Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mindre bergsyredystermal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Monochroa rumicetella
Mindre bergsyredystermal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten, smalvingad, grå, bruntonad mal med ganska svaga teckningar i framvingen. Under mikroskop ser framvingen lite småspräcklig ut. Huvudet är mörkt brungrått och framvingarna har ungefär samma färg. Vid ungefär tre fjärdedelar från vingbasen finns ett par ljusa, motstående fläckar med en liten avlång, svart fläck mellan dem. Nästan alltid förekommer ytterligare några mindre anhopningar av svarta fjäll på vingen, oftast åtminstone en sådan i vingvecket, vanligen två, och mellan dessa ännu en bit under framkanten. Hanen och honan ser något olika ut men skillnaden är inte stor. Honan har en aning smalare framvinge i den yttre tredjedelen, vilket tyder på att den har något sämre flygförmåga än hanen, ett vanligt fenomen bland fjärilar. Bakvingarna är ljusgrå och har den typiska stävformiga profilen i ytterkanten. Vingspann 9-10 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för mindre bergsyredystermal Observationer i Sverige för mindre bergsyredystermal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Mindre bergsyredystermal är funnen på få platser i Sverige. Den har rapporterats från Skåne, Halland, Öland, Västergötland och Bohuslän. Från samtliga landskap utom Skåne föreligger bara enstaka fynd från ett litet antal lokaler. Arten är så pass ovanlig att det är svårt att uttala sig om hur utvecklingen ser ut, men med stor sannolikhet för den en tynande tillvaro på många håll där den förr troligen hade ett bättre läge. Vilka platser som fortfarande hyser arten är obekant då inga riktade eftersök har gjorts. I Danmark är den bara funnen i östra Jylland, i provinsen Lolland-Falster-Mön, i nordöstra Själland och på Bornholm. I Norge har den ansetts mindre sällsynt medan den i Finland bara är funnen i sex sydliga provinser. Utanför Norden har mindre bergsyredystermal upptäckts i ett dussintal länder men saknas inom stora områden. Den anses överallt som sällsynt, men kan lokalt förekomma i större antal ibland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Mindre bergsyredystermal är funnen på få platser i Sverige. Den har rapporterats från Skåne, Halland, Öland, Västergötland och Bohuslän. Från samtliga landskap utom Skåne föreligger bara enstaka fynd från ett litet antal lokaler. Arten är så pass ovanlig att det är svårt att uttala sig om hur utvecklingen ser ut, men med stor sannolikhet för den en tynande tillvaro på många håll där den förr troligen hade ett bättre läge. Arten finns bara på mycket torra sandmarker med låg vegetation. Larven lever främst på bergsyra (Rumex acetosella), men också kollektivet ängssyra (R. acetosa) fungerar som värdväxt. Den typ av torra marker som denna fjärilsart kräver minskar i omfattning på grund av upphörd hävd och exploatering av skilda slag. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10320 (640-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Mindre bergsyredystermal finns bara på mycket torra sandmarker med låg vegetation. Fjärilen skall flyga kring skiftet maj-juni och senare i skiftet juli-augusti, men fynden i Sverige är få och fenologin är dåligt känd. Larven lever främst på bergsyra Rumex acetosella, men också kollektivet ängssyra R. acetosa fungerar som värdväxt. Larven gör en fläckmina, som hos bergsyra kan omfatta hela bladet med exkrementerna samlade vid bladspetsen, hos ängssyra intill mittnerven.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Havsstrand
Havsstrand
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bergsyra
· bergsyra
· ängssyra
· ängssyra
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Gelechiidae (stävmalar), Släkte Monochroa, Art Monochroa rumicetella (O. Hofmann, 1868) - mindre bergsyredystermal Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Mindre bergsyredystermal är funnen på få platser i Sverige. Den har rapporterats från Skåne, Halland, Öland, Västergötland och Bohuslän. Från samtliga landskap utom Skåne föreligger bara enstaka fynd från ett litet antal lokaler. Arten är så pass ovanlig att det är svårt att uttala sig om hur utvecklingen ser ut, men med stor sannolikhet för den en tynande tillvaro på många håll där den förr troligen hade ett bättre läge. Arten finns bara på mycket torra sandmarker med låg vegetation. Larven lever främst på bergsyra (Rumex acetosella), men också kollektivet ängssyra (R. acetosa) fungerar som värdväxt. Den typ av torra marker som denna fjärilsart kräver minskar i omfattning på grund av upphörd hävd och exploatering av skilda slag. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10320 (640-20000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
En liten, smalvingad, grå, bruntonad mal med ganska svaga teckningar i framvingen. Under mikroskop ser framvingen lite småspräcklig ut. Huvudet är mörkt brungrått och framvingarna har ungefär samma färg. Vid ungefär tre fjärdedelar från vingbasen finns ett par ljusa, motstående fläckar med en liten avlång, svart fläck mellan dem. Nästan alltid förekommer ytterligare några mindre anhopningar av svarta fjäll på vingen, oftast åtminstone en sådan i vingvecket, vanligen två, och mellan dessa ännu en bit under framkanten. Hanen och honan ser något olika ut men skillnaden är inte stor. Honan har en aning smalare framvinge i den yttre tredjedelen, vilket tyder på att den har något sämre flygförmåga än hanen, ett vanligt fenomen bland fjärilar. Bakvingarna är ljusgrå och har den typiska stävformiga profilen i ytterkanten. Vingspann 9-10 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mindre bergsyredystermal

