Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  molnspinnmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Yponomeuta irrorellus
Molnspinnmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten påminner mycket om den välkända häggspinnmalen Yponomeuta evonymellus, som har vita framvingar med 5-6 mer eller mindre fullständiga längsrader med små svarta pricker. Molnspinnmal skiljer sig från häggspinnmal genom att bara ha högst fyra rader med svarta prickar och dessutom en diffus, avlång, gråaktig, ganska stor skuggfläck ungefär mitt i framvingen och en mindre sådan en bit ut från vingroten mellan de två undre prickraderna. Den kan möjligen också förväxlas med slånspinnmal Y. padellus, som är mycket variabel, men i den mörka formen av denna art brukar den grå färgen omfatta nästan hela vingen och inte ses i form av fläckar. Vingspann 19-24 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för molnspinnmal Observationer i Sverige för molnspinnmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten hade i Sverige endast påträffats vid två tillfällen i Skåne fram till 1981, dels på Kullen 8 juli 1959, dels väster om Trelleborg 28 juli 1981. Det är möjligt att fjärilarna verkligen hade kläckts på fyndplatserna. Värdväxten finns där och arten är mer eller mindre sällsynt även utanför landets gränser, vilket gör tillfällig invandring mindre trolig. Den 6 augusti 1994 påträffades arten i Byxelkrok på norra Öland på en typisk lokal med mycket benved. Den har därefter visat sig ha några små populationer i trakten. På Öland har arten påträffats nästan över hela ön under 00-talet, ibland enstaka, ibland i större antal vilket antyder fasta förekomster. Under 2010 påträffades den i Halland och Västergötland, så uppenbarligen sprider sig arten norrut i västra Sverige. Den rapporterades också från sydligaste Skåne detta år. Molnspinnmal saknas i Norge, men är funnen i sydligaste Finland. I Danmark är den känd från större delen av landet, men saknas i den västra delen av Jylland. I övrigt är Y. irrorellus utbredd söderut i Europa och har rapporterats österut till Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Anmäldes som ny för Sverige pga ett fynd på Kullaberg 1959, därefter påträffades arten i ett exemplar vid ett tillfälle i Skåne 2003. Sedermera har det visat sig att ett exemplar hittats på Öland redan på 1940-talet.1994 återfanns arten i närheten av Byxelkrok på norra Öland. Vidare undersökningar har visat att arten förekommer på en handfull näraliggande lokaler med benved (Evonymus europaes) inom ett begränsat område öster om Byxelkrok. På grund av att förekomstarean är liten och Öland är jämförelsevis väl undersökt, är mörkertal troligen lågt på denna lättigenkänliga art. Antalet lokalområden i landet skattas till 16 (14-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 38000 (36528-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 64 (56-80) km². -2010. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ac(iv)).
Ekologi
Äggen läggs enstaka eller i små grupper på blad av benved Euonymus europaeus. Larven påträffas i juni enstaka i väv på blad, men kan ibland finnas tillsammans med larver av släktingen benvedsspinnmal Y. cagnatellus. Fjärilen flyger huvudsakligen i juli men enstaka exemplar kan ses i början av augusti.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· benved
· benved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Yponomeutidae (spinnmalar), Släkte Yponomeuta, Art Yponomeuta irrorellus (Hübner, 1796) - molnspinnmal Synonymer Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796), molnfläckig spinnmal, Tinea irrorella Hübner, 1796

