Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mindre linjordloppa

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Longitarsus parvulus
Mindre linjordloppa Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En bara 1–1,8 mm lång jordloppa med avlång, högvälvd kroppsform. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben, där fotens första led är längre än resten av foten. Kroppen är svart. Antenner och ben är brungula. Släktet Longitarsus är besvärligt, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för mindre linjordloppa Observationer i Sverige för mindre linjordloppa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Under 1800-talet – medan linodling till husbehov ännu var utbredd – förekom den mindre linjordloppan från Skåne till Uppland och Västmanland. Därefter tycks den ha minskat starkt men återkom under krigsåren på 1940-talet, då odling av spånadslin återupptogs. Under 1950-talet var arten åter spridd, men därefter försvann den från nästan hela utbredningsområdet. Den ökade linodlingen på senare tid tycks inte ha lett till artens återkomst. Efter 1985 är den bara funnen i Skåne och Blekinge. Arten är uppgiven från samtliga våra grannländer. I Danmark anses den som livskraftig, i Norge som regionalt utdöd och i Finland som sårbar. Världsutbredningen omfattar hela Europa samt Främre Asien och Nordafrika. Den är rödlistad som akut hotad i Danmark och som försvunnen i Norge.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på lin och förmodligen även vildlin. Förekom tidigare från Skåne till Uppland och Västmanland. Under 1940-50-talen togs den på många platser men försvann sedan. På senare tid bara funnen i Skåne och Blekinge. Linodlingen har nu åter ökat men arten tycks inte denna gång ha hunnit återkomma. I Mellaneuropa är den ett skadedjur. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på olika arter av lin. Hos oss är den bara känd från spånadslin (Linum usitatissimum), men den kan möjligen förekomma även på vildlin (L. catharticum). I Mellaneuropa är den känd som skadedjur på linodlingar. De fullbildade skalbaggarna kläcks på eftersommaren. De är vingade och kan påträffas på diverse växtarter i terrängen. Honorna övervintrar. På våren hittar de värdväxten på långt avstånd. Ägglägningen sker vid basen av linplantorna, och larverna lever av rötterna.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· lin
· lin
· linsläktet
· linsläktet
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Longitarsus, Art Longitarsus parvulus (Paykull, 1799) - mindre linjordloppa Synonymer Galeruca parvulus Paykull, 1799, lilla linjordloppan

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på lin och förmodligen även vildlin. Förekom tidigare från Skåne till Uppland och Västmanland. Under 1940-50-talen togs den på många platser men försvann sedan. På senare tid bara funnen i Skåne och Blekinge. Linodlingen har nu åter ökat men arten tycks inte denna gång ha hunnit återkomma. I Mellaneuropa är den ett skadedjur. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (15-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (60-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En bara 1–1,8 mm lång jordloppa med avlång, högvälvd kroppsform. Bakbenen är utformade som kraftiga hoppben, där fotens första led är längre än resten av foten. Kroppen är svart. Antenner och ben är brungula. Släktet Longitarsus är besvärligt, och bestämningen måste bekräftas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mindre linjordloppa

Länsvis förekomst och status för mindre linjordloppa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mindre linjordloppa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Under 1800-talet – medan linodling till husbehov ännu var utbredd – förekom den mindre linjordloppan från Skåne till Uppland och Västmanland. Därefter tycks den ha minskat starkt men återkom under krigsåren på 1940-talet, då odling av spånadslin återupptogs. Under 1950-talet var arten åter spridd, men därefter försvann den från nästan hela utbredningsområdet. Den ökade linodlingen på senare tid tycks inte ha lett till artens återkomst. Efter 1985 är den bara funnen i Skåne och Blekinge. Arten är uppgiven från samtliga våra grannländer. I Danmark anses den som livskraftig, i Norge som regionalt utdöd och i Finland som sårbar. Världsutbredningen omfattar hela Europa samt Främre Asien och Nordafrika. Den är rödlistad som akut hotad i Danmark och som försvunnen i Norge.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Longitarsus  
 • Art
  Longitarsus parvulus(Paykull, 1799) - mindre linjordloppa
  Synonymer
  Galeruca parvulus Paykull, 1799
  lilla linjordloppan

Lever på olika arter av lin. Hos oss är den bara känd från spånadslin (Linum usitatissimum), men den kan möjligen förekomma även på vildlin (L. catharticum). I Mellaneuropa är den känd som skadedjur på linodlingar. De fullbildade skalbaggarna kläcks på eftersommaren. De är vingade och kan påträffas på diverse växtarter i terrängen. Honorna övervintrar. På våren hittar de värdväxten på långt avstånd. Ägglägningen sker vid basen av linplantorna, och larverna lever av rötterna.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· lin - Linum usitatissimum (Viktig)
· linsläktet - Linum (Viktig)
Status och hotsituation är svårbedömda. Upphörd linodling är det största hotet mot arten. Om den skånska populationen är bunden till vildlin kan försvinnande av örtrika betesmarker vara ett hot.

Påverkan
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Minskning av relaterad art (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas för att klarlägga dess status.

Douguet, S. 1994. Coleopteres Chrysomelidae Volume 2 Alticinae. Fed. Francaise Soc. Sci. Nat. Paris.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Longitarsus  
 • Art
  Longitarsus parvulus, (Paykull, 1799) - mindre linjordloppa
  Synonymer
  Galeruca parvulus Paykull, 1799
  lilla linjordloppan
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.