Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  matt hedmyra

Organismgrupp Steklar, Myror Formica foreli
Matt hedmyra Steklar, Myror

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arbetare: Längd 4–7 mm. Denna art och blank hedmyra Formica (C.) pressilabris är de minst håriga hedmyrorna, åtminstone när det gäller de utstående håren. Inga sådana finns på vare sig mellankroppens översida eller framhöftens framsida, och på bakkroppens översida finns utstående behåring endast på femte segmentet (ibland även på fjärde, ytterst sällan på tredje). På munskölden finns endast ett eller två borst längs själva framkanten. Håren på munsköldens sidor är korta, och inget av dem når med mer än halva längden ut över framkanten. Ögonen är kala. Den åtliggande behåringen på hjässan är tätare än hos blank hedmyra.

Drottning: Längd 6–7 mm. I regel något större än arbetaren och med likartad behåring. Mellankroppens åtliggande behåring är tilltryckt (något upprest hos sydhedmyra F. (C.) bruni). Huvudet har samma svaga glans som hos hårig hedmyra F. (C.) exsecta. Mycket lik blank hedmyra F. (C.) pressilabris, men bakkroppen är mattare.

Hane: Längd 5–7 mm. Kan ha något enstaka hår på ögonen, men saknar helt utstående hår på mellankroppen och framhöfternas framsida. Hjässans åtliggande behåring är lika tät som hos sydhedmyra F. (C.) bruni.
Utbredning
Länsvis förekomst för matt hedmyra Observationer i Sverige för matt hedmyra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Norden är utbredningsområdet begränsat till Sverige (östra Skåne och Öland), södra Norge (Vestfold) och Danmark (norra Själland). Matt hedmyra förekommer i övrigt från norra Spanien och norra Italien till Anatolien, Kaukasus och Moskva-trakten. Kunskapen om artens situation och populationens storlek i Sverige är bristfällig. I övriga Europa är den en sällsynt art som har gått tillbaka eller försvunnit i många länder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
En ovanlig stäppart med oklar utbredning i landet. Den är svårbestämd och förväxlas emellanåt med F. pressilabris. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
I Sverige är matt hedmyra nästan uteslutande funnen på torr, öppen sandmark. Arten kan bygga normala hedmyrestackar där vegetationen är tätare, men på öppnare ytor har den ofta inga stackar alls, eller bara ett tunt lager av stackmaterial på sanden. Stacken, som består av fina, avklippta grässtrån, är oftast inte större än 40 cm i diameter. Arten bildar nästan alltid samhällen bestående av flera sammanhängande stackar. Könsdjur förekommer från slutet av juni till början av augusti. Drottningen bildar nya samhällen genom att tränga sig in hos någon av slavmyrearterna (undersläktet Serviformica). Av biotopen att döma skulle röd slavmyra F. (S.) rufibarbis snarare än svart slavmyra F. (S.) fusca kunna vara den art hos vilken samhällena grundas.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Formicidae (myror), Släkte Formica (stormyror), Art Formica foreli Bondroit, 1918 - matt hedmyra Synonymer Formica foreli Emery, 1909

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation En ovanlig stäppart med oklar utbredning i landet. Den är svårbestämd och förväxlas emellanåt med F. pressilabris. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Arbetare: Längd 4–7 mm. Denna art och blank hedmyra Formica (C.) pressilabris är de minst håriga hedmyrorna, åtminstone när det gäller de utstående håren. Inga sådana finns på vare sig mellankroppens översida eller framhöftens framsida, och på bakkroppens översida finns utstående behåring endast på femte segmentet (ibland även på fjärde, ytterst sällan på tredje). På munskölden finns endast ett eller två borst längs själva framkanten. Håren på munsköldens sidor är korta, och inget av dem når med mer än halva längden ut över framkanten. Ögonen är kala. Den åtliggande behåringen på hjässan är tätare än hos blank hedmyra.

