Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mindre ringhornsharkrank

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Tipula zonaria
Mindre ringhornsharkrank Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Utmärkande för mindre ringhornsharkrank är de svart-gult ringlade antennerna. Bakkroppen är likaså tvärbandad i svart och gult. Vinglängden är 10–12 mm. För att skilja mindre ringhornsharkrank från närstående arter bör bakkroppsspetsens (hypopygium) studeras. Kroppslängden är 10–11 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för mindre ringhornsharkrank Observationer i Sverige för mindre ringhornsharkrank
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Mindre ringhornsharkrank är i Sverige endast känd från ett fynd i Uppland (Bladåker 1988), vilket också är det enda fyndet i Norden. Arten är annars känd från Centraleuropa, bla Tyskland, Österrike, Belgien, Frankrike och Italien. Den betraktas som sällsynt i hela sitt utbredningsområde.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten endast känd från Uppland (Bladåker 1988), vilket är enda fyndet i Norden. Lokalen, numera skyddad, har typisk naturskogskaraktär. Larven är troligen marklevande och fuktighetskrävande. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (10-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (4-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Minskad areal kontinuitetsskog i Mellansverige innebär sannolikt att habitatet minskar. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii)).
Ekologi
Larven är liksom hos närbesläktade arter troligen marklevande och fuktighets-krävande. I Mellaneuropa dominerar fynd ifrån bergstrakter.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tipulidae (storharkrankar), Släkte Tipula, Art Tipula zonaria Goetghebuer, 1921 - mindre ringhornsharkrank Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten endast känd från Uppland (Bladåker 1988), vilket är enda fyndet i Norden. Lokalen, numera skyddad, har typisk naturskogskaraktär. Larven är troligen marklevande och fuktighetskrävande. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (10-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (4-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Minskad areal kontinuitetsskog i Mellansverige innebär sannolikt att habitatet minskar. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii)).
Utmärkande för mindre ringhornsharkrank är de svart-gult ringlade antennerna. Bakkroppen är likaså tvärbandad i svart och gult. Vinglängden är 10–12 mm. För att skilja mindre ringhornsharkrank från närstående arter bör bakkroppsspetsens (hypopygium) studeras. Kroppslängden är 10–11 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mindre ringhornsharkrank

Länsvis förekomst och status för mindre ringhornsharkrank baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mindre ringhornsharkrank

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Mindre ringhornsharkrank är i Sverige endast känd från ett fynd i Uppland (Bladåker 1988), vilket också är det enda fyndet i Norden. Arten är annars känd från Centraleuropa, bla Tyskland, Österrike, Belgien, Frankrike och Italien. Den betraktas som sällsynt i hela sitt utbredningsområde.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Schummelia)  
 • Art
  Tipula zonariaGoetghebuer, 1921 - mindre ringhornsharkrank

Larven är liksom hos närbesläktade arter troligen marklevande och fuktighets-krävande. I Mellaneuropa dominerar fynd ifrån bergstrakter.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Den minskande arealen kontinuitetsskogar innebär troligen det största hotet mot arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bättre kunskap krävs om artens utbredning och biologi.

Catalogue of Craneflies of the World, Oct 2005 http://ip30.eti.uva.nl/ccw/

Dufour, C. 2003. Descriptions of four new species of Tipulidae from the Alpes-Maritimes in southern France (Diptera, Tipulidae). Bulletin de la Societe Neuchateloise des Sciences Naturelles 126: 69–80.

Lindner, E. 1980. Die Fliegen der paläarktischen Region Band III:5. 15 Tipulidae. E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008.

© ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Tipuloidea - harkrankar 
 • Familj
  Tipulidae - storharkrankar 
 • Släkte
  Tipula  
 • Undersläkte
  Tipula (Schummelia)  
 • Art
  Tipula zonaria, Goetghebuer, 1921 - mindre ringhornsharkrank
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008.

© ArtDatabanken, SLU 2008.