Länsvis förekomst och status för mindre bergsyredystermal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mindre bergsyredystermal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Mindre bergsyredystermal är funnen på få platser i Sverige. Den har rapporterats från Skåne, Halland, Öland, Västergötland och Bohuslän. Från samtliga landskap utom Skåne föreligger bara enstaka fynd från ett litet antal lokaler. Arten är så pass ovanlig att det är svårt att uttala sig om hur utvecklingen ser ut, men med stor sannolikhet för den en tynande tillvaro på många håll där den förr troligen hade ett bättre läge. Vilka platser som fortfarande hyser arten är obekant då inga riktade eftersök har gjorts. I Danmark är den bara funnen i östra Jylland, i provinsen Lolland-Falster-Mön, i nordöstra Själland och på Bornholm. I Norge har den ansetts mindre sällsynt medan den i Finland bara är funnen i sex sydliga provinser. Utanför Norden har mindre bergsyredystermal upptäckts i ett dussintal länder men saknas inom stora områden. Den anses överallt som sällsynt, men kan lokalt förekomma i större antal ibland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Anomologinae  
 • Släkte
  Monochroa  
 • Art
  Monochroa rumicetella(O. Hofmann, 1868) - mindre bergsyredystermal

Mindre bergsyredystermal finns bara på mycket torra sandmarker med låg vegetation. Fjärilen skall flyga kring skiftet maj-juni och senare i skiftet juli-augusti, men fynden i Sverige är få och fenologin är dåligt känd. Larven lever främst på bergsyra Rumex acetosella, men också kollektivet ängssyra R. acetosa fungerar som värdväxt. Larven gör en fläckmina, som hos bergsyra kan omfatta hela bladet med exkrementerna samlade vid bladspetsen, hos ängssyra intill mittnerven.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Havsstrand, Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bergsyra - Rumex acetosella (Viktig)
· ängssyra - Rumex acetosa (Viktig)
Den typ av torra marker som denna fjärilsart kräver minskar i omfattning på grund av upphörd hävd och exploatering av skilda slag.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Riktade undersökningar bör göras för att få en uppfattning om de nutida lokaler där den fortfarande finns kvar. En sådan inventering kan kombineras med eftersök av andra arter som har samma krav på samma extrema habitat. Alla kända förekomster bör sammanställas på Artportalen så att ett underlag kan ligga till grund för eventuella beslut om speciella insatser hos respektive länsstyrelse. Lämpliga åtgärder kan innebära röjningar och begränsad harvning inom utvalda fållor av sandmarker.

Dansk rödlista 2010. [http://www.dmu.dk/dyrplanter/redlistframe/soegart/]

Elsner, G., Huemer, P. & Tokár, Z. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bratislava. 208 s.

Fauna Europaea (mars 2012). [http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa)

Finsk rödlista 2010. [http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=371161&lan=en]

Norsk rödlista 2015. [http://data.artsdatabanken.no/Rodliste]

http://www.bladmineerders.nl/minersf/lepidopteramin/monochroa/rumicetella/rumicetella.htm

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2012. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Anomologinae  
 • Släkte
  Monochroa  
 • Art
  Monochroa rumicetella, (O. Hofmann, 1868) - mindre bergsyredystermal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2012. © ArtDatabanken, SLU 2005.