Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mjukdån

Organismgrupp Kärlväxter Galeopsis ladanum
Mjukdån Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mjukdån är en upp till 3 dm hög, kransblommig ört med en stjälk utan förtjockade leder. Stjälken har både glandelhår och mjuka tilltryckta hår. Bladen som sitter motsatta är avlånga och grovt tandade. Arten blommar i juli-augusti med läppformade, ljust rödlila blommor som är 10-15 mm stora och sitter i kransar i bladvecken. Mjukdån liknar kalkdån G. angustifolia som emellertid har smala, linjära blad som är helbräddade eller har små och få tänder. Andra arter av släktet Galeopsis har utspärrat borsthåriga stjälkar med förtjockade leder.
Utbredning
Länsvis förekomst för mjukdån Observationer i Sverige för mjukdån
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Mjukdån förekommer i södra och mellersta Sverige och har även noterats från spridda lokaler i södra Norrland. I de flesta landskap har den gått tillbaka kraftigt medan minskningen i Halland och på Gotland uppges vara mindre. På Öland och Gotland växer arten även i bart vittringsgrus på alvarmar tillsammans med andra åkerogräs. Denna livsmiljö torde inte vara hotad men arten varierar kraftigt mellan åren på grund av skiftande väderleksförhållanden. Sammantaget har minskningstakten beräknats uppgå till omkring 15 % under de senaste 10 åren och den minskande trenden bedöms fortsätta i framtiden. I Danmark är mjukdån fortfarande ganska vanlig och inte rödlistad, medan den i Norge numera är klassad som Sårbar (EN). Arten är även spridd i de södra och östra delarna av Finland. I övrigt har mjukdån ett sammanhängande utbredningsområde från de södra och västra delarna av Frankrike och österut till de centrala delarna av Ryssland. Den har även påträffats som införd i Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2a+3c+4ac
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Förekommer främst i södra delarna av landet. Växer på torr, näringsrik sandjord. Främst ett åkerogräs, men förekommer också i andra störda miljöer. Kraftig minskning i flertalet landskap, däremot tveksamt om den minskat lika kraftigt i Halland och på Gotland. Minskat på grund av ändrade brukningsformer, gödsling och ogräsbekämpning i åkermark. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-20) % inom 10 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2a+3c+4ac).
Ekologi
Mjukdån växer framför allt i kanter av sandiga, lågproduktiva åkrar men kan även påträffas i trädgårdsland, grustag, på vägkanter och annan störd ruderatartad mark. Ibland kan den även ses på klipp- och berghällar i anslutning till odlad mark. På många av sina växtplatser uppträder den mer eller mindre tillfälligt.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Lamiales (plisterordningen), Familj Lamiaceae (kransblommiga), Släkte Galeopsis (dån), Art Galeopsis ladanum L. - mjukdån Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2a+3c+4ac
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer främst i södra delarna av landet. Växer på torr, näringsrik sandjord. Främst ett åkerogräs, men förekommer också i andra störda miljöer. Kraftig minskning i flertalet landskap, däremot tveksamt om den minskat lika kraftigt i Halland och på Gotland. Minskat på grund av ändrade brukningsformer, gödsling och ogräsbekämpning i åkermark. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten uppgår till 15 (10-20) % inom 10 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på direkt observation och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2a+3c+4ac).
Mjukdån är en upp till 3 dm hög, kransblommig ört med en stjälk utan förtjockade leder. Stjälken har både glandelhår och mjuka tilltryckta hår. Bladen som sitter motsatta är avlånga och grovt tandade. Arten blommar i juli-augusti med läppformade, ljust rödlila blommor som är 10-15 mm stora och sitter i kransar i bladvecken. Mjukdån liknar kalkdån G. angustifolia som emellertid har smala, linjära blad som är helbräddade eller har små och få tänder. Andra arter av släktet Galeopsis har utspärrat borsthåriga stjälkar med förtjockade leder.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mjukdån

Länsvis förekomst och status för mjukdån baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mjukdån

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Mjukdån förekommer i södra och mellersta Sverige och har även noterats från spridda lokaler i södra Norrland. I de flesta landskap har den gått tillbaka kraftigt medan minskningen i Halland och på Gotland uppges vara mindre. På Öland och Gotland växer arten även i bart vittringsgrus på alvarmar tillsammans med andra åkerogräs. Denna livsmiljö torde inte vara hotad men arten varierar kraftigt mellan åren på grund av skiftande väderleksförhållanden. Sammantaget har minskningstakten beräknats uppgå till omkring 15 % under de senaste 10 åren och den minskande trenden bedöms fortsätta i framtiden. I Danmark är mjukdån fortfarande ganska vanlig och inte rödlistad, medan den i Norge numera är klassad som Sårbar (EN). Arten är även spridd i de södra och östra delarna av Finland. I övrigt har mjukdån ett sammanhängande utbredningsområde från de södra och västra delarna av Frankrike och österut till de centrala delarna av Ryssland. Den har även påträffats som införd i Nordamerika.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Lamiaceae - kransblommiga 
 • Släkte
  Galeopsis - dån 
 • Art
  Galeopsis ladanumL. - mjukdån

Mjukdån växer framför allt i kanter av sandiga, lågproduktiva åkrar men kan även påträffas i trädgårdsland, grustag, på vägkanter och annan störd ruderatartad mark. Ibland kan den även ses på klipp- och berghällar i anslutning till odlad mark. På många av sina växtplatser uppträder den mer eller mindre tillfälligt.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Det främsta hotet mot mjukdån är att de sandiga, magra åkrar som är dess huvudbiotop planteras med skog eller omvandlas till fleråriga, permanenta vallar. Kemisk ogräsbekämpning är ett annat påtagligt hot mot arten liksom moderna brukningsformer med högavkastande, tätväxande grödor.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
I åkrar som hyser mjukdån bör en kantzon undantas från kemisk ogräsbekämpning och konstgödning. Markägare bör informeras om arten och om möjligt förmås ta nödvändig hänsyn till den.

Anderberg, A. & Anderberg, A.-L., 2007. Den virtuella floran. ]http.//linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html[. Nordiska Riksmuseet.

Edqvist, M. & Karlsson, T. (red.). 2007. Smålands flora. SBF-förlaget, Uppsala.

Georgson, K. m.fl. 1997. Hallands flora. Lund.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011-09-15

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Lamiales - plisterordningen 
 • Familj
  Lamiaceae - kransblommiga 
 • Släkte
  Galeopsis - dån 
 • Art
  Galeopsis ladanum, L. - mjukdån
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Kjell-Arne Olsson 2011. © ArtDatabanken, SLU 2011-09-15