Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  murgrönsmöja

Organismgrupp Kärlväxter Ranunculus hederaceus
Murgrönsmöja Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Murgrönsmöja är en ett- eller tvåårig ört som växer i grunt vatten eller på dy. Den slankiga, kala stjälken kryper eller flyter och kan bli uppemot 50 cm lång. De blankgröna bladen är strödda, tydligt skaftade med en 1–2 cm bred, njurlik till nästan rund skiva med 3 (0–5) grunda, trubbigt triangulära flikar. De skaftade blommorna utgår mittemot bladvecken och är vita, 4–6 mm breda. Kronbladen är föga längre än foderbladen, inte sällan olikstora, oftast fem och ej överlappade. Frukterna sitter i en nästan kulrund samling på ett kort, svagt krökt skaft, de är kala. Blommar från april till september.
Utbredning
Länsvis förekomst för murgrönsmöja Observationer i Sverige för murgrönsmöja
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Numera är murgrönsmöjan endast kvar på fyra närliggande lokaler i Söndrum och Harplinge socknar i Halland. Vid Långenäsviken hittades murgrönsmöjan åter 1980 efter inte varit sedd i Halland på många år (ej sedd efter 1993 där). Plantor från denna lokal är ursprunget till de idag aktuella lokalerna. Den är nu delvis riklig på några av lokalerna. Tidigare har murgrönsmöjan också vuxit på ett par platser i västra Skåne, senast sedd där 1900, vidare i ca sju socknar i S Halland och där på flera lokaler. Växten har också vuxit fram till 1880-talet vid Visby på Gotland. En obekräftad uppgift finns även från Lycke i Bohuslän. Lokalreduktionen är avsevärd. I Norge har växtplatser funnits i Nord- och Sörtröndelag, men växten har inte observerats där sedan 1950-talet och det är tveksamt om den varit ursprunglig där. I Jylland i Danmark har växten sitt starkaste nordiska fäste och är fortfarande ganska vanlig på åtskilliga platser. På Fyn är den sällsynt. I Skåne och Halland uppgavs växten första gången 1774. Huvudsakligen västeuropeisk söderut till Spanien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer endast i Halland. Murgrönsmöja växer i grunt näringsrikt vatten eller på dyiga, leriga ställen. Inte sällan i diken, i bäckflöden, dammar, åmynningar eller vid av t ex boskap upptrampad mark vid vattensamlingar. Överväxning kan hota denna föga konkurrensstarka art, liksom upphörande bete. Ett åtgärdsprogram har tagits fram och genomförs för att gynna arten, inkluderande utplanteringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (1000-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 28 (28-560) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (12-84) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).
Ekologi
Murgrönsmöjan växer i grunt näringsrikt vatten eller på dyiga, leriga ställen. Inte sällan i diken, i bäckflöden, dammar, åmynningar eller vid av t ex boskap upptrampad mark vid gölar eller andra vattensamlingar. Många av växtplatserna är kulturskapade. I Norden är flera av lokalerna belägna vid eller nära kusten.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Vattendrag
Vattendrag
Småvatten
Småvatten
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Ranunculales (ranunkelordningen), Familj Ranunculaceae (ranunkelväxter), Släkte Ranunculus (ranunkler), Art Ranunculus hederaceus L. - murgrönsmöja Synonymer Batrachium hederaceum (L.) Gray

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer endast i Halland. Murgrönsmöja växer i grunt näringsrikt vatten eller på dyiga, leriga ställen. Inte sällan i diken, i bäckflöden, dammar, åmynningar eller vid av t ex boskap upptrampad mark vid vattensamlingar. Överväxning kan hota denna föga konkurrensstarka art, liksom upphörande bete. Ett åtgärdsprogram har tagits fram och genomförs för att gynna arten, inkluderande utplanteringar. Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (1000-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 28 (28-560) km² och förekomstarean (AOO) till 12 (12-84) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Åtgärdsprogram Fastställt
Murgrönsmöja är en ett- eller tvåårig ört som växer i grunt vatten eller på dy. Den slankiga, kala stjälken kryper eller flyter och kan bli uppemot 50 cm lång. De blankgröna bladen är strödda, tydligt skaftade med en 1–2 cm bred, njurlik till nästan rund skiva med 3 (0–5) grunda, trubbigt triangulära flikar. De skaftade blommorna utgår mittemot bladvecken och är vita, 4–6 mm breda. Kronbladen är föga längre än foderbladen, inte sällan olikstora, oftast fem och ej överlappade. Frukterna sitter i en nästan kulrund samling på ett kort, svagt krökt skaft, de är kala. Blommar från april till september.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för murgrönsmöja

