Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mjölig dropplav

Organismgrupp Lavar Cliostomum leprosum
Mjölig dropplav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mjölig dropplav har en vit till blekgrön till blekt gröngul bål som är tunn och otydligt areolerad samt har spridda, oregelbundna soral med stora (20–100 µm) soredier. Apothecier är upp till 0,6 mm breda, blekgula till brunaktiga och platta till välvda med något blekare kant. Sporerna är ofärgade, 1-septerade och 9–13 × 2–3,5 µm. Pyknid är vanliga, upp till 0,6 mm breda, oregelbundna, runda och svarta med mörkbrun vägg. Konidierna är rundade till droppformade, 2–3 × 1,5–2 µm. Gul dropplav Cliostomum corrugatum är något lik men är inte sorediös och växer på träd, nästan alltid ek.
Utbredning
Länsvis förekomst för mjölig dropplav Observationer i Sverige för mjölig dropplav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är spridd från Värmland till Åsele Lappmark på enstaka lokaler. Beroende på att arten fram till 1980-talet ofta sammanblandades med gul dropplav Cliostomum corrugatum finns det få gamla, säkra, publicerade uppgifter. Det är därför svårt att klarlägga en eventuell minskning men då arealen lämplig miljö minskat starkt torde arten ha minskat. Apothecier saknas ofta och arten kan då vara lätt att förbise. Den aktuella utbredningen är därför fortfarande något oklar men den har eftersökts och är sällsynt. Mjölig dropplav är ovanlig även i Norge och Finland och anses i Norge vara en god indikator på gamla barrskogar. Den är även funnen i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten växer på gamla granar i boreala granskogar med lång trädkontinuitet och hög luftfuktighet. Avverkning av kontinuitetsskog är ett hot. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 4000 (400-8700). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Ekologi
Mjölig dropplav växer på gamla granar i sumpgranskogar med god bonitet. Växtplatserna har en hög och jämn luftfuktighet. Den växer på torr, skyddad och beskuggad bark, ofta tillsammans med gammelgranslav Lecanactis abietina. I närheten finns ofta ett flertal olika arter av knappnålslavar inklusive rödlistade arter som vitskaftad svartspik Chaenothecopsis viridialba, brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima och nordlig nållav Chaenotheca laevigata.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· gråal
· gråal
· klibbal
· klibbal
· sälg
· sälg
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Lecanorales, Familj Ramalinaceae, Släkte Cliostomum (dropplavar), Art Cliostomum leprosum (Räsänen) Holien & Tønsberg - mjölig dropplav Synonymer Catillaria leprosa Räsänen, Lecidea ehrhartiana v. ceracella (Th.Fr.) Hedl.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2bc+3bc+4bc
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten växer på gamla granar i boreala granskogar med lång trädkontinuitet och hög luftfuktighet. Avverkning av kontinuitetsskog är ett hot. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 4000 (400-8700). Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-25) % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2bc+3bc+4bc).
Mjölig dropplav har en vit till blekgrön till blekt gröngul bål som är tunn och otydligt areolerad samt har spridda, oregelbundna soral med stora (20–100 µm) soredier. Apothecier är upp till 0,6 mm breda, blekgula till brunaktiga och platta till välvda med något blekare kant. Sporerna är ofärgade, 1-septerade och 9–13 × 2–3,5 µm. Pyknid är vanliga, upp till 0,6 mm breda, oregelbundna, runda och svarta med mörkbrun vägg. Konidierna är rundade till droppformade, 2–3 × 1,5–2 µm. Gul dropplav Cliostomum corrugatum är något lik men är inte sorediös och växer på träd, nästan alltid ek.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mjölig dropplav

Länsvis förekomst och status för mjölig dropplav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mjölig dropplav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är spridd från Värmland till Åsele Lappmark på enstaka lokaler. Beroende på att arten fram till 1980-talet ofta sammanblandades med gul dropplav Cliostomum corrugatum finns det få gamla, säkra, publicerade uppgifter. Det är därför svårt att klarlägga en eventuell minskning men då arealen lämplig miljö minskat starkt torde arten ha minskat. Apothecier saknas ofta och arten kan då vara lätt att förbise. Den aktuella utbredningen är därför fortfarande något oklar men den har eftersökts och är sällsynt. Mjölig dropplav är ovanlig även i Norge och Finland och anses i Norge vara en god indikator på gamla barrskogar. Den är även funnen i Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Cliostomum - dropplavar 
 • Art
  Cliostomum leprosum(Räsänen) Holien & Tønsberg - mjölig dropplav
  Synonymer
  Catillaria leprosa Räsänen
  Lecidea ehrhartiana v. ceracella (Th.Fr.) Hedl.

Mjölig dropplav växer på gamla granar i sumpgranskogar med god bonitet. Växtplatserna har en hög och jämn luftfuktighet. Den växer på torr, skyddad och beskuggad bark, ofta tillsammans med gammelgranslav Lecanactis abietina. I närheten finns ofta ett flertal olika arter av knappnålslavar inklusive rödlistade arter som vitskaftad svartspik Chaenothecopsis viridialba, brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima och nordlig nållav Chaenotheca laevigata.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Vattendrag

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· gråal - Alnus incana (Har betydelse)
· klibbal - Alnus glutinosa (Viktig)
· sälg - Salix caprea (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
En stor del av de bördiga sumpgranskogarna med hög och jämn luftfuktighet och lång trädkontinuitet är avverkade vilket därmed begränsat spridningsmöjligheterna. Avverkning liksom även kraftig utglesning av skog på eller i omedelbar närhet av lokalerna utgör ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Bördiga sumpgranskogar med hög och jämn luftfuktighet bör inte avverkas.
Utländska namn – FI: Jauhetassijäkälä.

Tønsberg, T. 1992. The sorediate and isidiate, corticolous, crustose lichens in Norway. Sommerfeltia 14: 1–332.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Lecanorales  
 • Familj
  Ramalinaceae  
 • Släkte
  Cliostomum - dropplavar 
 • Art
  Cliostomum leprosum, (Räsänen) Holien & Tønsberg - mjölig dropplav
  Synonymer
  Catillaria leprosa Räsänen
  Lecidea ehrhartiana v. ceracella (Th.Fr.) Hedl.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.