Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  murlöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Ocys quinquestriatus
Murlöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
3,5-4,5 mm lång jordlöpare med slank, tillplattad kroppsform. Rödbrun eller svartbrun med ljusare ben och antenner, översidan vanligen med tydlig blå eller grön metallglans.
Utbredning
Länsvis förekomst för murlöpare Observationer i Sverige för murlöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland och Uppland. Utbredningen är starkt splittrad och nästan helt begränsad till städer, särskilt i kusttrakter. Efter 1990 finns endast fynd från Skåne (Landskrona), Halland (Varberg), Öland (Borgholm) och Gotland (Visby). Närmast i Danmark, södra Norge och Baltikum. Utbredd över större delen av Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Murlöparen är hos oss nästan uteslutande synantrop, i eller i närheten av äldre byggnader. Utvecklas sannolikt i gnagarbon. Starkt splittrad utbredning med enstaka förekomster från Skåne till Uppland, särskilt i städer. Hotas av förbättrad inomhushygien, ändrade byggnadsmetoder samt rivning eller restaurering av äldre byggnader. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
I norra Europa nästan uteslutande synantrop, i eller i närheten av äldre murar och byggnader. Sentida lokaler är bl.a. Varbergs fästning, Visby ringmur och Borgholms slottsruin. I Schweiz är arten funnen talrikt i sprickor i solexponerade klippväggar. I Sverige finns endast ett par fynd i det fria, t ex vid Ålabodarna i Skåne och på Ölands Stora alvar vid Resmo, men möjligen kan arten också hos oss utvecklas ute i naturen, t.ex. i karstsprickor på Stora alvaret. Arten övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Larvens födoval är okänt. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under vinterhalvåret, sittande under lös puts el. dyl. på husmurar, eller löpande i solskenet längs sydvända murar. De kan vid varm väderlek vara aktiva redan i februari.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Ocys, Art Ocys quinquestriatus (Gyllenhal, 1810) - murlöpare Synonymer Bembidion quinquestriatum (Gyllenhal, 1810)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Murlöparen är hos oss nästan uteslutande synantrop, i eller i närheten av äldre byggnader. Utvecklas sannolikt i gnagarbon. Starkt splittrad utbredning med enstaka förekomster från Skåne till Uppland, särskilt i städer. Hotas av förbättrad inomhushygien, ändrade byggnadsmetoder samt rivning eller restaurering av äldre byggnader. Antalet lokalområden i landet skattas till 40 (20-60). Förekomstarean (AOO) skattas till 160 (80-240) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
3,5-4,5 mm lång jordlöpare med slank, tillplattad kroppsform. Rödbrun eller svartbrun med ljusare ben och antenner, översidan vanligen med tydlig blå eller grön metallglans.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för murlöpare

Länsvis förekomst och status för murlöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för murlöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd från Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland och Uppland. Utbredningen är starkt splittrad och nästan helt begränsad till städer, särskilt i kusttrakter. Efter 1990 finns endast fynd från Skåne (Landskrona), Halland (Varberg), Öland (Borgholm) och Gotland (Visby). Närmast i Danmark, södra Norge och Baltikum. Utbredd över större delen av Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Bembidiini  
 • Släkte
  Ocys  
 • Art
  Ocys quinquestriatus(Gyllenhal, 1810) - murlöpare
  Synonymer
  Bembidion quinquestriatum (Gyllenhal, 1810)

I norra Europa nästan uteslutande synantrop, i eller i närheten av äldre murar och byggnader. Sentida lokaler är bl.a. Varbergs fästning, Visby ringmur och Borgholms slottsruin. I Schweiz är arten funnen talrikt i sprickor i solexponerade klippväggar. I Sverige finns endast ett par fynd i det fria, t ex vid Ålabodarna i Skåne och på Ölands Stora alvar vid Resmo, men möjligen kan arten också hos oss utvecklas ute i naturen, t.ex. i karstsprickor på Stora alvaret. Arten övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Larvens födoval är okänt. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest under vinterhalvåret, sittande under lös puts el. dyl. på husmurar, eller löpande i solskenet längs sydvända murar. De kan vid varm väderlek vara aktiva redan i februari.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Blottad mark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Hot mot arten är förbättrad inomhushygien, ändrade byggnadsmetoder, rivning eller restaurering av äldre byggnader.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras. Om möjligt bör man undvika att sanera det fåtal inomhuslokaler där arten ännu påträffas.

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1. Ent. Tidskr. 98: 11-28.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2016. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Bembidiini  
 • Släkte
  Ocys  
 • Art
  Ocys quinquestriatus, (Gyllenhal, 1810) - murlöpare
  Synonymer
  Bembidion quinquestriatum (Gyllenhal, 1810)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2016. © ArtDatabanken, SLU 2005.