Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mullspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius humolens
Mullspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Cortinarius humolens tillhör gruppen av mer eller mindre gulaktiga spindelskivlingar av undersläktet Phlegmacium. Den skiljer sig från liknande arter genom sin jordartade doft samt sina i genomsnitt svagare gula färger. Hatten är blekt gul, ibland med svagt olivgrön ton. Färgen förändras inte så mycket under åldrandet. Köttet är vitt liksom foten som har en markant kantad bulb. Lamellerna är ljust vaxgula till gråaktiga.
Utbredning
Länsvis förekomst för mullspindling Observationer i Sverige för mullspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har en utpräglat sydlig utbredning och i Sverige finns bara ett fynd gjort i Mittlandsskogen på Öland (Björkerum). I övriga Norden finns ett fåtal fynd gjorda i Danmark. I Syd- och Centraleuropa har den en stor utbredning men är överallt sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
Bildar mykorrhiza med ek i ädellövskog på kalkrik mark. Endast funnen på en lokal i Mittlandsskogen, Öland i ekdominerad ädellövskog. En relativt stor och uppenbarligen mycket ovanlig art. Känslig p.g.a. mycket liten population. Ev. minskning är svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (20-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-100). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Det svenska fyndet är gjort under ek (Quercus robur) i en blandad ädellövskog på inägomark i Mittlandsskogen på Öland. Lokalen avviker något från gängse Phlegmacium-skogar inom området på så vis att den är en ädellövsrest kring ett gammalt, djupt utfallsdike som förvandlat den tidigare friska-fuktiga inägomarken till mera torr mark. På samma lokal växer ett stort antal andra sällsynta Phlegmacium, bl.a. C. violaceipes (tidigare C. parasuaveolens) på sin enda lokal i Norden. I Danmark liksom längre ner i Europa tycks bok (Fagus) vara den viktigaste mykorrhizapartnern medan i Medelhavsområdet den oftast växer med stenek (Quercus ilex).
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius humolens Brandrud - mullspindling Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med ek i ädellövskog på kalkrik mark. Endast funnen på en lokal i Mittlandsskogen, Öland i ekdominerad ädellövskog. En relativt stor och uppenbarligen mycket ovanlig art. Känslig p.g.a. mycket liten population. Ev. minskning är svår att bedöma. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (20-1000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (25). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (1-100). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Cortinarius humolens tillhör gruppen av mer eller mindre gulaktiga spindelskivlingar av undersläktet Phlegmacium. Den skiljer sig från liknande arter genom sin jordartade doft samt sina i genomsnitt svagare gula färger. Hatten är blekt gul, ibland med svagt olivgrön ton. Färgen förändras inte så mycket under åldrandet. Köttet är vitt liksom foten som har en markant kantad bulb. Lamellerna är ljust vaxgula till gråaktiga.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mullspindling

Länsvis förekomst och status för mullspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mullspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har en utpräglat sydlig utbredning och i Sverige finns bara ett fynd gjort i Mittlandsskogen på Öland (Björkerum). I övriga Norden finns ett fåtal fynd gjorda i Danmark. I Syd- och Centraleuropa har den en stor utbredning men är överallt sällsynt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius humolensBrandrud - mullspindling

Det svenska fyndet är gjort under ek (Quercus robur) i en blandad ädellövskog på inägomark i Mittlandsskogen på Öland. Lokalen avviker något från gängse Phlegmacium-skogar inom området på så vis att den är en ädellövsrest kring ett gammalt, djupt utfallsdike som förvandlat den tidigare friska-fuktiga inägomarken till mera torr mark. På samma lokal växer ett stort antal andra sällsynta Phlegmacium, bl.a. C. violaceipes (tidigare C. parasuaveolens) på sin enda lokal i Norden. I Danmark liksom längre ner i Europa tycks bok (Fagus) vara den viktigaste mykorrhizapartnern medan i Medelhavsområdet den oftast växer med stenek (Quercus ilex).

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Med endast en känd lokal är hoten uppenbara och akuta. Ingenting annat än mycket försiktiga och manuellt utförda insatser bör göras för att gynna ekförekomsten på lokalen.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Lokalen bör få ett skydd som är väl anpassat till dess behov av ädellövskogar med ekinslag. Vid eventuella restaureringsinsatser på artens lokaler bör särskild hänsyn tas till fungan.
Denna art skulle mycket väl kunna inordnas inom Åtgärdsprogrammet för ”Svampar i kalkrika ädellövbärande fodermarker” då dess ekologi, hot och krav på restaureringar i stora drag följer de arter som ingår där (Boletus satanas, Cortinarius suaveolens och C. odoratus).

Brandrud, Lindström, Melot & Muskos. 1990-1998. Cortinarius Flora Photographica, Vol. 1-4. Cortinarius HB, Härnösand.

Knutsson, T. 2009. Åtgärdsprogram för svampar i kalkrika ädellövbärande fodermarker. Naturvårdsverket Rapport 5950.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Phlegmacium  
 • Art
  Cortinarius humolens, Brandrud - mullspindling
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tommy Knutsson 2011.