  
 • Släkte
  Ischnomera  
 • Art
  Ischnomera cinerascens, (Pandellé, 1867) - matt blombagge
  Synonymer
  Asclera cinerascens (Pandellé, 1867)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.