Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  myrfrölöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Harpalus nigritarsis
Myrfrölöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 7–9 mm lång jordlöpare med bred och klumpig, starkt tillplattad kropp. Benen är kraftiga med skenbenen starkt utvidgade mot spetsen. Ben och antenner rödbruna, fötter, antenner mot spetsen och ibland också lårens spetsar mörkare.
Utbredning
Länsvis förekomst för myrfrölöpare Observationer i Sverige för myrfrölöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Knuten till det boreala barrskogsområdet. Arten var i Norden länge endast känd genom 1800-tals fynd i Lule lappmark och finska Lappland. I Sverige är den på 1970-talet återfunnen i Pite lappmark och Norrbotten i fallfällor på myrar, och på 1990-talet också funnen i Västerbotten. Sentida fynd finns också från två lokaler i Finland. Mycket få fynd är kända, men arten är troligen förbisedd och mörkertalet kan antas vara högt. Närmast i norra Finland och Karelen. Världsutbredningen sträcker sig från nordligaste Europa över norra Ryssland, Kazakstan (Altai) och Sibirien till Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Biologin är dåligt känd. Alla fynd där biotopen noterats är gjorda på eller i nära anslutning till myrmarker. I två finska studier har arten påträffats i fallfällor på relativt torra, tall- och granbevuxna myrar av Carex globularis-typ, och även det enda dokumenterade svenska fyndet är gjort under liknande omständigheter, i ett surdråg i tallskog. Utbredd i Sibirien. Arten är förmodligen starkt förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Alla fynd där biotopen noterats är gjorda på eller i nära anslutning till myrmarker. I två finska studier har arten påträffats i fallfällor på relativt torra, tall- och granbevuxna myrar av Carex globularis-typ, och även det enda dokumenterade svenska fyndet är gjort under liknande omständigheter, i ett surdråg i tallskog. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Harpalus, Art Harpalus nigritarsis C.R. Sahlberg, 1827 - myrfrölöpare Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Alla fynd där biotopen noterats är gjorda på eller i nära anslutning till myrmarker. I två finska studier har arten påträffats i fallfällor på relativt torra, tall- och granbevuxna myrar av Carex globularis-typ, och även det enda dokumenterade svenska fyndet är gjort under liknande omständigheter, i ett surdråg i tallskog. Utbredd i Sibirien. Arten är förmodligen starkt förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 7–9 mm lång jordlöpare med bred och klumpig, starkt tillplattad kropp. Benen är kraftiga med skenbenen starkt utvidgade mot spetsen. Ben och antenner rödbruna, fötter, antenner mot spetsen och ibland också lårens spetsar mörkare.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för myrfrölöpare

Länsvis förekomst och status för myrfrölöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för myrfrölöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Knuten till det boreala barrskogsområdet. Arten var i Norden länge endast känd genom 1800-tals fynd i Lule lappmark och finska Lappland. I Sverige är den på 1970-talet återfunnen i Pite lappmark och Norrbotten i fallfällor på myrar, och på 1990-talet också funnen i Västerbotten. Sentida fynd finns också från två lokaler i Finland. Mycket få fynd är kända, men arten är troligen förbisedd och mörkertalet kan antas vara högt. Närmast i norra Finland och Karelen. Världsutbredningen sträcker sig från nordligaste Europa över norra Ryssland, Kazakstan (Altai) och Sibirien till Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Harpalus  
 • Art
  Harpalus nigritarsisC.R. Sahlberg, 1827 - myrfrölöpare

Biologin är dåligt känd. Alla fynd där biotopen noterats är gjorda på eller i nära anslutning till myrmarker. I två finska studier har arten påträffats i fallfällor på relativt torra, tall- och granbevuxna myrar av Carex globularis-typ, och även det enda dokumenterade svenska fyndet är gjort under liknande omständigheter, i ett surdråg i tallskog. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Våtmark, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Löv-/barrblandskog

Någon konkret hotbild mot arten eller dess livsmiljö är ej känd.
Behovet av ökad kunskap är stort.

Lundberg, S. 1981. Återfynd av jordlöparna Chlaenius costulatus och Harpalus nigritarsis i Sverige. Entomologisk Tidskrift 102: 13-15.

Muona, J. 1988. Harpalus nigritarsis Sahlberg found again from Finland (Col. Carabidae). Notulae Entomologicae 68: 121-123.

Siitonen, J. 1993. Faunistic records of Carabidae and Staphylinidae (Coleoptera) caught by pitfall trapping in western Finnish Lapland. Entomologica Fennica 4: 225-231.

Pettersson, R. 1999. Myrfrölöpare (Harpalus nigritarsis Sahlb.) ny för Lycksele lappmark. Natur i Norr 18: 64-66.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Harpalus  
 • Art
  Harpalus nigritarsis, C.R. Sahlberg, 1827 - myrfrölöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.