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Anmäldes som ny för Sverige pga ett fynd på Kullaberg 1959, därefter påträffades arten i ett exemplar vid ett tillfälle i Skåne 2003. Sedermera har det visat sig att ett exemplar hittats på Öland redan på 1940-talet.1994 återfanns arten i närheten av Byxelkrok på norra Öland. Vidare undersökningar har visat att arten förekommer på en handfull näraliggande lokaler med benved (Evonymus europaes) inom ett begränsat område öster om Byxelkrok. På grund av att förekomstarean är liten och Öland är jämförelsevis väl undersökt, är mörkertal troligen lågt på denna lättigenkänliga art. Antalet lokalområden i landet skattas till 16 (14-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 38000 (36528-40000) km² och förekomstarean (AOO) till 64 (56-80) km². -2010. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ac(iv)).
Arten påminner mycket om den välkända häggspinnmalen Yponomeuta evonymellus, som har vita framvingar med 5-6 mer eller mindre fullständiga längsrader med små svarta pricker. Molnspinnmal skiljer sig från häggspinnmal genom att bara ha högst fyra rader med svarta prickar och dessutom en diffus, avlång, gråaktig, ganska stor skuggfläck ungefär mitt i framvingen och en mindre sådan en bit ut från vingroten mellan de två undre prickraderna. Den kan möjligen också förväxlas med slånspinnmal Y. padellus, som är mycket variabel, men i den mörka formen av denna art brukar den grå färgen omfatta nästan hela vingen och inte ses i form av fläckar. Vingspann 19-24 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för molnspinnmal

Länsvis förekomst och status för molnspinnmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för molnspinnmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten hade i Sverige endast påträffats vid två tillfällen i Skåne fram till 1981, dels på Kullen 8 juli 1959, dels väster om Trelleborg 28 juli 1981. Det är möjligt att fjärilarna verkligen hade kläckts på fyndplatserna. Värdväxten finns där och arten är mer eller mindre sällsynt även utanför landets gränser, vilket gör tillfällig invandring mindre trolig. Den 6 augusti 1994 påträffades arten i Byxelkrok på norra Öland på en typisk lokal med mycket benved. Den har därefter visat sig ha några små populationer i trakten. På Öland har arten påträffats nästan över hela ön under 00-talet, ibland enstaka, ibland i större antal vilket antyder fasta förekomster. Under 2010 påträffades den i Halland och Västergötland, så uppenbarligen sprider sig arten norrut i västra Sverige. Den rapporterades också från sydligaste Skåne detta år. Molnspinnmal saknas i Norge, men är funnen i sydligaste Finland. I Danmark är den känd från större delen av landet, men saknas i den västra delen av Jylland. I övrigt är Y. irrorellus utbredd söderut i Europa och har rapporterats österut till Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Yponomeutidae - spinnmalar 
 • Underfamilj
  Yponomeutinae  
 • Släkte
  Yponomeuta  
 • Art
  Yponomeuta irrorellus(Hübner, 1796) - molnspinnmal
  Synonymer
  Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796)
  molnfläckig spinnmal
  Tinea irrorella Hübner, 1796

Äggen läggs enstaka eller i små grupper på blad av benved Euonymus europaeus. Larven påträffas i juni enstaka i väv på blad, men kan ibland finnas tillsammans med larver av släktingen benvedsspinnmal Y. cagnatellus. Fjärilen flyger huvudsakligen i juli men enstaka exemplar kan ses i början av augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· benved - Euonymus europaeus (Viktig)
Borthuggning av benvedsbuskar. Igenväxning så att lämplig solbelysning uteblir.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Gynna artens värdväxt, röj inte bort den. Se till att benvedsbuskarna blir solbelysta, åtminstone under en större del av dagen.

Benander, P. 1960. Kullabergs småfjärilar. Kullabergs Natur 3: 42.

Hannemann, H.J. 1977. Federmotten, Gespinstmotten, Echte Motten. Die Tierwelt Deutschlands 63: 141.

Kuijten, P.J. & Herrebout, W.M. 1977. Nogmals Yponomeuta irrorellus. Ent. Berichten 37: 70.

Svensson, I. 2010. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2009. Ent. Tidskr. 131: 17-27.

Svensson, I. 2011. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2010. Ent. Tidskr. 132: in press.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1994. Rev. Bengt Å. Bengtsson 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Yponomeutoidea  
 • Familj
  Yponomeutidae - spinnmalar 
 • Underfamilj
  Yponomeutinae  
 • Släkte
  Yponomeuta  
 • Art
  Yponomeuta irrorellus, (Hübner, 1796) - molnspinnmal
  Synonymer
  Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796)
  molnfläckig spinnmal
  Tinea irrorella Hübner, 1796
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1994. Rev. Bengt Å. Bengtsson 2011.