Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mindre fältmalörtsrotvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Cochylidia moguntiana
Mindre fältmalörtsrotvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för mindre fältmalörtsrotvecklare Observationer i Sverige för mindre fältmalörtsrotvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Mindre fältmalörtrotvecklare är knuten till sandmark med fältmalört (Artemisia campestris) som är larvens värdväxt. Vecklaren förekommer på relativt få ställen i sydligaste Sverige, är bara känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland och Gotland. Förekomsterna i Halland och Småland är de mest hotade och är redan tidgare kraftigt fragmenterade. I nutid är bara ett fåtal lokaler "säkra", och den största populationen finns troligen i sluttningarna vid Kåseberga i sydligaste Skåne. Denna lokal genomgår en långsam dynamik men har i stort sett varit densamma i många årtionden. Några direkta hot mot sluttningarna verkar inte finnas. Däremot är sannolikt flera andra sandmarker med arten hotade genom igenväxning och exploatering. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 48 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· fältmalört
· fältmalört
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Cochylidia, Art Cochylidia moguntiana (Rössler, 1864) - mindre fältmalörtsrotvecklare Synonymer mindre fältmalörtrotvecklare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Mindre fältmalörtrotvecklare är knuten till sandmark med fältmalört (Artemisia campestris) som är larvens värdväxt. Vecklaren förekommer på relativt få ställen i sydligaste Sverige, är bara känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland och Gotland. Förekomsterna i Halland och Småland är de mest hotade och är redan tidgare kraftigt fragmenterade. I nutid är bara ett fåtal lokaler "säkra", och den största populationen finns troligen i sluttningarna vid Kåseberga i sydligaste Skåne. Denna lokal genomgår en långsam dynamik men har i stort sett varit densamma i många årtionden. Några direkta hot mot sluttningarna verkar inte finnas. Däremot är sannolikt flera andra sandmarker med arten hotade genom igenväxning och exploatering. Antalet lokalområden i landet skattas till 12 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 48 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mindre fältmalörtsrotvecklare

Länsvis förekomst och status för mindre fältmalörtsrotvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mindre fältmalörtsrotvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Cochylidia  
 • Art
  Cochylidia moguntiana(Rössler, 1864) - mindre fältmalörtsrotvecklare
  Synonymer
  mindre fältmalörtrotvecklare

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· fältmalört - Artemisia campestris (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Försurning (Viss positiv effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Cochylidia  
 • Art
  Cochylidia moguntiana, (Rössler, 1864) - mindre fältmalörtsrotvecklare
  Synonymer
  mindre fältmalörtrotvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.