Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mjölkmurkla

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Helvella lactea
Mjölkmurkla Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mjölkmurkla är en liten, vitblek murkla med oregelbunden eller sadelformad mössa och räfflad fot. Mössans utsida är kal och vit. Bleka exemplar av svart hattmurkla Helvella lacunosa kan vara lika men har inte vit fot. Små exemplar av vit hattmurkla H. crispa avviker genom mössans gulbruna och ludna utsida.
Utbredning
Länsvis förekomst för mjölkmurkla Observationer i Sverige för mjölkmurkla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är mjölkmurkla endast funnen i Uppland, dels i Aspvik i Värmdö socken 1889, dels i Uppsala (två lokaler). På den ena lokalen hittades den 1866, 1939 och 1986. De båda senare fynden är från samma gräsmatta och troligen från samma mycel. På den andra har den hittats tre gånger mellan 1930 och 1938. Lokalen är sig lik än idag, varför arten troligen finns kvar. I övrigt är den känd från Danmark (2 lokaler), Mellaneuropa och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på mark i ädellövskog, park och trädgård på kalkrik mark. Endast fyra kända lokaler i landet varav flera gamla. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen liten population och en mycket sällsynt art. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (20-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (8-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
I Uppsala är mjölkmurkla funnen i glesa, jordiga gräsmattor under buskar och lövträd, bl.a. hassel och ek. På Värmdö angavs arten växa på jord i skuggigt läge.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Helvellaceae, Släkte Helvella (hattmurklor), Art Helvella lactea Boud. - mjölkmurkla Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare på mark i ädellövskog, park och trädgård på kalkrik mark. Endast fyra kända lokaler i landet varav flera gamla. Status och hotbild oklar, men uppenbarligen liten population och en mycket sällsynt art. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (20-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (8-200) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Mjölkmurkla är en liten, vitblek murkla med oregelbunden eller sadelformad mössa och räfflad fot. Mössans utsida är kal och vit. Bleka exemplar av svart hattmurkla Helvella lacunosa kan vara lika men har inte vit fot. Små exemplar av vit hattmurkla H. crispa avviker genom mössans gulbruna och ludna utsida.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mjölkmurkla

Länsvis förekomst och status för mjölkmurkla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mjölkmurkla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är mjölkmurkla endast funnen i Uppland, dels i Aspvik i Värmdö socken 1889, dels i Uppsala (två lokaler). På den ena lokalen hittades den 1866, 1939 och 1986. De båda senare fynden är från samma gräsmatta och troligen från samma mycel. På den andra har den hittats tre gånger mellan 1930 och 1938. Lokalen är sig lik än idag, varför arten troligen finns kvar. I övrigt är den känd från Danmark (2 lokaler), Mellaneuropa och Nordamerika.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Helvellaceae  
 • Släkte
  Helvella - hattmurklor 
 • Art
  Helvella lacteaBoud. - mjölkmurkla

I Uppsala är mjölkmurkla funnen i glesa, jordiga gräsmattor under buskar och lövträd, bl.a. hassel och ek. På Värmdö angavs arten växa på jord i skuggigt läge.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Hoten mot mjölkmurklan utgörs av förändringar i parkskötseln, t.ex. gödsling eller omläggning av gräsmattorna, borttagande av skuggande buskar och träd etc så att grässvålen sluts.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Drastiska förändringar i skötseln av de kända lokalerna bör undvikas. På växtplatserna i Uppsala finns många andra sällsynta parksvampar, t.ex. parkhattmurkla Helvella albella, sadelmurkla H. ephippium och skruvbusksvamp Tremellodendropsis tuberosa.

Dissing, H. 1966. The genus Helvella in Europe with special emphasis on the species found in Norden. Dansk Botanisk Arkiv 25:1.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1992. Rev. Gillis Aronsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Helvellaceae  
 • Släkte
  Helvella - hattmurklor 
 • Art
  Helvella lactea, Boud. - mjölkmurkla
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Svengunnar Ryman 1992. Rev. Gillis Aronsson 1997.