Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mjölkvingad hårmygga

Organismgrupp Tvåvingar, Myggor Bibio leucopterus
Mjölkvingad hårmygga Tvåvingar, Myggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arterna i familjen Bibionidae är mestadels svarta, håriga myggor med ett påfallande fluglikt utseende, bastant kroppsbyggnad och robusta ben som i flykten hänger ned under kroppen på ett typiskt sätt. De liknar på detta sätt en del dansflugor Empididae. Den största delen av tiden tillbringar de dock stillasittande eller krypande på vegetationen. Smalbenen har typiska, framträdande, utskott i spetsen. Hanarna har stora ögon som upptar nästan hela huvudet (holoptiska), antennerna är infästa nedanför dessa ögon vid munkanten. Hanarnas ögon har också två tydligt åtskilda delar, en med stora facetter och en med små. Honorna har små, vitt åtskilda ögon och huvudet är i och med detta mycket mindre och smalare. Bibio leucopterus har en kroppslängd på 6–7,5 mm. Antennerna har nio segment (det yttersta dock mycket litet). Kroppen och benen är svarta med svart behåring. Hanens vingar mjölkvita med liten, otydlig vingfläck, honans vingar mörkt rökfärgade. Larverna är cylindriska och har små utväxter på kroppen, de skiljs från sina närmaste fränder i släktet genom att utväxterna på ryggsidan är lika långa.
Utbredning
Länsvis förekomst för mjölkvingad hårmygga Observationer i Sverige för mjölkvingad hårmygga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten finns i stora delar av Västeuropa inklusive de brittiska öarna. Österut till Polen och Ungern. Bland Medelhavsländerna är den känd från Italien och Frankrike. I Norden är arten påträffas i Sverige och Danmark. Ett enda fynd har gjorts i vårt land, i Skåne (Råå). Arten har relativt begränsad spridningsförmåga och fyndet har därför betraktas som representant för en reproducerande inhemsk population. Utifrån vad som är känt om artens ekologi finns inte någon säkerställd hotorsak, men med kanske bara en enda mycket lokal förekomst kan försvinnande pga rena tillfälligheter inte uteslutas.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Endast ett känt belägg i Sverige (Skåne, Råå) - det enda i Norden. Så vitt artens ekologi kan anas finns inte någon särskild hotorsak, men med kanske bara en enda mycket lokal förekomst kan försvinnande pga rena tillfälligheter inte uteslutas. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 1 och 60. Förekomstarean (AOO) skattas till mellan 0 och 400 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Artens ekologi är dåligt känd. Ett par ganska vaga uppgifter finns dock; i Tyskland anges arten leva i närheten av fuktiga lövskogar, medan en brittisk studie nämner att larverna kan påträffas på stubbar av barrträd. Följande uppgifter gäller familjen Bibionidae som helhet. Det kan alltså inte uteslutas att Bibio leucopteris avviker i något avseende från dessa beteenden. Parningen inleds i luften men när hane och hona funnit varandra fortsätter processen i vegetationen. Äggen läggs i fuktig jord eller bland döda växter. Larverna lever sedan av multnande växtdelar. De lever ofta tätt tillsammans i en klunga. Liksom alla tvåvingar genomgår de fullständig förvandling. Övervintring sker som nästan färdigutvecklad larv. På våren sker sedan förpuppning i marken eller bland växtdelar. Många arter har synkroniserad kläckning och förekommer då i stora mängder.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Bibionidae (hårmyggor), Släkte Bibio, Art Bibio leucopterus (Meigen, 1804) - mjölkvingad hårmygga Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Endast ett känt belägg i Sverige (Skåne, Råå) - det enda i Norden. Så vitt artens ekologi kan anas finns inte någon särskild hotorsak, men med kanske bara en enda mycket lokal förekomst kan försvinnande pga rena tillfälligheter inte uteslutas. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 1 och 60. Förekomstarean (AOO) skattas till mellan 0 och 400 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Arterna i familjen Bibionidae är mestadels svarta, håriga myggor med ett påfallande fluglikt utseende, bastant kroppsbyggnad och robusta ben som i flykten hänger ned under kroppen på ett typiskt sätt. De liknar på detta sätt en del dansflugor Empididae. Den största delen av tiden tillbringar de dock stillasittande eller krypande på vegetationen. Smalbenen har typiska, framträdande, utskott i spetsen. Hanarna har stora ögon som upptar nästan hela huvudet (holoptiska), antennerna är infästa nedanför dessa ögon vid munkanten. Hanarnas ögon har också två tydligt åtskilda delar, en med stora facetter och en med små. Honorna har små, vitt åtskilda ögon och huvudet är i och med detta mycket mindre och smalare. Bibio leucopterus har en kroppslängd på 6–7,5 mm. Antennerna har nio segment (det yttersta dock mycket litet). Kroppen och benen är svarta med svart behåring. Hanens vingar mjölkvita med liten, otydlig vingfläck, honans vingar mörkt rökfärgade. Larverna är cylindriska och har små utväxter på kroppen, de skiljs från sina närmaste fränder i släktet genom att utväxterna på ryggsidan är lika långa.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mjölkvingad hårmygga

