Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mossbelonia

Organismgrupp Lavar Gyalecta incarnata
Mossbelonia Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Mossbelonia är en skorplav med mycket tunn, blekgrå till blekgul till svartaktig (missfärgning av alger?) bål med Trentepohlia-alger. Perithecierna är rundade, ofta något insänkta i bålen, upp till 0,5 mm breda, vaxgula till blekrosa. Sporerna är nålformiga, parallellt mångcelliga och 80–160 × 4–6 µm. Hymeniet reagerar I–. Mossbelonia är lik den andra arten i släktet i Sverige, klippbelonia B. russula, men denna har sporer som är 50–110 × 3–4 µm och hymeniet reagerar I+ blått.
Utbredning
Länsvis förekomst för mossbelonia Observationer i Sverige för mossbelonia
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är känd från ett fåtal fynd i Västergötland, Värmland, Närke, Södermanland och Västmanland. Det finns också obekräftade uppgifter från Härjedalen. Flera av fynden är från 1800-talet och det finns bara aktuella förekomster i Värmland och Västmanland. I övriga Norden är den känd från några få lokaler i Norge och Finland. Totalutbredningen omfattar bergstrakter i Europa men den är överallt ovanlig. Arten kan vara förbisedd och populationsutvecklingen är därför oklar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Känd från sju lokaler i Mellansverige men artens ekologi och hotbild är fortfarande oklar. Aktuell status på gamla lokaler är oklar. Växer på mossa och i algmattor på fuktiga bergväggar, klippor och gamla vägkanter. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 20 och 2000. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 10 och 1000. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 31084 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 40 och 4000 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Mossbelonia växer på mossa på fuktiga, bergväggar, klippblock av silikatsten och på jord i vägkanter. Ofta sitter perithecierna insänkta i algmattor eller i närheten av sådana. Artens ekologi är fortfarande inte klarlagd. Lokalen i Västmanland som hittades 1993 ser ganska trivial ut, en öppen tallskog med blåbär och lingon på marken nära en sjö. På de talrika klippblocken fanns dock flera för området ovanliga lavar som Epilichen scabrosus, Psilolechia clavulifera och framförallt Gyalidea praetermissa vilken här finns på sin hittills enda kända lokal i världen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mark/sediment
Mark/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· grönalger
· grönalger
· mossor
· mossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Ostropales, Familj Gyalectaceae, Släkte Gyalecta (kraterlavar), Art Gyalecta incarnata (Th.Fr. & Graewe) Baloch & Lücking - mossbelonia Synonymer Belonia incarnata Th.Fr. & Graewe ex Th.Fr., Gongylia incarnata (Th.Fr. & Graewe) Zahlbr., Gonylia incarnata (Th.Fr.) Zahlbr., Gonylia obducens K.G.W.Lång, Gongylia obducens K.G.W.Lång, Belonia russula var. terrigena (Eitner) Keissl., Belonia terrigena Eitner, Belonia incarnata Th.Fr. & Graewe, Belonia russula v. terrigena (Eitner) Keissl.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Känd från sju lokaler i Mellansverige men artens ekologi och hotbild är fortfarande oklar. Aktuell status på gamla lokaler är oklar. Växer på mossa och i algmattor på fuktiga bergväggar, klippor och gamla vägkanter. Antalet reproduktiva individer skattas till mellan 20 och 2000. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 10 och 1000. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 31084 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 40 och 4000 km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Mossbelonia är en skorplav med mycket tunn, blekgrå till blekgul till svartaktig (missfärgning av alger?) bål med Trentepohlia-alger. Perithecierna är rundade, ofta något insänkta i bålen, upp till 0,5 mm breda, vaxgula till blekrosa. Sporerna är nålformiga, parallellt mångcelliga och 80–160 × 4–6 µm. Hymeniet reagerar I–. Mossbelonia är lik den andra arten i släktet i Sverige, klippbelonia B. russula, men denna har sporer som är 50–110 × 3–4 µm och hymeniet reagerar I+ blått.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mossbelonia

Länsvis förekomst och status för mossbelonia baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mossbelonia

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är känd från ett fåtal fynd i Västergötland, Värmland, Närke, Södermanland och Västmanland. Det finns också obekräftade uppgifter från Härjedalen. Flera av fynden är från 1800-talet och det finns bara aktuella förekomster i Värmland och Västmanland. I övriga Norden är den känd från några få lokaler i Norge och Finland. Totalutbredningen omfattar bergstrakter i Europa men den är överallt ovanlig. Arten kan vara förbisedd och populationsutvecklingen är därför oklar.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Gyalectaceae  
 • Släkte
  Gyalecta - kraterlavar 
 • Art
  Gyalecta incarnata(Th.Fr. & Graewe) Baloch & Lücking - mossbelonia
  Synonymer
  Belonia incarnata Th.Fr. & Graewe ex Th.Fr.
  Gongylia incarnata (Th.Fr. & Graewe) Zahlbr.
  Gonylia incarnata (Th.Fr.) Zahlbr.
  Gonylia obducens K.G.W.Lång
  Gongylia obducens K.G.W.Lång
  Belonia russula var. terrigena (Eitner) Keissl.
  Belonia terrigena Eitner
  Belonia incarnata Th.Fr. & Graewe
  Belonia russula v. terrigena (Eitner) Keissl.

Mossbelonia växer på mossa på fuktiga, bergväggar, klippblock av silikatsten och på jord i vägkanter. Ofta sitter perithecierna insänkta i algmattor eller i närheten av sådana. Artens ekologi är fortfarande inte klarlagd. Lokalen i Västmanland som hittades 1993 ser ganska trivial ut, en öppen tallskog med blåbär och lingon på marken nära en sjö. På de talrika klippblocken fanns dock flera för området ovanliga lavar som Epilichen scabrosus, Psilolechia clavulifera och framförallt Gyalidea praetermissa vilken här finns på sin hittills enda kända lokal i världen.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mineraljord/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· grönalger - Chlorophyta (Har betydelse)
· mossor - Bryophyta s.lat. (Viktig)
Avverkning som friställer klippor med mossbelonia eller åtgärder som förändrar hydrologin och luftfuktigheten är sannolikt de största hoten.
Några lokaler måste skyddas. Artens ekologi bör ytterligare klarläggas.

Foucard, T. & Thor, G. 1996. Gyalidea praetermissa, a new lichen from Sweden. Lichenologist 28: 101–104.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Ostropomycetidae  
 • Ordning
  Ostropales  
 • Familj
  Gyalectaceae  
 • Släkte
  Gyalecta - kraterlavar 
 • Art
  Gyalecta incarnata, (Th.Fr. & Graewe) Baloch & Lücking - mossbelonia
  Synonymer
  Belonia incarnata Th.Fr. & Graewe ex Th.Fr.
  Gongylia incarnata (Th.Fr. & Graewe) Zahlbr.
  Gonylia incarnata (Th.Fr.) Zahlbr.
  Gonylia obducens K.G.W.Lång
  Gongylia obducens K.G.W.Lång
  Belonia russula var. terrigena (Eitner) Keissl.
  Belonia terrigena Eitner
  Belonia incarnata Th.Fr. & Graewe
  Belonia russula v. terrigena (Eitner) Keissl.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.