Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mjölkskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Scytinostroma galactinum
Mjölkskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mjölkskinn är en slät, gulvit till ockrafärgad skinnsvamp av seg konsistens. I mikroskopet känns arten igen på de dominerande, tjockväggiga fiberhyferna, som färgas rödbruna av jod. Sporerna är släta och ellipsoida.
Utbredning
Länsvis förekomst för mjölkskinn Observationer i Sverige för mjölkskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Mjölkskinn är funnen tre gånger i Sverige (Stockholm, norra Uppland, Närke), en gång i Oslo-området, samt ett flertal gånger i södra Finland. I Europa har den en sydöstlig utbredning men är ingenstädes vanlig. Arten är rapporterad från stora delar av jorden. Från Nordamerika finns många fynd och där uppges den vara patogen på skogsträd. Arten är rödlistad i Norge, Finland och Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare på liggande, murkna stammar av löv- och barrträd i ädellövskog och granskog. Även på vissna ormbunkar. Kan uppträda på klenare ved. En föga känd och förbisedd art, som uppenbarligen är mycket sällsynt. Kan vara missgynnad av brist på lämpligt vedsubstrat men svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (1000-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (100-200). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Fyndlokalerna i Norden tyder på att arten här gynnas av näringsrika biotoper med kontinentalt klimat. Framför allt lövved har rapporterats som substrat, men även gran. Några indikationer på patogent uppträdande på levande träd har ej rapporterats från Europa.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· lindar
· lindar
· skogslind
· skogslind
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Peniophoraceae, Släkte Scytinostroma, Art Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk - mjölkskinn Synonymer Thelephora galactina Fr.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare på liggande, murkna stammar av löv- och barrträd i ädellövskog och granskog. Även på vissna ormbunkar. Kan uppträda på klenare ved. En föga känd och förbisedd art, som uppenbarligen är mycket sällsynt. Kan vara missgynnad av brist på lämpligt vedsubstrat men svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (1000-2000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (100-200). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Mjölkskinn är en slät, gulvit till ockrafärgad skinnsvamp av seg konsistens. I mikroskopet känns arten igen på de dominerande, tjockväggiga fiberhyferna, som färgas rödbruna av jod. Sporerna är släta och ellipsoida.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mjölkskinn

Länsvis förekomst och status för mjölkskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mjölkskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Mjölkskinn är funnen tre gånger i Sverige (Stockholm, norra Uppland, Närke), en gång i Oslo-området, samt ett flertal gånger i södra Finland. I Europa har den en sydöstlig utbredning men är ingenstädes vanlig. Arten är rapporterad från stora delar av jorden. Från Nordamerika finns många fynd och där uppges den vara patogen på skogsträd. Arten är rödlistad i Norge, Finland och Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Peniophoraceae  
 • Släkte
  Scytinostroma  
 • Art
  Scytinostroma galactinum(Fr.) Donk - mjölkskinn
  Synonymer
  Thelephora galactina Fr.

Fyndlokalerna i Norden tyder på att arten här gynnas av näringsrika biotoper med kontinentalt klimat. Framför allt lövved har rapporterats som substrat, men även gran. Några indikationer på patogent uppträdande på levande träd har ej rapporterats från Europa.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Ved och bark (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Viktig)
· lindar - Tilia (Har betydelse)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Arten hotas av att äldre, örtrika blandskogar omvandlas till likåldriga barrskogar.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Artens växtplatser måste säkerställas. Dess status på lokalerna och behovet av eventuella artbevarande åtgärder behöver utredas ytterligare.
Utländska namn – FI: Maitosäämikkä.

Hallenberg, N. 1985. Lachnocladiaceae and Coniophoraceae of North Europe. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Hallenberg 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Peniophoraceae  
 • Släkte
  Scytinostroma  
 • Art
  Scytinostroma galactinum, (Fr.) Donk - mjölkskinn
  Synonymer
  Thelephora galactina Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Hallenberg 1997.