Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  myrfuktspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Robertus ungulatus
Myrfuktspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En relativt liten klotspindel, 2,0-2,5 mm. Spindeln är enfärgat blankt svartbrun med något mörkare bakkropp. För säker bestämning bör kopulationsorganen undersökas, se Almquist 2005 och Heimer & Nentwig 1991.
Utbredning
Länsvis förekomst för myrfuktspindel Observationer i Sverige för myrfuktspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten hittades för första gången i Sverige i norra Skåne (2002), och har sedan hittats i Uppland (2005) och Medelpad (2013). Totalt 6 kända lokaler i sverige. Arten tycks ha en relativ stort utbredning men förekomsterna verkar mycket lokala. Förekommer i Finland, Norge och Danmark (Jylland) och vidare söderut i Mellaneuropa. Österut till östra Sibirien. Sällsynt i hela utbredningsområdet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Arten har en östlig utbredning i Europa. I Sverige är arten funnen på ett fåtal lokaler sedan 2002, en i Skåne, två i Norduppland och en i Medelpad. Lever på mossar och rikkärr. Arten är sällsynt i hela sitt utbredningsområde. Bedöms minska pga vegetationsförändringar (igenväxning) i aktuella myrar. Arten kan dock vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (25-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten är funnen i mycket fuktiga miljöer, såsom öppna kärr och mossar. Fynd ofta nere i riktigt vått mosskikt, vilket tyder på att arten prefererar för mycket fuktigt mikroklimat. Funnen i såväl mossar, fattigkärr som rikkärr. Fynd av adulter från tidig vår till sen höst.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· mossor
· mossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Theridiidae (klotspindlar), Släkte Robertus (fuktspindlar), Art Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944 - myrfuktspindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Arten har en östlig utbredning i Europa. I Sverige är arten funnen på ett fåtal lokaler sedan 2002, en i Skåne, två i Norduppland och en i Medelpad. Lever på mossar och rikkärr. Arten är sällsynt i hela sitt utbredningsområde. Bedöms minska pga vegetationsförändringar (igenväxning) i aktuella myrar. Arten kan dock vara förbisedd. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (25-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En relativt liten klotspindel, 2,0-2,5 mm. Spindeln är enfärgat blankt svartbrun med något mörkare bakkropp. För säker bestämning bör kopulationsorganen undersökas, se Almquist 2005 och Heimer & Nentwig 1991.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för myrfuktspindel

Länsvis förekomst och status för myrfuktspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för myrfuktspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten hittades för första gången i Sverige i norra Skåne (2002), och har sedan hittats i Uppland (2005) och Medelpad (2013). Totalt 6 kända lokaler i sverige. Arten tycks ha en relativ stort utbredning men förekomsterna verkar mycket lokala. Förekommer i Finland, Norge och Danmark (Jylland) och vidare söderut i Mellaneuropa. Österut till östra Sibirien. Sällsynt i hela utbredningsområdet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Robertus - fuktspindlar 
 • Art
  Robertus ungulatusVogelsanger, 1944 - myrfuktspindel

Arten är funnen i mycket fuktiga miljöer, såsom öppna kärr och mossar. Fynd ofta nere i riktigt vått mosskikt, vilket tyder på att arten prefererar för mycket fuktigt mikroklimat. Funnen i såväl mossar, fattigkärr som rikkärr. Fynd av adulter från tidig vår till sen höst.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· mossor - Bryophyta s.lat. (Viktig)
Arten föredrar öppna våtmarker. Gradvis igenväxning av dessa miljöer är ett hot mot arten. Arten är sannolikt känslig för förändringar av hydrologin.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten lever relativt undanskymt och mörkertalet kan därför vara stort. Bättre kunskap om artens utbredning och ekologi är nödvändig för att säkert kunna bedöma artens hotstatus.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Glime, J. M. and Lissner, J. 2013. Arthropods: Spiders of Peatlands in Denmark and Tundra. Chapt. 7-5. In: Glime, J. M. Bryophyte Ecology. Volume 2. Interactions. www.bryoecol.mtu.edu

Heimer, S. & W. Nentwig. 1991. Spinnen Mitteleuropas: Ein Bestimmungsbuch. Verlag Paul Parey, Berlin, 543 pp.

Wiehle, H. 1960. Beiträge zur Kenntnis der deutschen Spinnenfauna. II. Theridiidae. Zool. Jahr. Abt. Syst. 88: 229-254.

Wunderlich, J. 1976. Zur Kenntnis der mitteleuropäischen Arten der Gattungen Enoplognatha Pavesi und Robertus O. P.-Cambridge (Aranaeida: Theridiidae). Senck. biol. 57(1/3): 97-113

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Robertus - fuktspindlar 
 • Art
  Robertus ungulatus, Vogelsanger, 1944 - myrfuktspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2015.