Länsvis förekomst och status för murgrönsmöja baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för murgrönsmöja

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Numera är murgrönsmöjan endast kvar på fyra närliggande lokaler i Söndrum och Harplinge socknar i Halland. Vid Långenäsviken hittades murgrönsmöjan åter 1980 efter inte varit sedd i Halland på många år (ej sedd efter 1993 där). Plantor från denna lokal är ursprunget till de idag aktuella lokalerna. Den är nu delvis riklig på några av lokalerna. Tidigare har murgrönsmöjan också vuxit på ett par platser i västra Skåne, senast sedd där 1900, vidare i ca sju socknar i S Halland och där på flera lokaler. Växten har också vuxit fram till 1880-talet vid Visby på Gotland. En obekräftad uppgift finns även från Lycke i Bohuslän. Lokalreduktionen är avsevärd. I Norge har växtplatser funnits i Nord- och Sörtröndelag, men växten har inte observerats där sedan 1950-talet och det är tveksamt om den varit ursprunglig där. I Jylland i Danmark har växten sitt starkaste nordiska fäste och är fortfarande ganska vanlig på åtskilliga platser. På Fyn är den sällsynt. I Skåne och Halland uppgavs växten första gången 1774. Huvudsakligen västeuropeisk söderut till Spanien.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Ranunculus - ranunkler 
 • Art
  Ranunculus hederaceusL. - murgrönsmöja
  Synonymer
  Batrachium hederaceum (L.) Gray

Murgrönsmöjan växer i grunt näringsrikt vatten eller på dyiga, leriga ställen. Inte sällan i diken, i bäckflöden, dammar, åmynningar eller vid av t ex boskap upptrampad mark vid gölar eller andra vattensamlingar. Många av växtplatserna är kulturskapade. I Norden är flera av lokalerna belägna vid eller nära kusten.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Vattendrag, Småvatten, Öppna strandbiotoper, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Flera lokaler har förstörts genom dränering och diverse anläggningsarbeten. Överväxning kan hota denna föga konkurrensstarka art, liksom upphörande bete.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Flyttningen av växten från ursprungslokalen till bättre lämpliga fick en positiv effekt. Växten kontrolleras regelbundet av floraväktare och beståndsutvecklingen följs. Det är angeläget att friytor ibland tillskapas och att överväxning förhindras. Lokalerna har visst platsskydd. Under 2006 har man grävt och skapat lämpliga vattenytor på en av lokalerna i Söndrum, där kommer man aktivit hjälpa murgrönsmöjan sprida sig. Ett åtgärdsprogram för murgrönsmöja ska upprättas och det kommer att ge förslag på lämpliga åtgärder.

Åtgärdsprogram Fastställt
Murgrönsmöja är fridlyst. Utländska namn – NO: Leirsoleie, DK: Vedbend-Vandranunkel, GB: Ivy-leaved Crowfoot.

Fægri, K. 1960. Maps of Distribution of Norwegian Plants. I. Coastal Plants. Universitet i Bergen Skrifter Nr. 26.

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund.

Georgson, K. 2000. Murgrönsmöja Ranunculus hederaceus i Halland - försvunnen , återfunnen och återvunnen. Svensk Bot. Tidskr. 94: 338–343.

Larsen, K. 1956. Ranunculaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 53: 198–252.

Løjtnant, B. & Worsøe, E. 1993. Status over den danske flora 1993. G.E.C. Gads Forlag, Kopenhagen.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1976. Projekt Linné rapporterar. 1–13. Svensk Bot. Tidskr. 70: 165–175.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné rapporterar. Slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Sylvén, N. 1937. Några särdrag i Hallandsfloran. Hallands Natur I. Weimarck, H. 1963. Skånes Flora, Malmö.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Ranunculales - ranunkelordningen 
 • Familj
  Ranunculaceae - ranunkelväxter 
 • Släkte
  Ranunculus - ranunkler 
 • Art
  Ranunculus hederaceus, L. - murgrönsmöja
  Synonymer
  Batrachium hederaceum (L.) Gray
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.