Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  millimetermossa

Organismgrupp Mossor Micromitrium tenerum
Millimetermossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten är mycket liten och skotten blir upp till 2 mm höga. De smalt triangulära bladen saknar nerv och bladkanten är endast otydligt tandad. Kapselskaftet är mycket kort. Kapseln är närmast klotrund och saknar spets. Mössan är mycket liten och kvarsittande, varför kapseln kan tyckas ha en spets ändå. Kapselväggen är så tunn att sporerna syns igenom. Kapseln spricker oftast upp längs en linje på mitten. Sporerna är 20-30 µm breda. Arterna i släktet Ephemerum skiljer sig från millimetermosa genom att de senare har en något mer oval kapsel med en tydlig spets och en större mössa som inte är kvarsittande. Sågdagmossa E. serratum och dvärgdagmossa E. minutissimum har dessutom kraftigt tandade blad och tjockare kapselvägg. Nervdagmossa E. sessile och kalkdagmossa E. recurvifolium särskiljer sig genom att bladen har nerv. Muddermossa Physcomitrella patens har bredare blad med tandad bladkant och nerv.
Utbredning
Länsvis förekomst för millimetermossa Observationer i Sverige för millimetermossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige framför allt funnen på ett fåtal lokaler i nordöstra Skåne. De flesta ligger vid Helgeå. Arten hittades där första gången 1925, men iakttogs inte mellan 1942 och 2011 trots att arten eftersöktes på flera gamla lokaler. I Helgeåns vattensystem har det sedan dess byggts flera dämmen som påverkat vattenståndsfluktuationerna, vilket kan ha påverkat livsförutsättningarna för millimetermossan negativt. År 2013 hittades även arten i Södermanland. I Europa är den även känd från England, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och f.d. Tjeckoslovakien. Utanför Europa är arten känd från Östra Asien och Nordamerika. Millimetermossa är rödlistad även i Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och f. d. Tjeckoslovakien och är med på den europeiska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Växer på jord på stränder och vattensamlingar som friläggs vid lågvatten. Återfunnen nyligen 2011 och 2013 efter att inte ha setts på mer än 60 år. Även om arten har ett nyckfullt uppträdande får det hållas för troligt att den är mycket sällsynt. Dock har arten hittats i Södermanland utanför sitt tidigare begränsade område vid Helgeå. Antalet reproduktiva individer skattas till 180 (60-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 36 (12-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Millimetermossan är anträffad på, genom lågvatten, torrlagda något dyiga ställen vid Helgeå. Den är även funnen på botten av uttorkade vattenhålor. Arten har påträffats i Sverige tillsammans med åkerdagmossa Pseudephemerum nitidum och sydlig gaffel Riccia huebeneriana (Persson 1925). I England är den funnen i stranden av fiskdammar vid lågt vattenstånd tillsammans med sydlig gaffel Riccia huebeneriana och pösgaffelmossa R. cavernosa (Howart & Wallis 2010). Enligt Schmidt. & Kohn (1993) verkar arten kunna finnas kvar i diasporbanken under lång tid.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Pottiales, Familj Pottiaceae, Släkte Micromitrium (millimetermossor), Art Micromitrium tenerum (Bruch & Schimp. ) Crosby - millimetermossa Synonymer Nanomitrium tenerum (Bruch & Schimp.) Lindb.

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Växer på jord på stränder och vattensamlingar som friläggs vid lågvatten. Återfunnen nyligen 2011 och 2013 efter att inte ha setts på mer än 60 år. Även om arten har ett nyckfullt uppträdande får det hållas för troligt att den är mycket sällsynt. Dock har arten hittats i Södermanland utanför sitt tidigare begränsade område vid Helgeå. Antalet reproduktiva individer skattas till 180 (60-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 36 (12-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Arten är mycket liten och skotten blir upp till 2 mm höga. De smalt triangulära bladen saknar nerv och bladkanten är endast otydligt tandad. Kapselskaftet är mycket kort. Kapseln är närmast klotrund och saknar spets. Mössan är mycket liten och kvarsittande, varför kapseln kan tyckas ha en spets ändå. Kapselväggen är så tunn att sporerna syns igenom. Kapseln spricker oftast upp längs en linje på mitten. Sporerna är 20-30 µm breda. Arterna i släktet Ephemerum skiljer sig från millimetermosa genom att de senare har en något mer oval kapsel med en tydlig spets och en större mössa som inte är kvarsittande. Sågdagmossa E. serratum och dvärgdagmossa E. minutissimum har dessutom kraftigt tandade blad och tjockare kapselvägg. Nervdagmossa E. sessile och kalkdagmossa E. recurvifolium särskiljer sig genom att bladen har nerv. Muddermossa Physcomitrella patens har bredare blad med tandad bladkant och nerv.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för millimetermossa

