Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mjölmusseron

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Tricholoma ustaloides
Mjölmusseron Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mjölmusseron är en ganska stor och kraftigt orangebrun musseron. Hatten är inväxt fibrig och i fuktigt väder påfallande klibbig. Lamellerna är vita men blir med tiden mörkt rödprickiga i eggen. Den kraftiga foten är vattrat orangebrun upp till en skarp gräns (velumzon), högst upp är den vit. Den luktar mjöl och smakar mycket beskt, särskilt i hatthuden. Den växer ofta gyttrat eller i tydliga häxringar. Arten liknar bokmusseron Tricholoma ustale, men denna är mörkare brun, blir som gammal nästan svart, har räfflad kant, saknar lukt, är mild i smaken samt växer i bokskog.
Utbredning
Länsvis förekomst för mjölmusseron Observationer i Sverige för mjölmusseron
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Mjölmusseron har spridda förekomster i de flesta lanskap inom ekregionen från Skåne till Uppland, med flest lokaler i Västergötland och på Öland. Den är sällsynt men kan lokalt växa ganska rikligt. Den är funnen sällsynt också i de övriga nordiska länderna, så långt det växer ek. I södra och mellersta Europa är den troligen inte lika sällsynt som hos oss men litteraturuppgifterna är ofullständiga på grund av att arten blivit vetenskapligt namnsatt relativt nyligen. Mjölmusseron är rödlistad i Norge och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med ek, i ekskog och betad hagmark med ek, på mullrik och kalkhaltig mark. Troligen värmegynnad. Sällsynt och med få mycel på varje lokal. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. igenväxning av luckig ekskog. Omfattningen är svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (3000-30000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (60-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (320-1000) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C1+2a(i)).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza med ek. Den växer företrädesvis på lerig och näringsrik mark i lundar eller betad hagmark. Troligen är den värmegynnad. Den förefaller också vara kalkgynnad, men den är inte begränsad till områden med kalkrik berggrund.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Tricholomataceae, Släkte Tricholoma (musseroner), Art Tricholoma ustaloides Romagn. - mjölmusseron Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek, i ekskog och betad hagmark med ek, på mullrik och kalkhaltig mark. Troligen värmegynnad. Sällsynt och med få mycel på varje lokal. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. igenväxning av luckig ekskog. Omfattningen är svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 15000 (3000-30000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (300). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (5). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 300 (60-600). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (320-1000) km². Populationen minskar med mer än 5% inom 50 (= 3 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C1+2a(i)).
Mjölmusseron är en ganska stor och kraftigt orangebrun musseron. Hatten är inväxt fibrig och i fuktigt väder påfallande klibbig. Lamellerna är vita men blir med tiden mörkt rödprickiga i eggen. Den kraftiga foten är vattrat orangebrun upp till en skarp gräns (velumzon), högst upp är den vit. Den luktar mjöl och smakar mycket beskt, särskilt i hatthuden. Den växer ofta gyttrat eller i tydliga häxringar. Arten liknar bokmusseron Tricholoma ustale, men denna är mörkare brun, blir som gammal nästan svart, har räfflad kant, saknar lukt, är mild i smaken samt växer i bokskog.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mjölmusseron

Länsvis förekomst och status för mjölmusseron baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mjölmusseron

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Mjölmusseron har spridda förekomster i de flesta lanskap inom ekregionen från Skåne till Uppland, med flest lokaler i Västergötland och på Öland. Den är sällsynt men kan lokalt växa ganska rikligt. Den är funnen sällsynt också i de övriga nordiska länderna, så långt det växer ek. I södra och mellersta Europa är den troligen inte lika sällsynt som hos oss men litteraturuppgifterna är ofullständiga på grund av att arten blivit vetenskapligt namnsatt relativt nyligen. Mjölmusseron är rödlistad i Norge och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma ustaloidesRomagn. - mjölmusseron

Arten bildar mykorrhiza med ek. Den växer företrädesvis på lerig och näringsrik mark i lundar eller betad hagmark. Troligen är den värmegynnad. Den förefaller också vara kalkgynnad, men den är inte begränsad till områden med kalkrik berggrund.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Slutavverkning av ekskog liksom omföring av ekskog till barrskog är de främsta hoten. Även annan ändrad markanvändning är potentiella hot på en del platser. På längre sikt är också markförsurning ett problem.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokaler med förekomst av mjölmusseron bör bevaras i ungefär oförändrat skick. Alltför kraftig gallring av ek eller plantering av barrskog bör inte få ske. Arten gynnas långsiktigt om områden med ekskog, som har lång skoglig kontinuitet, inte slutavverkas utan tillåts att utvecklas så att fler träd uppnår en hög ålder. På samma sätt är det gynnsamt om betade ekhagar hålls i hävd och inte tillåts växa igen.
Utländska namn – NO: Sleip kastanjemusserong, DK: Knippe-ridderhatt.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Stig Jacobsson 2001.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Tricholomataceae  
 • Släkte
  Tricholoma - musseroner 
 • Art
  Tricholoma ustaloides, Romagn. - mjölmusseron
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karin Bohlin & Stig Jacobsson 2001.