Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  matt kornlöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Amara littorea
Matt kornlöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 7–8,5 mm lång jordlöpare med äggrund kroppsform. Översidan är svart med matt bronsglans, ben och antenner delvis ljusare bruna. Släktet Amara innehåller många snarlika arter och arten är svår att känna igen.
Utbredning
Länsvis förekomst för matt kornlöpare Observationer i Sverige för matt kornlöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen över en stor del landet, men regelbundet förekommande främst i östra Syd- och Mellansverige (Öland, Gotland, Östergötland, Södermanland, Uppland). Minskande under 1900-talets senare hälft. Efter 1960 säkert belagd endast från enstaka lokaler i Mälardalen och på södra Gotland. I Danmark endast tillfällig. Sällsynt även i sydöstra Norge och Finland, men nuvarande status är dåligt känd. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa till Centralasien och östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten lever på mer eller mindre torr, öppen lerig eller lergrusig mark, gärna med myllinblandning, gärna bland ogräsvegetation på ruderatmark, trädesåkrar, trädgårdar, gamla grustag eller dikeskanter. Funnen över en stor del av landet, men till största delen endast tillfälligt uppträdande. Mer konstant förekommande i den östra delen av Syd- och Mellansverige. Efter 1960 endast känd från enstaka lokaler i Södermanland och Uppland samt på södra Gotland, efter 1990 endast i Uppland. Tänkbara hot mot artens miljö är intensifierad markanvändning (t.ex. upphörande trädesbruk), täktrestaurering och ökad ogräsbekämpning i åkerbruket. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Lever på mer eller mindre torr, öppen lerig–grusig, gärna myllrik mark, med ogräsvegetation av tistlar mm. På ruderatmark, trädesåkrar, i trädgårdar, gamla grustag, vägslänter eller dikeskanter. Amara-arternas larver är huvudsakligen rovdjur, medan de fullbildade skalbaggarna är fröätare. De övervintrar som fullbildade och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på våren-försommaren, samt på hösten när den nya generationen har kläckts.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor), "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Amara, Art Amara littorea Thomson, 1857 - matt kornlöpare Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten lever på mer eller mindre torr, öppen lerig eller lergrusig mark, gärna med myllinblandning, gärna bland ogräsvegetation på ruderatmark, trädesåkrar, trädgårdar, gamla grustag eller dikeskanter. Funnen över en stor del av landet, men till största delen endast tillfälligt uppträdande. Mer konstant förekommande i den östra delen av Syd- och Mellansverige. Efter 1960 endast känd från enstaka lokaler i Södermanland och Uppland samt på södra Gotland, efter 1990 endast i Uppland. Tänkbara hot mot artens miljö är intensifierad markanvändning (t.ex. upphörande trädesbruk), täktrestaurering och ökad ogräsbekämpning i åkerbruket. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (30-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (120-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 7–8,5 mm lång jordlöpare med äggrund kroppsform. Översidan är svart med matt bronsglans, ben och antenner delvis ljusare bruna. Släktet Amara innehåller många snarlika arter och arten är svår att känna igen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för matt kornlöpare

Länsvis förekomst och status för matt kornlöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för matt kornlöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen över en stor del landet, men regelbundet förekommande främst i östra Syd- och Mellansverige (Öland, Gotland, Östergötland, Södermanland, Uppland). Minskande under 1900-talets senare hälft. Efter 1960 säkert belagd endast från enstaka lokaler i Mälardalen och på södra Gotland. I Danmark endast tillfällig. Sällsynt även i sydöstra Norge och Finland, men nuvarande status är dåligt känd. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa till Centralasien och östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Zabrini  
 • Släkte
  Amara  
 • Art
  Amara littoreaThomson, 1857 - matt kornlöpare

Lever på mer eller mindre torr, öppen lerig–grusig, gärna myllrik mark, med ogräsvegetation av tistlar mm. På ruderatmark, trädesåkrar, i trädgårdar, gamla grustag, vägslänter eller dikeskanter. Amara-arternas larver är huvudsakligen rovdjur, medan de fullbildade skalbaggarna är fröätare. De övervintrar som fullbildade och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under fortplantningstiden på våren-försommaren, samt på hösten när den nya generationen har kläckts.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor), "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Anledningen till artens tillbakagång är ej närmare känd. Tänkbara hot är intensifierad markanvändning (t.ex. upphörande trädesbruk), täktrestaurering och ökad ogräsbekämpning i åkerbruket.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Behåll trädor, obesprutade kantzoner och andra småbiotoper i jordbrukslandskapet. Arten bör dessutom eftersökas systematiskt, och dess exakta krav klarläggas.

Baranowski, R 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1. Ent. Tidskr. 98: 11–28.

Lindroth, C. 1986. The Carabidae, Coleoptera of Fennoscandia and Danmark. Fauna Ent. Scand. 15.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999, 2005, 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Zabrini  
 • Släkte
  Amara  
 • Art
  Amara littorea, Thomson, 1857 - matt kornlöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999, 2005, 2015