Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mollösundsbjörnbär

Organismgrupp Kärlväxter Rubus oredssonii
Mollösundsbjörnbär Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mollösundsbjörnbär tillhör krypbjörnbären Rubus sect. Corylifolii som skiljer sig från de äkta björnbären Rubus sect. Rubus genom bredare, krusiga kronblad, mer kortskaftade småblad, och matta frukter. Mollösundsbjörnbär känns igen på att bladkanterna är nedböjda på årsskotten så att bladen blir kraftigt konvexa. Uddbladet har en markant avsatt spets. De nedre sidosmåbladen saknar skaft och även de övre sidosmåbladens skaft är mycket korta. Bland de krypbjörnbär som förekommer i samma område kan arten närmast förväxlas med västkustbjörnbär R. norvegicus. Mollösundsbjörnbär skiljer sig vidare från denna art genom att ha vita eller svagt rosa blommor, vitgrön stiftsamling, skärformiga taggar i blomställningen och smala (<2 mm) stipler (Mattsson 2014).
Utbredning
Länsvis förekomst för mollösundsbjörnbär Observationer i Sverige för mollösundsbjörnbär
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Mollösundsbjörnbär är endemisk för Sverige och finns endast inom ett begränsat område vid havet på sydvästra Orust, nordvästra Tjörn och angränsande mindre öar i mellersta Bohuslän. Avståndet mellan ytterlokalerna är 17 km. Inom detta område är den traktvis vanlig, med cirka 55 kända lokaler.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Mollösundsbjörnbär är ett nyligen (2014) uppmärksammat och beskrivet, endemiskt krypbjörnbär som är funnet endast inom ett begränsat område på sydvästra Orust och nordvästra Tjörn i Bohuslän. Arten hotas av exploatering och bortröjning. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (400-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (45-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 120 km² och förekomstarean (AOO) till 24 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Mollösundsbjörnbär växer påfallande ofta mycket nära havsstränder i hällmarkssprickor eller blockterräng. En del bestånd växer ända nere i strandklappret och blir då ibland översköljda vid högvatten. Liksom de flesta krypbjörnbär förekommer mollösundsbjörnbär också i vägkanter och brynmiljöer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Rosales (rosordningen), Familj Rosaceae (rosväxter), Släkte Rubus (rubusar), Art Rubus oredssonii T. Mattsson - mollösundsbjörnbär Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Dokumentation Mollösundsbjörnbär är ett nyligen (2014) uppmärksammat och beskrivet, endemiskt krypbjörnbär som är funnet endast inom ett begränsat område på sydvästra Orust och nordvästra Tjörn i Bohuslän. Arten hotas av exploatering och bortröjning. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (400-800). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (45-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 120 km² och förekomstarean (AOO) till 24 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Mollösundsbjörnbär tillhör krypbjörnbären Rubus sect. Corylifolii som skiljer sig från de äkta björnbären Rubus sect. Rubus genom bredare, krusiga kronblad, mer kortskaftade småblad, och matta frukter. Mollösundsbjörnbär känns igen på att bladkanterna är nedböjda på årsskotten så att bladen blir kraftigt konvexa. Uddbladet har en markant avsatt spets. De nedre sidosmåbladen saknar skaft och även de övre sidosmåbladens skaft är mycket korta. Bland de krypbjörnbär som förekommer i samma område kan arten närmast förväxlas med västkustbjörnbär R. norvegicus. Mollösundsbjörnbär skiljer sig vidare från denna art genom att ha vita eller svagt rosa blommor, vitgrön stiftsamling, skärformiga taggar i blomställningen och smala (<2 mm) stipler (Mattsson 2014).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mollösundsbjörnbär

Länsvis förekomst och status för mollösundsbjörnbär baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mollösundsbjörnbär

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Mollösundsbjörnbär är endemisk för Sverige och finns endast inom ett begränsat område vid havet på sydvästra Orust, nordvästra Tjörn och angränsande mindre öar i mellersta Bohuslän. Avståndet mellan ytterlokalerna är 17 km. Inom detta område är den traktvis vanlig, med cirka 55 kända lokaler.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus oredssoniiT. Mattsson - mollösundsbjörnbär

Mollösundsbjörnbär växer påfallande ofta mycket nära havsstränder i hällmarkssprickor eller blockterräng. En del bestånd växer ända nere i strandklappret och blir då ibland översköljda vid högvatten. Liksom de flesta krypbjörnbär förekommer mollösundsbjörnbär också i vägkanter och brynmiljöer.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand, Människoskapad miljö på land, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
De enda påtagliga hoten är direkt förstörelse av växtplatserna i samband med exploatering, dikesrensning eller omdragning av vägar. En del lokaler ligger i anslutning till vägar eller bebyggelse och är därför särskilt utsatta.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Viss negativ effekt)
Fastighetsägare och väghållare som har mollösundsbjörnbär på sina marker bör informeras så att bestånden inte röjs bort av misstag. Aktuella kommuners planavdelningar bör också informeras om var lokalerna ligger.
Mollösundsbjörnbär beskrevs så sent som 2014 som en lokalart från mellersta Bohuslän (Mattsson 2014). Namnet Rubus oredssonii publicerades dock i Blomgren m.fl. (2011). Arten uppmärksammades först 2007 och noterades då under arbetsnamnet ´Rubus III´ i Mattsson (2008).

Blomgren, E., Falk, E. & Herloff, B. (red.). 2011. Bohusläns Flora. Föreningen Bohusläns Flora, Uddevalla.

Mattsson, T. 2008. Björnbärsfloran i skärgården utanför sydvästra Orust. Vrivrånge 32 (1): 10-21.

Mattsson, T. 2014. Mollösundsbjörnbär Rubus oredssonii - ett nytt krypbjörnbär från Bohuslän. Svensk Botanisk Tidskrift 108: 245-253.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tore Mattsson 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Rosales - rosordningen 
 • Familj
  Rosaceae - rosväxter 
 • Släkte
  Rubus - rubusar 
 • Undersläkte
  Rubus subgen. Rubus - björnbär 
 • Sektion
  Rubus sect. Corylifolii - krypbjörnbär 
 • Art
  Rubus oredssonii, T. Mattsson - mollösundsbjörnbär
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tore Mattsson 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.