Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mindre lungörtsvivel

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Mogulones pallidicornis
Mindre lungörtsvivel Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 3,1–3,5 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en svartbrun behåring och en ljus fjällbeklädnad som bildar en liten fläck vid skutellen och ett ofta i fläckar upplöst tvärband mot sidokanterna. Benen är svarta med ljusare fötter.
Utbredning
Länsvis förekomst för mindre lungörtsvivel Observationer i Sverige för mindre lungörtsvivel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Skåne och Uppland. Bortsett från några gammalt fynd från Skåne (Stehag 1880, Alnarp, 1890) är samtliga svenska fynd gjorda efter 1950 (Palm 1955, Baranowski 1977). I Uppland är endast två lokaler kända (Biskops-Arnö och Skokloster), och här är arten möjligen kulturspridd. I Skåne är arten mer spridd och är sannolikt naturligt förekommande på de flesta lokaler. Arten är förmodligen till viss del förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. I de nordiska länderna även i östra Danmark och i Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på lungört i glesa lundartade skogsbestånd. Endast känd från Skåne och Uppland. På de uppländska lokalerna är arten möjligen kulturspridd, men i Skåne är den sannolikt naturligt förekommande. Arten går endast sällan upp på värdväxten, och är därför lätt att förbise. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på lungört (Pulmonaria officinalis och P. obscura) i glesa lundartade skogsbestånd, gärna i halvöppna lägen. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar. De anträffas på värdväxten dels under våren och försommaren, dels under sensommaren och hösten. De går bara upp i vegetationen under eftermiddag–kväll och då enbart vid gynnsam väderlek. Larvens utveckling är inte helt känd (Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· mörk lungört
· mörk lungört
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Mogulones, Art Mogulones pallidicornis (Gougelet & Brisout de Barneville, 1860) - mindre lungörtsvivel Synonymer Mogulones pallidicornis (Gougelet & Brisout de Barneville, 1860), Ceutorhynchus pallidicornis Gougelet & Brisout de Barneville, 1860

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på lungört i glesa lundartade skogsbestånd. Endast känd från Skåne och Uppland. På de uppländska lokalerna är arten möjligen kulturspridd, men i Skåne är den sannolikt naturligt förekommande. Arten går endast sällan upp på värdväxten, och är därför lätt att förbise. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (10-30). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (40-120) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 3,1–3,5 mm lång vivel med bred, kullrig kroppsform, långt krumböjt snyte och långa ben. Kroppen är svart med en svartbrun behåring och en ljus fjällbeklädnad som bildar en liten fläck vid skutellen och ett ofta i fläckar upplöst tvärband mot sidokanterna. Benen är svarta med ljusare fötter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mindre lungörtsvivel

Länsvis förekomst och status för mindre lungörtsvivel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mindre lungörtsvivel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Skåne och Uppland. Bortsett från några gammalt fynd från Skåne (Stehag 1880, Alnarp, 1890) är samtliga svenska fynd gjorda efter 1950 (Palm 1955, Baranowski 1977). I Uppland är endast två lokaler kända (Biskops-Arnö och Skokloster), och här är arten möjligen kulturspridd. I Skåne är arten mer spridd och är sannolikt naturligt förekommande på de flesta lokaler. Arten är förmodligen till viss del förbisedd p.g.a. sitt undanskymda levnadssätt. I de nordiska länderna även i östra Danmark och i Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Mogulones  
 • Art
  Mogulones pallidicornis(Gougelet & Brisout de Barneville, 1860) - mindre lungörtsvivel
  Synonymer
  Mogulones pallidicornis (Gougelet & Brisout de Barneville, 1860)
  Ceutorhynchus pallidicornis Gougelet & Brisout de Barneville, 1860

Lever på lungört (Pulmonaria officinalis och P. obscura) i glesa lundartade skogsbestånd, gärna i halvöppna lägen. Larvutvecklingen sker under sommaren, och de fullbildade skalbaggarna övervintrar. De anträffas på värdväxten dels under våren och försommaren, dels under sensommaren och hösten. De går bara upp i vegetationen under eftermiddag–kväll och då enbart vid gynnsam väderlek. Larvens utveckling är inte helt känd (Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· mörk lungört - Pulmonaria obscura (Viktig)
De få förekomsterna och den splittrade utbredningen gör arten känslig för förändringar i dess livsmiljö, t.ex. igenväxning av öppna lundmiljöer med kvävegynnade växter.

Påverkan
 • Minskning av relaterad art (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Arten bör inventeras.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1 (Coleoptera). Entomologisk Tidskrift 98: 11-28.

Palm, T. 1955. Anteckningar om svenska skalbaggar. X. Entomologisk Tidskrift 76: 136-142.

Rheinheimer & Hassler (2010). Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Ceutorhynchinae  
 • Tribus
  Ceutorhynchini  
 • Släkte
  Mogulones  
 • Art
  Mogulones pallidicornis, (Gougelet & Brisout de Barneville, 1860) - mindre lungörtsvivel
  Synonymer
  Mogulones pallidicornis (Gougelet & Brisout de Barneville, 1860)
  Ceutorhynchus pallidicornis Gougelet & Brisout de Barneville, 1860
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012.