Länsvis förekomst och status för millimetermossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för millimetermossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige framför allt funnen på ett fåtal lokaler i nordöstra Skåne. De flesta ligger vid Helgeå. Arten hittades där första gången 1925, men iakttogs inte mellan 1942 och 2011 trots att arten eftersöktes på flera gamla lokaler. I Helgeåns vattensystem har det sedan dess byggts flera dämmen som påverkat vattenståndsfluktuationerna, vilket kan ha påverkat livsförutsättningarna för millimetermossan negativt. År 2013 hittades även arten i Södermanland. I Europa är den även känd från England, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och f.d. Tjeckoslovakien. Utanför Europa är arten känd från Östra Asien och Nordamerika. Millimetermossa är rödlistad även i Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och f. d. Tjeckoslovakien och är med på den europeiska rödlistan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Micromitrium - millimetermossor 
 • Art
  Micromitrium tenerum(Bruch & Schimp. ) Crosby - millimetermossa
  Synonymer
  Nanomitrium tenerum (Bruch & Schimp.) Lindb.

Millimetermossan är anträffad på, genom lågvatten, torrlagda något dyiga ställen vid Helgeå. Den är även funnen på botten av uttorkade vattenhålor. Arten har påträffats i Sverige tillsammans med åkerdagmossa Pseudephemerum nitidum och sydlig gaffel Riccia huebeneriana (Persson 1925). I England är den funnen i stranden av fiskdammar vid lågt vattenstånd tillsammans med sydlig gaffel Riccia huebeneriana och pösgaffelmossa R. cavernosa (Howart & Wallis 2010). Enligt Schmidt. & Kohn (1993) verkar arten kunna finnas kvar i diasporbanken under lång tid.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper, Vattendrag, Sjöar, Småvatten, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Verksamheter som avvattnar jordbrukslandskapet t.ex. dränering av jordbrukslandskapet liksom reglering av vattendrag som leder till att den naturliga vattenregimen ändras utgör hot mot millimetermossa. Artens sällsynthet gör dessutom att slumpfaktorer och exploatering kan orsaka att arten försvinner från någon av sina fåtaliga lokaler. Detta är fallet i British Columbia, där alla kända lokaler har blivit förstörda av ”mänsklig aktivitet” (Schofield 1990).

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Vattenreglering (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Vattenståndsfluktuationerna i de aktuella vattendragen måste anpassas så att de efterliknar en naturlig vattenregim så mycket som möjligt, vilket innebär längre period med lågvatten på sensommaren och hösten. Dränering i jordbrukslandskapet måste undvikas. Millimetermossan måste eftersökas på sina gamla lokaler och andra lämpliga miljöer under år med lågt vattenstånd på hösten, t.ex. uppströms Osbysjön, för att utröna dess utbredning.
Utländska namn - GB: Millimeter Moss.

Etymologi: tener = späd, fin, vek, mjuk.
Uttal: [Mikromítrium ténerum]

key facts Millimetre Moss. Shoots to 2 mm high. Leaves ecostate, leaf margin subentire. Capsule almost globose, lacking apiculus, typically dehiscing along a central ring of specialised cells. Calyptra minute, persistent. Spores 20-30 µm, visible through the exceedingly thin capsule wall. - Grows on mud or clay that becomes exposed when streams run low. Also found at the bottom of dried-out water-holes. Only known Nordic occurrence from Helgeå in southernmost Sweden.

During, H.J. 1989 (1991). Micromitrium tenerum, new record (B. and S.) Crosby in the Netherlands. Lindbergia 15: 203-204.

Howart, P. & Wallis, H. 2010. The reappearance of Micromitrium tenerum in south-east England. FieldBryology 100:15.

Lönnell, N. 2008. I: Hallingbäck, T., Lönnell, N., Weibull, H. & von Knorring, P., Korotynska, M., Reisborg, C. & Birgersson, M. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Kompaktmossor - kapmossor. Bryophyta: Anoectangium - Orthodontium. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Lönnell, N. 2015. Millimetermossa - mossornas dvärg inte längre bara i Skåne. Svensk Botanisk Tidskrift 109:120-122.

Persson, J. 1925. En för Sverige ny mossa. Botaniska Notiser 1925: 419-420.

Schmidt, C. & Kohn, J. 1993. On the presence of Micromitrium tenerum (B. and S.) Crosby in northwestern Germany. Drosera 93: 1-5.

Schofield, W.B. 1990. Rare and Endangered Bryophytes in B.C. BioLine summer 1990. Vancouver.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 1997. Rev. Niklas Lönnell 2008. Uppdaterad 2010, 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Dicranidae  
 • Ordning
  Pottiales  
 • Familj
  Pottiaceae  
 • Underfamilj
  Trichostomoideae  
 • Släkte
  Micromitrium - millimetermossor 
 • Art
  Micromitrium tenerum, (Bruch & Schimp. ) Crosby - millimetermossa
  Synonymer
  Nanomitrium tenerum (Bruch & Schimp.) Lindb.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Niklas Lönnell 1997. Rev. Niklas Lönnell 2008. Uppdaterad 2010, 2015.