Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mo-traslav

Organismgrupp Lavar Scytinium tetrasporum
Mo-traslav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mo-traslav är en liten bladlav som nästan är skorpformad, med släta lober som är upp till 0,5 mm breda, brunaktig och bildar små diffust avgränsade bålar. Bålen innehåller grupper av celler av cyanobakterier (blågröna alger) av släktet Nostoc. Apothecier är vanliga, upp till 0,5 mm i diameter och brunaktiga. Sporsäckarna innehåller fyra sporer, och därmed inte 8 vilket är det vanligaste hos lavar. Sporerna är färglösa, murformade och 22-35 × 10-15 µm. Späd skinnlav Leptogium tenuissimum är lik men har sporsäckar med 8 sporer, lober som är upp till 2 mm breda och den växer bland mossor på kalkrik mark. Tidigare användes namnet Leptogium tetrasporum för arten (Otálora m.fl. 2014).
Utbredning
Länsvis förekomst för mo-traslav Observationer i Sverige för mo-traslav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är bara sedd på en lokal i Hälsingland år 1863 i en åker. Trots att den eftersökts har den inte hittats på någon ytterligare lokal. Mo-traslav saknas i Danmark och Finland men finns rapporterad från Norge. Den är rödlistad i Norge (Akut hotad CR, Timdal 2015). Världsutbredningen omfattar Europa och Nordamerika (Jørgensen 2007).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
Förekommer på exponerad kalkrik jord. Bara sedd på en lokal i Hälsingland 1863 i en åker. Arten bytte 2013 namn från Leptogium tetrasporum till Scytinium tetrasporum. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1863.
Ekologi
Arten växer på bar, näringsfattig lerjord. Möjligen gynnades arten av bruket att tidigare ha trädesåkrar vilka bör ha erbjudit rikligt med lämpliga växtplatser för arten. Sannolikt är en lokal bara lämplig för arten under en kort tidsperiod då den därefter antingen växer igen eller brukas av människan, t.ex. genom att marken plöjs. Förekomster är därför sannolikt ofta tillfälliga under några år.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Peltigerales, Familj Collemataceae, Släkte Scytinium, Art Scytinium tetrasporum (Th.Fr.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin - mo-traslav Synonymer Leptogium tetrasporum Th.Fr.

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Förekommer på exponerad kalkrik jord. Bara sedd på en lokal i Hälsingland 1863 i en åker. Arten bytte 2013 namn från Leptogium tetrasporum till Scytinium tetrasporum. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1863.
Mo-traslav är en liten bladlav som nästan är skorpformad, med släta lober som är upp till 0,5 mm breda, brunaktig och bildar små diffust avgränsade bålar. Bålen innehåller grupper av celler av cyanobakterier (blågröna alger) av släktet Nostoc. Apothecier är vanliga, upp till 0,5 mm i diameter och brunaktiga. Sporsäckarna innehåller fyra sporer, och därmed inte 8 vilket är det vanligaste hos lavar. Sporerna är färglösa, murformade och 22-35 × 10-15 µm. Späd skinnlav Leptogium tenuissimum är lik men har sporsäckar med 8 sporer, lober som är upp till 2 mm breda och den växer bland mossor på kalkrik mark. Tidigare användes namnet Leptogium tetrasporum för arten (Otálora m.fl. 2014).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mo-traslav

Länsvis förekomst och status för mo-traslav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mo-traslav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är bara sedd på en lokal i Hälsingland år 1863 i en åker. Trots att den eftersökts har den inte hittats på någon ytterligare lokal. Mo-traslav saknas i Danmark och Finland men finns rapporterad från Norge. Den är rödlistad i Norge (Akut hotad CR, Timdal 2015). Världsutbredningen omfattar Europa och Nordamerika (Jørgensen 2007).
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Collemataceae  
 • Släkte
  Scytinium  
 • Art
  Scytinium tetrasporum(Th.Fr.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin - mo-traslav
  Synonymer
  Leptogium tetrasporum Th.Fr.

Arten växer på bar, näringsfattig lerjord. Möjligen gynnades arten av bruket att tidigare ha trädesåkrar vilka bör ha erbjudit rikligt med lämpliga växtplatser för arten. Sannolikt är en lokal bara lämplig för arten under en kort tidsperiod då den därefter antingen växer igen eller brukas av människan, t.ex. genom att marken plöjs. Förekomster är därför sannolikt ofta tillfälliga under några år.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Om det skulle upptäckas någon lokal för arten är sannolikt markskötsel vilken missgynnar arten det största hotet.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Om arten skulle påträffas måste lokalen skyddas och en skötselplan utarbetas för området vilken ska utformas så att arten långsiktigt ska kunna finnas kvar här.
Utländska namn - NO: leirhinnelav.

Jørgensen, P.M. 2007. Leptogium. Nordic Lichen Flora 3: 31-42. Uddevalla.

Otálora, M.A.G., Jørgensen, P.M. & Wedin, M. 2014. A revised generic classification of the jelly lichens, Collemataceae. Fungal Diversity 64: 275-293.

Timdal, E. 2015. Lav ('Lichenes'). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken [[http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Artsgruppene/Lav]]. [uttag 2016-11-13]

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Peltigerales  
 • Underordning
  Collematineae  
 • Familj
  Collemataceae  
 • Släkte
  Scytinium  
 • Art
  Scytinium tetrasporum, (Th.Fr.) Otálora, P.M.Jørg. & Wedin - mo-traslav
  Synonymer
  Leptogium tetrasporum Th.Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor