Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  motaggsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Sarcodon squamosus
Motaggsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En kompakt, stor och köttig marktaggsvamp med ca 10-20 cm bred hatt. Hatten är konvex med länge nedvikt kant och färgen är mörkt gråaktigt rödbrun. Redan på unga exemplar finns grova brunsvarta hattfjäll som är mer eller mindre uppåtstående. Motaggsvamp har tidigare sammanblandats med fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus som har mer trattformiga hattar, ljusare färg och växer med gran. På hyferna finns söljor, vilka syns i mikroskop. Detta skiljer bl.a. otypiska eller gamla exemplar av motaggsvamp från skrovlig taggsvamp Sarcodon scabrosus - en art där hattfjällen har samma rödbruna färg som hatten i övrigt.
Utbredning
Länsvis förekomst för motaggsvamp Observationer i Sverige för motaggsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer spridd i hela landet och kan lokalt vara relativt allmän där det finns ett större inslag av tallnaturskog, t.ex. i hällmarksområden och i anslutning till glacifluviala sandavlagringar. Den förekommer i stort sett bara i trakter med naturlig förekomst av tall. Svampens totala population i landet bedöms ha minskat sedan 1960-talet och fortsatt kommer att minska p.g.a. skogsbruksåtgärder och eutrofiering av skogsmark. Samma negativa trend har påvisats på flera håll i Europa och arten är idag rödlistad i flera länder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med tall i tallskog. Huvudsakligen i äldre, glesare skogsbestånd och hällmarksimpediment.Förekommer även i ungskog, men har sin huvudsakliga förekomst i äldre skog och dagens ungskogar av tall bedöms inte komma att hysa samma populationstorlekar när dessa blir äldre.Fram till 1999 sammanblandad med fjällig taggsvamp (Sarcodon imbricatus) som bildar mykorrhiza med gran. Status något oklar genom att uppföljning för vanligare skogssvampar inte sker. Total population i landet bedöms ha minskat sedan 1960 och fortsatt komma att minska p.g.a. slutavverkning av äldre tallskog. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 1500. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Ekologi
Arten bildar mykorrhiza med tall och växer i olika typer av ljusöppna, ofta torra och varma tallskogsmiljöer, t.ex. sandiga tallhedar (moar), grusåsar och tallbevuxna hällmarker. Svampen förekommer främst i tallnaturskogar eller tallskogar av kontinuitetsskogskaraktär där tidigare avverkningar kvarlämnat ett trädskikt med levande tall. Den påträffas oftast i anslutning till gamla träd. Många mycel kan vara mycket gamla och nyetablering med sporer sker troligen bara sällsynt på självsådd tall.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tall
· tall
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Thelephorales, Familj Bankeraceae, Släkte Sarcodon (fjälltaggsvampar), Art Sarcodon squamosus (Schaeff.) Quél. - motaggsvamp Synonymer mo-taggsvamp, Hydnum squamosum Schaeff., Hydnum repandum var. squamosum (Schaeff.) Fr.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c+3c+4c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med tall i tallskog. Huvudsakligen i äldre, glesare skogsbestånd och hällmarksimpediment.Förekommer även i ungskog, men har sin huvudsakliga förekomst i äldre skog och dagens ungskogar av tall bedöms inte komma att hysa samma populationstorlekar när dessa blir äldre.Fram till 1999 sammanblandad med fjällig taggsvamp (Sarcodon imbricatus) som bildar mykorrhiza med gran. Status något oklar genom att uppföljning för vanligare skogssvampar inte sker. Total population i landet bedöms ha minskat sedan 1960 och fortsatt komma att minska p.g.a. slutavverkning av äldre tallskog. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Antalet lokalområden i landet skattas till 1500. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten uppgår till 15 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c+3c+4c).
Konventioner Typisk art i 9010 Taiga (Alpin region (ALP) och Boreal region (BOR)), Skogsstyrelsens signalart
En kompakt, stor och köttig marktaggsvamp med ca 10-20 cm bred hatt. Hatten är konvex med länge nedvikt kant och färgen är mörkt gråaktigt rödbrun. Redan på unga exemplar finns grova brunsvarta hattfjäll som är mer eller mindre uppåtstående. Motaggsvamp har tidigare sammanblandats med fjällig taggsvamp Sarcodon imbricatus som har mer trattformiga hattar, ljusare färg och växer med gran. På hyferna finns söljor, vilka syns i mikroskop. Detta skiljer bl.a. otypiska eller gamla exemplar av motaggsvamp från skrovlig taggsvamp Sarcodon scabrosus - en art där hattfjällen har samma rödbruna färg som hatten i övrigt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för motaggsvamp

