Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  matt pricklav

Organismgrupp Lavar Pachnolepia pruinata
Matt pricklav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Matt pricklav är en skorplav med relativt tjock, sprickig, smutsvit till ljust gråbrun eller svagt rosa bål som innehåller Trentepohlia-alger. De kantlösa apothecierna är insänkta, upp till 1 mm breda och har en tjock pruina vilket gör dem svåra att upptäcka. Mikroskopiska karaktärer är avgörande för en säker identifiering.
Utbredning
Länsvis förekomst för matt pricklav Observationer i Sverige för matt pricklav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Matt pricklav förekommer sällsynt i södra Sverige, främst i den nemorala zonen, och utbredningen sträcker sig norrut till Östergötland och Gotland. Arten har en östlig utbredningstendens med tyngdpunkten i Skåne och Blekinge samt på Öland och Gotland. Den saknas på småländska höglandet och förefaller bunden till kustnära slättområden. Arten har specialinventerats i södra Sverige under slutet av 1980-talet och påträffades då på 18 av 29 tidigare kända lokaler och dessutom på 11 nya lokaler. Frekvensen återfynd kan tyckas hög men på flera lokaler var antalet apothecier få. Från Norden i övrigt är den endast uppgiven från Danmark, där den är rödlistad. I övriga Europa är den spridd men sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer i södra Sverige på grov och hård bark av öppet till halvöppet stående gamla ekar, ofta tillsammans med andra rödlistade lavar. Omkring 120 aktuella lokaler. Missgynnades tidigare av svavelnedfallet. Igenväxning och upphört traditionellt brukande av marker där arten förekommer är nu de största hoten. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (2000-3500). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (200-350). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 960 (480-1440) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-30) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Matt pricklav förekommer nästan enbart på grov och hård bark av gamla ekar, men enstaka fynd på grov bark av andra ädellövträd finns också. Laven växer både på solitära träd och på träd i hagmarker, parker eller glesa ädellövskogar. Den trivs bäst i halvskugga, och oftast finner man den i ögonhöjd eller lägre. Laven missgynnas av näringsrikt damm från grusvägar eller åkrar och trivs heller inte i stark konkurrens från andra arter. Matt pricklav förekommer ofta tillsammans med andra rödlistade lavar, t.ex. ekpricklav Arthonia byssacea, gammelekslav Opegrapha illecebrosa och grå skärelav Schismatomma decolorans.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arthoniomycetes, Ordning Arthoniales, Familj Arthoniaceae, Släkte Pachnolepia, Art Pachnolepia pruinata (Pers.) Frisch & G.Thor - matt pricklav Synonymer Arthonia impolita (Hoffm.) Borrer, Arthonia pruinata (Pers.) A.L.Sm., Patellaria pruinata Pers.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer i södra Sverige på grov och hård bark av öppet till halvöppet stående gamla ekar, ofta tillsammans med andra rödlistade lavar. Omkring 120 aktuella lokaler. Missgynnades tidigare av svavelnedfallet. Igenväxning och upphört traditionellt brukande av marker där arten förekommer är nu de största hoten. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (2000-3500). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (200-350). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 960 (480-1440) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-30) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Konventioner Typisk art i 9070 Trädklädd betesmark (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Skogsstyrelsens signalart
Matt pricklav är en skorplav med relativt tjock, sprickig, smutsvit till ljust gråbrun eller svagt rosa bål som innehåller Trentepohlia-alger. De kantlösa apothecierna är insänkta, upp till 1 mm breda och har en tjock pruina vilket gör dem svåra att upptäcka. Mikroskopiska karaktärer är avgörande för en säker identifiering.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för matt pricklav

Länsvis förekomst och status för matt pricklav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för matt pricklav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Matt pricklav förekommer sällsynt i södra Sverige, främst i den nemorala zonen, och utbredningen sträcker sig norrut till Östergötland och Gotland. Arten har en östlig utbredningstendens med tyngdpunkten i Skåne och Blekinge samt på Öland och Gotland. Den saknas på småländska höglandet och förefaller bunden till kustnära slättområden. Arten har specialinventerats i södra Sverige under slutet av 1980-talet och påträffades då på 18 av 29 tidigare kända lokaler och dessutom på 11 nya lokaler. Frekvensen återfynd kan tyckas hög men på flera lokaler var antalet apothecier få. Från Norden i övrigt är den endast uppgiven från Danmark, där den är rödlistad. I övriga Europa är den spridd men sällsynt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniaceae  
 • Släkte
  Pachnolepia  
 • Art
  Pachnolepia pruinata(Pers.) Frisch & G.Thor - matt pricklav
  Synonymer
  Arthonia impolita (Hoffm.) Borrer
  Arthonia pruinata (Pers.) A.L.Sm.
  Patellaria pruinata Pers.

Matt pricklav förekommer nästan enbart på grov och hård bark av gamla ekar, men enstaka fynd på grov bark av andra ädellövträd finns också. Laven växer både på solitära träd och på träd i hagmarker, parker eller glesa ädellövskogar. Den trivs bäst i halvskugga, och oftast finner man den i ögonhöjd eller lägre. Laven missgynnas av näringsrikt damm från grusvägar eller åkrar och trivs heller inte i stark konkurrens från andra arter. Matt pricklav förekommer ofta tillsammans med andra rödlistade lavar, t.ex. ekpricklav Arthonia byssacea, gammelekslav Opegrapha illecebrosa och grå skärelav Schismatomma decolorans.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Kraftig igenväxning av marker med gamla grova ekar som leder till att värdträden dör är det största hotet. Matt pricklav hotas också av att arealen traditionellt brukad slåtter- och betesmark med jätteträd minskar. Kraftig beskuggning av ett buskskikt är också negativt.

Påverkan
 • Försurning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokalerna bör skyddas. Gallring och röjning kring gamla ekar är gynnsamt för laven.

Arup, U., Ekman, S., Kärnefelt, I. & Mattsson, J.-E. 1997. Skyddsvärda lavar i sydvästra Sverige. SBF-förlaget, Lund.

Wirth, V. 1995. Die Flechten Baden-Württembergs. 2. uppl., del 1–2. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Ulf Arup & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Arthoniomycetes  
 • Ordning
  Arthoniales  
 • Familj
  Arthoniaceae  
 • Släkte
  Pachnolepia  
 • Art
  Pachnolepia pruinata, (Pers.) Frisch & G.Thor - matt pricklav
  Synonymer
  Arthonia impolita (Hoffm.) Borrer
  Arthonia pruinata (Pers.) A.L.Sm.
  Patellaria pruinata Pers.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Ulf Arup & Svante Hultengren 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.