Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  matt sollöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Poecilus punctulatus
Matt sollöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 11–14 mm lång jordlöpare med slank men kullrig kroppsbyggnad. Skiljs från närstående arter genom sin enfärgat svarta, helt matta översida och täckvingarnas svagt markerade punktstrimmor.
Utbredning
Länsvis förekomst för matt sollöpare Observationer i Sverige för matt sollöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, södra Halland, Öland och Gotland. Efter 1960 endast i Skåne och på Öland. I Skåne dels mellan Landskrona och Helsingborg (senast 1950), dels i Vombsänkan (senast vid Harlösa 1960 och vid Revinge 1978), dels i östra Skåne (Ravlunda 2006). På mellersta Öland funnen upprepade gånger från Torslunda till Greby, efter 2000 endast kring Algutsrum. Tidigare även i vinddrift i södra Skåne, men under 1900-talet alltmer sällan. Närmast i Danmark och i Baltikum, norrut till södra Estland. Utbredd i Mellaneuropa men sällsyntare mot väster, saknas i Medelhavsområdet, vidare österut till västra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Ett rovdjur som lever på öppen, torr sandig, lerig eller grusig mark med sparsam ruderatvegetation. Påträffas på åkerrenar och trädesåkrar, även i sydvända rasbranter liksom i grus- och sandtag. Tidigare känd från Skåne, södra Halland, Öland och Gotland. Starkt minskande under 1900-talet. Sentida fynd endast från en lokal i östra Skåne och ett mycket begränsat område på mellersta Öland. Hotas av igenväxning eller exploatering av sandmarker, upphörande trädesbruk samt täktrestaurering. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (4-10). Förekomstarean (AOO) skattas till 24 (16-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)c(iv)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever på torra, öppna sand-, ler- eller grusmarker med sparsam, gärna ruderatpräglad vegetation, ofta i solexponerade sydsluttninger. Ofta på trädesåkrar och i sandiga åkerkanter, men också på betade torrängar, i kustklintar samt i igenväxande grus- och sandtag. Arten är ett nattaktivt rovdjur, men kan solvarma vårdagar också vara aktiv mitt på dagen. Övervintrar som fullvuxen, och har sin huvudsakliga aktivitetsperiod under våren och försommaren, tidigare än många andra jordlöpare.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Poecilus, Art Poecilus punctulatus (Schaller, 1783) - matt sollöpare Synonymer Pterostichus punctulatus (Schaller, 1783)

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii,iv)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Ett rovdjur som lever på öppen, torr sandig, lerig eller grusig mark med sparsam ruderatvegetation. Påträffas på åkerrenar och trädesåkrar, även i sydvända rasbranter liksom i grus- och sandtag. Tidigare känd från Skåne, södra Halland, Öland och Gotland. Starkt minskande under 1900-talet. Sentida fynd endast från en lokal i östra Skåne och ett mycket begränsat område på mellersta Öland. Hotas av igenväxning eller exploatering av sandmarker, upphörande trädesbruk samt täktrestaurering. Antalet lokalområden i landet skattas till 6 (4-10). Förekomstarean (AOO) skattas till 24 (16-40) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Extrema fluktuationer förekommer i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)c(iv)).
En 11–14 mm lång jordlöpare med slank men kullrig kroppsbyggnad. Skiljs från närstående arter genom sin enfärgat svarta, helt matta översida och täckvingarnas svagt markerade punktstrimmor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för matt sollöpare

Länsvis förekomst och status för matt sollöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för matt sollöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, södra Halland, Öland och Gotland. Efter 1960 endast i Skåne och på Öland. I Skåne dels mellan Landskrona och Helsingborg (senast 1950), dels i Vombsänkan (senast vid Harlösa 1960 och vid Revinge 1978), dels i östra Skåne (Ravlunda 2006). På mellersta Öland funnen upprepade gånger från Torslunda till Greby, efter 2000 endast kring Algutsrum. Tidigare även i vinddrift i södra Skåne, men under 1900-talet alltmer sällan. Närmast i Danmark och i Baltikum, norrut till södra Estland. Utbredd i Mellaneuropa men sällsyntare mot väster, saknas i Medelhavsområdet, vidare österut till västra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Pterostichini  
 • Släkte
  Poecilus  
 • Art
  Poecilus punctulatus(Schaller, 1783) - matt sollöpare
  Synonymer
  Pterostichus punctulatus (Schaller, 1783)

Ett rovdjur som lever på torra, öppna sand-, ler- eller grusmarker med sparsam, gärna ruderatpräglad vegetation, ofta i solexponerade sydsluttninger. Ofta på trädesåkrar och i sandiga åkerkanter, men också på betade torrängar, i kustklintar samt i igenväxande grus- och sandtag. Arten är ett nattaktivt rovdjur, men kan solvarma vårdagar också vara aktiv mitt på dagen. Övervintrar som fullvuxen, och har sin huvudsakliga aktivitetsperiod under våren och försommaren, tidigare än många andra jordlöpare.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Arten hör hemma i ett småskaligt, ålderdomligt jordbrukslandskap, och främsta anledningen till dess tillbakagång är troligen ändrade och intensifierade brukningsformer, med upphörande trädesbruk, ogräsbekämpning, minskning av kantzoner p.g.a. allt större brukningsenheter samt igenväxning av magra naturbetesmarker p.g.a. upphört eller minskat bete. Täktrestaurering kan också vara ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Omotiverade, “kosmetiska” restaureringsåtgärder i gamla täkter bör undvikas.

Baranowski, R. 1979. Intressanta skalbaggsfynd 4. Ent. Tidskr. 100: 71–80.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet - hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2015. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Pterostichini  
 • Släkte
  Poecilus  
 • Art
  Poecilus punctulatus, (Schaller, 1783) - matt sollöpare
  Synonymer
  Pterostichus punctulatus (Schaller, 1783)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2015. © ArtDatabanken, SLU 2005.