Länsvis förekomst och status för motaggsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för motaggsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer spridd i hela landet och kan lokalt vara relativt allmän där det finns ett större inslag av tallnaturskog, t.ex. i hällmarksområden och i anslutning till glacifluviala sandavlagringar. Den förekommer i stort sett bara i trakter med naturlig förekomst av tall. Svampens totala population i landet bedöms ha minskat sedan 1960-talet och fortsatt kommer att minska p.g.a. skogsbruksåtgärder och eutrofiering av skogsmark. Samma negativa trend har påvisats på flera håll i Europa och arten är idag rödlistad i flera länder.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Sarcodon - fjälltaggsvampar 
 • Art
  Sarcodon squamosus(Schaeff.) Quél. - motaggsvamp
  Synonymer
  mo-taggsvamp
  Hydnum squamosum Schaeff.
  Hydnum repandum var. squamosum (Schaeff.) Fr.

Arten bildar mykorrhiza med tall och växer i olika typer av ljusöppna, ofta torra och varma tallskogsmiljöer, t.ex. sandiga tallhedar (moar), grusåsar och tallbevuxna hällmarker. Svampen förekommer främst i tallnaturskogar eller tallskogar av kontinuitetsskogskaraktär där tidigare avverkningar kvarlämnat ett trädskikt med levande tall. Den påträffas oftast i anslutning till gamla träd. Många mycel kan vara mycket gamla och nyetablering med sporer sker troligen bara sällsynt på självsådd tall.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Hotas främst av skogsavverkning. Arten tycks försvinna efter slutavverkning, markberedning och plantering. Då arten är knuten till näringsfattig mark missgynnas den av ökad näringsstatus till följd av kvävenedfall eller skogsmarksgödsling. Ett betydande hot är även spontan igenväxning med täta fält- och bottenskikt i tallskogar som lämnas för fri utveckling utan brand- eller betespåverkan. I hällmarkstallskogar med tunna jordar går igenväxningen dock mycket långsamt. På samma sätt är igenväxning en långsammare process i nordligaste Sverige i områden med ett kärvt klimat.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
I skyddade områden bör naturvårdande skötsel med bränning eller renbete tillämpas för att vidmakthålla lavrika och lågvuxna vegetationstäcken, gärna med skapande av fläckvisa sandblottor. Viktigt är att bibehålla en ljusöppen beståndsstruktur och ibland kan det vara aktuellt med gransanering. I brukad skog där arten förekommer bör hyggesfria metoder tillämpas med självföryngring och inte plantering. Markberedning bör ske med bränning, inte harvning. All form av skogsmarksgödsling måste helt undvikas liksom avverkning av gamla träd på hällmarksimpediment.
Att motaggsvamp var skiljd från fjällig taggsvamp uppdagades så sent som 1999 i samband med färgning av ullgarn, där fruktkroppar som växte med tall gav blågrön färg till skillnad från svampar som växte med gran. Beskrivningar av ”Sarcodon imbricatus” från länder som har tallskogar men saknar naturlig förekomst av gran avser därför ofta motaggsvamp.

Johannesson, H., Ryman, S., Lundmark, H. & Danell, E. 1999. Sarcodon imbricatus and S. squamosus - two confused species. Mycol. Res. 103: 1447-1452.

Nitare, J. & Högberg, N. 2012. Svenska arter av fjälltaggsvampar (Sarcodon) - en preliminär rapport. Svensk Mykol. Tidskrift 33: 2-49. (BILD)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Thelephorales  
 • Familj
  Bankeraceae  
 • Släkte
  Sarcodon - fjälltaggsvampar 
 • Art
  Sarcodon squamosus, (Schaeff.) Quél. - motaggsvamp
  Synonymer
  mo-taggsvamp
  Hydnum squamosum Schaeff.
  Hydnum repandum var. squamosum (Schaeff.) Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Johan Nitare 2012