Länsvis förekomst och status för mjölkvingad hårmygga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mjölkvingad hårmygga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten finns i stora delar av Västeuropa inklusive de brittiska öarna. Österut till Polen och Ungern. Bland Medelhavsländerna är den känd från Italien och Frankrike. I Norden är arten påträffas i Sverige och Danmark. Ett enda fynd har gjorts i vårt land, i Skåne (Råå). Arten har relativt begränsad spridningsförmåga och fyndet har därför betraktas som representant för en reproducerande inhemsk population. Utifrån vad som är känt om artens ekologi finns inte någon säkerställd hotorsak, men med kanske bara en enda mycket lokal förekomst kan försvinnande pga rena tillfälligheter inte uteslutas.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Bibionoidea  
 • Familj
  Bibionidae - hårmyggor 
 • Släkte
  Bibio  
 • Art
  Bibio leucopterus(Meigen, 1804) - mjölkvingad hårmygga

Artens ekologi är dåligt känd. Ett par ganska vaga uppgifter finns dock; i Tyskland anges arten leva i närheten av fuktiga lövskogar, medan en brittisk studie nämner att larverna kan påträffas på stubbar av barrträd. Följande uppgifter gäller familjen Bibionidae som helhet. Det kan alltså inte uteslutas att Bibio leucopteris avviker i något avseende från dessa beteenden. Parningen inleds i luften men när hane och hona funnit varandra fortsätter processen i vegetationen. Äggen läggs i fuktig jord eller bland döda växter. Larverna lever sedan av multnande växtdelar. De lever ofta tätt tillsammans i en klunga. Liksom alla tvåvingar genomgår de fullständig förvandling. Övervintring sker som nästan färdigutvecklad larv. På våren sker sedan förpuppning i marken eller bland växtdelar. Många arter har synkroniserad kläckning och förekommer då i stora mängder.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Arten förefaller endast förekomma på en enstaka eller några få lokaler och därför riskerar den att försvinna på grund av slumpartade händelser. I övrigt råder stor kunskapsbrist vilket gör att eventuella hot inte är kända.
Inventera den enda kända fyndlokalen för att klarlägga artens nuvarande status. Det vore också önskvärt att öka kunskapen om artens ekologi och miljökrav.

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=129829 http://popgen.unimaas.nl/~jlindsey/commanster/Insects/Flies/SpFlies/Bibio.leucopterus.html

Krivosheina, N.P. in Bei-Bienko (1989): Keys to the insects of the European part of the USSR, Volume V:1, p. 667–682, Bibionidae.

Skartveit, J. 1995. Distribution and flightperiods of Bibio Geoffroy, 1762 species (Diptera, Bibionidae) in Norway. Fauna Norv. B 42 (2): 83–112.

Skartveit, J. 1996. Distribution and flightperiods of Norwegian Dilophus Meigen, 1803 (Diptera Bibionidae), with a key to species. Fauna Norvegica. Serie B, Norwegian journal of entomology. 43(1): 35-46.

Wallace, H.R. 1953. The Ecology of the Insect Fauna of Pine Stumps. The Journal of Animal Ecology, 22(1): 154–171.

Stuke, J-H. 2004. Die Bibionidae und Pleciidae (Diptera: Nematocera) Niedersachsens und Bremens.

Braunschweiger Naturkundliche Schriften 7(1): 123–136.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke & Ingemar Struwe 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Nematocera - myggor 
 • Överfamilj
  Bibionoidea  
 • Familj
  Bibionidae - hårmyggor 
 • Släkte
  Bibio  
 • Art
  Bibio leucopterus, (Meigen, 1804) - mjölkvingad hårmygga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke & Ingemar Struwe 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.