Drottning: Längd 6–7 mm. I regel något större än arbetaren och med likartad behåring. Mellankroppens åtliggande behåring är tilltryckt (något upprest hos sydhedmyra F. (C.) bruni). Huvudet har samma svaga glans som hos hårig hedmyra F. (C.) exsecta. Mycket lik blank hedmyra F. (C.) pressilabris, men bakkroppen är mattare.

Hane: Längd 5–7 mm. Kan ha något enstaka hår på ögonen, men saknar helt utstående hår på mellankroppen och framhöfternas framsida. Hjässans åtliggande behåring är lika tät som hos sydhedmyra F. (C.) bruni.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för matt hedmyra

Länsvis förekomst och status för matt hedmyra baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för matt hedmyra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Norden är utbredningsområdet begränsat till Sverige (östra Skåne och Öland), södra Norge (Vestfold) och Danmark (norra Själland). Matt hedmyra förekommer i övrigt från norra Spanien och norra Italien till Anatolien, Kaukasus och Moskva-trakten. Kunskapen om artens situation och populationens storlek i Sverige är bristfällig. I övriga Europa är den en sällsynt art som har gått tillbaka eller försvunnit i många länder.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Formicidae - myror 
 • Underfamilj
  Formicinae - bitmyror 
 • Tribus
  Formicini  
 • Släkte
  Formica - stormyror 
 • Undersläkte
  Formica (Coptoformica) - hedmyror 
 • Art
  Formica foreliBondroit, 1918 - matt hedmyra
  Synonymer
  Formica foreli Emery, 1909

I Sverige är matt hedmyra nästan uteslutande funnen på torr, öppen sandmark. Arten kan bygga normala hedmyrestackar där vegetationen är tätare, men på öppnare ytor har den ofta inga stackar alls, eller bara ett tunt lager av stackmaterial på sanden. Stacken, som består av fina, avklippta grässtrån, är oftast inte större än 40 cm i diameter. Arten bildar nästan alltid samhällen bestående av flera sammanhängande stackar. Könsdjur förekommer från slutet av juni till början av augusti. Drottningen bildar nya samhällen genom att tränga sig in hos någon av slavmyrearterna (undersläktet Serviformica). Av biotopen att döma skulle röd slavmyra F. (S.) rufibarbis snarare än svart slavmyra F. (S.) fusca kunna vara den art hos vilken samhällena grundas.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Igenväxning av lågvuxna gräsmarker, t.ex. orsakat av kvävenedfall och frånvaro av bete, är ett potentiellt hot mot arten.
Man bör upprätthålla ett hårt betestryck som skapar en låg ört- och gräsvegetation och som förhindrar varje form av buskvegetation att komma upp.
Etymologi: foreli = efter den schweiziske myrmekologen Auguste-Henri Forel (1848–1931).

Uttal: [Formíka foreli].

Dolek, M. et al. 2008. Ecology, colony structure and coservation biology of Formica (Coptoformica) foreli BONDROIT, 1918 in Bavaria, Germany (Hymenoptera:Formicidae). Myrmecological News 11: 49–52.

Douwes, P. 2012. Formica foreli matt hedmyra, s. 187–188. – I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Steklar: Myror–getingar. Hymenoptera: Formicidae–Vespidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Seifert, B. 2000. Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. Lutra, Bautzen.

Seifert, B. 2000. A taxonomic revision of the ant subgenus Coptoformica Müller, 1923 (Hymenoptera: Formicidae). Zoosystema 22: 517–568.

Ødegaard, F., Olsen, K.M., Staverløkk, A. & Gjershaug, J.O. 2015. Towards a new era for the knowledge of ants (Hymenoptera, Formicidae) in Norway? Nine species new to the country. Norwegian Journal of Entomology 62: 80–99.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per Douwes 2012. Rev. Anders Hagman 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Formicidae - myror 
 • Underfamilj
  Formicinae - bitmyror 
 • Tribus
  Formicini  
 • Släkte
  Formica - stormyror 
 • Undersläkte
  Formica (Coptoformica) - hedmyror 
 • Art
  Formica foreli, Bondroit, 1918 - matt hedmyra
  Synonymer
  Formica foreli Emery, 1909
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per Douwes 2012. Rev. Anders Hagman 2015.