Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mindre gulfläcksgråvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Eana derivana
Mindre gulfläcksgråvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Huvud och mellankropp till största delen ljusgråa. Framvingarna är ljusgrå eller smutsvita med en stövelliknande, mörkbrun, sned framkantsfläck vid en fjärdedel från vingroten och ett snett, mörkbrunt, tvärband vid mitten, avbrutet strax ovanför bakhörnet. Nära spetsen på framkanten finns en halvcirkelformig ögla med samma färg som tvärbandet. Arten liknar några andra gråvecklare, men har vid diskfältets slut en liten fläck bestående av gulaktiga fjäll, som lätt ses i en lupp. Den närbesläktade större gulfläcksgråvecklare E. penziana (Thunberg, 1791) har en liknande gulaktig fläck, men är betydlig större och ser vitare ut genom att de mörka teckningarna är mindre. Mindre gulfläcksgråvecklare kan också förväxlas med mörk gulfläcksgråvecklare E. incanana (Stephens, 1852), men denna är askgrå i de ljusa fälten på framvingen. Vingspann 16-21 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för mindre gulfläcksgråvecklare Observationer i Sverige för mindre gulfläcksgråvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Mindre gulfläcksgråvecklare upptäcktes i Sverige först 1948 (på Gotland). Därefter har arten också påträffats i Småland, Östergötland, Södermanland och Uppland, samt på Öland. Den är mycket lokal och sällsynt, men kan vissa år lokalt uppträda i något större antal. Den saknas i Danmark och Norge. I Finland är arten bara känd från Åland. Artens utbredning omfattar Mellaneuropa, men den saknas i många länder. Den räknas som ganska sällsynt och lokal.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Mindre gulfläckgråvecklare förekommer sällsynt och lokalt på varma alvarliknande buskrika torrmarker från Småland till Uppland. Larven och dess värdväxt är okänd. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (76-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,v)).
Ekologi
Mindre gulfläcksgråvecklare kan betecknas som en xeroterm art då den är en krävande art som mest förekommer i solig och torr hällmarksmiljö och i äldre dynlandskap med tall och senvuxen ek. Den flyger om natten huvudsakligen i juli och kommer gärna till ljus. Flygperiodens maximum är ungefär den 10 juli. Larven är aldrig påträffad och värdväxten är således okänd. Närbesläktade arters larver lever av gräs och sannolikt gäller det också denna art.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· kärlväxter
· kärlväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Eana, Art Eana derivana (de La Harpe, 1858) - mindre gulfläcksgråvecklare Synonymer mindre gulfläckgråvecklare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Mindre gulfläckgråvecklare förekommer sällsynt och lokalt på varma alvarliknande buskrika torrmarker från Småland till Uppland. Larven och dess värdväxt är okänd. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (76-600) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii,v)).
Huvud och mellankropp till största delen ljusgråa. Framvingarna är ljusgrå eller smutsvita med en stövelliknande, mörkbrun, sned framkantsfläck vid en fjärdedel från vingroten och ett snett, mörkbrunt, tvärband vid mitten, avbrutet strax ovanför bakhörnet. Nära spetsen på framkanten finns en halvcirkelformig ögla med samma färg som tvärbandet. Arten liknar några andra gråvecklare, men har vid diskfältets slut en liten fläck bestående av gulaktiga fjäll, som lätt ses i en lupp. Den närbesläktade större gulfläcksgråvecklare E. penziana (Thunberg, 1791) har en liknande gulaktig fläck, men är betydlig större och ser vitare ut genom att de mörka teckningarna är mindre. Mindre gulfläcksgråvecklare kan också förväxlas med mörk gulfläcksgråvecklare E. incanana (Stephens, 1852), men denna är askgrå i de ljusa fälten på framvingen. Vingspann 16-21 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mindre gulfläcksgråvecklare

Länsvis förekomst och status för mindre gulfläcksgråvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mindre gulfläcksgråvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Mindre gulfläcksgråvecklare upptäcktes i Sverige först 1948 (på Gotland). Därefter har arten också påträffats i Småland, Östergötland, Södermanland och Uppland, samt på Öland. Den är mycket lokal och sällsynt, men kan vissa år lokalt uppträda i något större antal. Den saknas i Danmark och Norge. I Finland är arten bara känd från Åland. Artens utbredning omfattar Mellaneuropa, men den saknas i många länder. Den räknas som ganska sällsynt och lokal.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Eana  
 • Art
  Eana derivana(de La Harpe, 1858) - mindre gulfläcksgråvecklare
  Synonymer
  mindre gulfläckgråvecklare

Mindre gulfläcksgråvecklare kan betecknas som en xeroterm art då den är en krävande art som mest förekommer i solig och torr hällmarksmiljö och i äldre dynlandskap med tall och senvuxen ek. Den flyger om natten huvudsakligen i juli och kommer gärna till ljus. Flygperiodens maximum är ungefär den 10 juli. Larven är aldrig påträffad och värdväxten är således okänd. Närbesläktade arters larver lever av gräs och sannolikt gäller det också denna art.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Buskmark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· kärlväxter - Tracheophyta (Viktig)
Mindre gulfläcksgråvecklare påträffas i miljöer som ofta har mindre värde för skogsindustrin. Däremot kan sådana områden exploateras för andra ändamål, t.ex. för fritidsbebyggelse.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Lokaler med goda förekomster av mindre gulfläcksgråvecklare bör uppmärksammas av markägare och länsstyrelser, då på sådana ställen också finns andra sällsynta eller rödlistade arter. Vecklarens biologi är i praktiken okänd och bör om möjligt undersökas, så att man med större träffsäkerhet kan utforma en lämplig strategi för att gynna arten.
Artens svenska namn har ändrats såtillvida att ett foge-s har lagts till.

Gustafsson, B., Bengtsson, B. Å. & Palmqvist, G. 2015 (in prep.). Catalogus Lepidopterorum Sueciae. Entomologiska Föreningen, Stockholm.

Razowski, J. 2003. Tortricidae of Europe. Volume 2. Olethreutinae. Bratislava.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Svensson, I. 2006. Nordens vecklare. Entomologiska Sällskapet i Lund.

Internet (Februari 2015)

[http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa)

[http://www.artportalen.se/ViewSighting/ViewSightingAsMap] (Artportalen)

[https://koivu.luomus.fi/english/zoology/entomology/lepidoptera/4.htm] (Finsk utbredning)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Eana  
 • Art
  Eana derivana, (de La Harpe, 1858) - mindre gulfläcksgråvecklare
  Synonymer
  mindre gulfläckgråvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2015.