Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  myrbogråsugga

Organismgrupp Kräftdjur, Landgråsuggor Platyarthrus hoffmannseggi
Myrbogråsugga Kräftdjur, Landgråsuggor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Myrbogråsugga är en upp till 4 mm lång vit gråsugga. Kroppen är brett oval och ögon saknas helt. Antennerna är förhållandevis korta och knubbiga med tvåsegmenterat gissel, där det innersta av dessa båda segment dock är mycket kort.
Utbredning
Länsvis förekomst för myrbogråsugga Observationer i Sverige för myrbogråsugga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är P. hoffmannseggi känd från Ven, Lund och ett fåtal andra lokaler i Skåne. Arten torde vara den sällsyntaste bland våra i naturliga biotoper förekommande landgråsuggor. Möjligen är den införd i landet genom människans försorg. Den förekommer i större delen av Central- och Sydeuropa, men inte i de mellersta och södra delarna av Spanien och Portugal.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)
Arten hittas främst i myrsamhällen, ofta i gångarna där större delen av samhällets myror finns. Myrorrna verkar ej besväras av gästen, som främst lever av myrornas spillning. Utbredning fragmenterad. Arten är beroende av åker, ängs- och hagmarker med lämpliga biotoper för myror men det finns inga data på eventuell minskning. I Sverige känd från Ven och ett litet antal lokaler i övriga Skåne. Mörkertalet relativt stort då få söker i myrbon. Arten förekommer i större delen av Central- och Sydeuropa. Hotas eventuellt av igenväxning och exploatering av åker-, ängs- och hagmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1000-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-160) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Ekologi
Arten återfinns oftast i myrsamhällen belägna under stenar, murkna trästycken, i grästuvor o. dylikt, även i kulturskapade miljöer som ruderatmarker och gräsmattor. Den lever i värddjurens gångar och uppehåller sig där huvuddelen av myrorna finns. Till synes bekymrar sig myrorna inte om sina gäster. P. hoffmannseggi livnär sig av detritus, svampsporer och encelliga organismer, men framför allt av myrornas spillning. I Sverige är arten funnen i bon av Lasius niger, Lasius flavus, Myrmica ruginodes och Myrmica rubra. Vid enstaka tillfällen har den även påträffats utan anknytning till myrsamhällen.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· jordmyror
· jordmyror
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Malacostraca (storkräftor), Ordning Isopoda (gråsuggor och tånglöss), Familj Platyarthridae (myrbogråsuggor), Släkte Platyarthrus, Art Platyarthrus hoffmannseggi Brandt, 1833 - myrbogråsugga Synonymer Platyarthrus hoffmanseggi

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Arten hittas främst i myrsamhällen, ofta i gångarna där större delen av samhällets myror finns. Myrorrna verkar ej besväras av gästen, som främst lever av myrornas spillning. Utbredning fragmenterad. Arten är beroende av åker, ängs- och hagmarker med lämpliga biotoper för myror men det finns inga data på eventuell minskning. I Sverige känd från Ven och ett litet antal lokaler i övriga Skåne. Mörkertalet relativt stort då få söker i myrbon. Arten förekommer i större delen av Central- och Sydeuropa. Hotas eventuellt av igenväxning och exploatering av åker-, ängs- och hagmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 2000 (1000-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-160) km². De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Myrbogråsugga är en upp till 4 mm lång vit gråsugga. Kroppen är brett oval och ögon saknas helt. Antennerna är förhållandevis korta och knubbiga med tvåsegmenterat gissel, där det innersta av dessa båda segment dock är mycket kort.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för myrbogråsugga

Länsvis förekomst och status för myrbogråsugga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för myrbogråsugga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är P. hoffmannseggi känd från Ven, Lund och ett fåtal andra lokaler i Skåne. Arten torde vara den sällsyntaste bland våra i naturliga biotoper förekommande landgråsuggor. Möjligen är den införd i landet genom människans försorg. Den förekommer i större delen av Central- och Sydeuropa, men inte i de mellersta och södra delarna av Spanien och Portugal.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Peracarida  
 • Ordning
  Isopoda - gråsuggor och tånglöss 
 • Underordning
  Oniscoidea - landgråsuggor 
 • Infraordning
  Ligiamorpha  
 • Överfamilj
  Oniscoidea  
 • Familj
  Platyarthridae - myrbogråsuggor 
 • Släkte
  Platyarthrus  
 • Art
  Platyarthrus hoffmannseggiBrandt, 1833 - myrbogråsugga
  Synonymer
  Platyarthrus hoffmanseggi

Arten återfinns oftast i myrsamhällen belägna under stenar, murkna trästycken, i grästuvor o. dylikt, även i kulturskapade miljöer som ruderatmarker och gräsmattor. Den lever i värddjurens gångar och uppehåller sig där huvuddelen av myrorna finns. Till synes bekymrar sig myrorna inte om sina gäster. P. hoffmannseggi livnär sig av detritus, svampsporer och encelliga organismer, men framför allt av myrornas spillning. I Sverige är arten funnen i bon av Lasius niger, Lasius flavus, Myrmica ruginodes och Myrmica rubra. Vid enstaka tillfällen har den även påträffats utan anknytning till myrsamhällen.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö, Blottad mark

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Viktig)
· jordmyror - Lasius (Viktig)
Igenplantering och spontan igenväxning av åker-, ängs- och hagmarker. Exploatering av ruteratmarker.
Kontroll för att förhindra att artens lokaler växer eller planteras igen. Myrsamhällenas efemära karaktär gör dock att man inte alltid kan räkna med att återfinna arten på exakt samma ställen år från år.

Nilsson, A. 1960. Platyarthrus hoffmannseggi Brant, en märklig landisopod, funnen på ön Hven i Öresund. Zoolog. Revy 22(1):12–15.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Andersson 1997. Rev. Ulf Gärdenfors 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Peracarida  
 • Ordning
  Isopoda - gråsuggor och tånglöss 
 • Underordning
  Oniscoidea - landgråsuggor 
 • Infraordning
  Ligiamorpha  
 • Överfamilj
  Oniscoidea  
 • Familj
  Platyarthridae - myrbogråsuggor 
 • Släkte
  Platyarthrus  
 • Art
  Platyarthrus hoffmannseggi, Brandt, 1833 - myrbogråsugga
  Synonymer
  Platyarthrus hoffmanseggi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Åke Andersson 1997. Rev. Ulf Gärdenfors 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.