Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mellangulspetsvivel

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Protapion interjectum
Mellangulspetsvivel Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 1,5–2 mm lång vivel med slank kroppsform, långa ben och långt snyte. Kroppen är enfärgat svart, benen gula med lårspetsar, mellan- och bakskenben samt fötter svarta. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för mellangulspetsvivel Observationer i Sverige för mellangulspetsvivel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Funnen i några få landskap i östra Sverige, från Skåne till Uppland och Västmanland. Arten är sannolikt till viss del förbisedd, då den är mycket lätt att förväxla med flera allmänna arter. Närmast i Danmark och de sydligaste delarna av Norge och Finland. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika (se dock nedan).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Lever på backklöver (Trifolium montanum). I de nordiska länderna påstås arten i stället leva på T. dubium, men det är osäkert om detta gäller över hela området; sannolikt är åtminstone i Mälarlandskapen backklöver den huvudsakliga värdväxten. I torra, varma och solexponerade backar och slänter. Känd från spridda landskap från Skåne till Västmanland. Arten är svårbestämd och kan vara förbisedd. Backklöver är emellertid en hävdberoende och minskande växt. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på backklöver (Trifolium montanum). I de nordiska länderna påstås arten i stället leva på T. dubium, men det är osäkert om detta gäller över hela området; sannolikt är åtminstone i Mälarlandskapen backklöver den huvudsakliga värdväxten. I torra, varma och solexponerade backar och slänter. Larvutvecklingen sker i stjälken och i blomknopparna. Fullbildade individer uppträder under sensommaren och påträffas på värdväxten fram till september. De övervintrar och fortplantar sig sedan påföljande vår.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backklöver
· backklöver
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Apionidae (spetsvivlar), Släkte Protapion, Art Protapion interjectum (Desbrochers des Loges, 1895) - mellangulspetsvivel Synonymer Apion interjectum ssp. boreum Gönget, 1997, Apion interjectum Desbrochers des Loges, 1895

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Lever på backklöver (Trifolium montanum). I de nordiska länderna påstås arten i stället leva på T. dubium, men det är osäkert om detta gäller över hela området; sannolikt är åtminstone i Mälarlandskapen backklöver den huvudsakliga värdväxten. I torra, varma och solexponerade backar och slänter. Känd från spridda landskap från Skåne till Västmanland. Arten är svårbestämd och kan vara förbisedd. Backklöver är emellertid en hävdberoende och minskande växt. Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (60-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (240-800) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 1,5–2 mm lång vivel med slank kroppsform, långa ben och långt snyte. Kroppen är enfärgat svart, benen gula med lårspetsar, mellan- och bakskenben samt fötter svarta. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mellangulspetsvivel

Länsvis förekomst och status för mellangulspetsvivel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mellangulspetsvivel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Funnen i några få landskap i östra Sverige, från Skåne till Uppland och Västmanland. Arten är sannolikt till viss del förbisedd, då den är mycket lätt att förväxla med flera allmänna arter. Närmast i Danmark och de sydligaste delarna av Norge och Finland. Världsutbredningen omfattar Europa och Nordafrika (se dock nedan).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Piezotrachelini  
 • Släkte
  Protapion  
 • Art
  Protapion interjectum(Desbrochers des Loges, 1895) - mellangulspetsvivel
  Synonymer
  Apion interjectum ssp. boreum Gönget, 1997
  Apion interjectum Desbrochers des Loges, 1895

Lever på backklöver (Trifolium montanum). I de nordiska länderna påstås arten i stället leva på T. dubium, men det är osäkert om detta gäller över hela området; sannolikt är åtminstone i Mälarlandskapen backklöver den huvudsakliga värdväxten. I torra, varma och solexponerade backar och slänter. Larvutvecklingen sker i stjälken och i blomknopparna. Fullbildade individer uppträder under sensommaren och påträffas på värdväxten fram till september. De övervintrar och fortplantar sig sedan påföljande vår.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backklöver - Trifolium montanum (Viktig)
Någon markant tillbakagång har ej konstaterats, men värdväxten backklöver är en hävdberoende växt som är stadd i minskning. Artens status är dessutom svår att uttala sig om då den är svårbestämd.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras, och dess krav på habitat och värdväxt fastslås.

Gønget, H. 1997. The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna Ent. Scand. 34. Brill, Leiden.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Apionidae - spetsvivlar 
 • Underfamilj
  Apioninae  
 • Tribus
  Piezotrachelini  
 • Släkte
  Protapion  
 • Art
  Protapion interjectum, (Desbrochers des Loges, 1895) - mellangulspetsvivel
  Synonymer
  Apion interjectum ssp. boreum Gönget, 1997
  Apion interjectum Desbrochers des Loges, 1895
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.