Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  myrgropspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Diplocephalus dentatus
Myrgropspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten art av familjen täckvävarspindlar (underfamiljen dvärgspindlar) med en kroppslängd av ca 1,6 mm. För säker bestämning måste kopulationsorganen, som hos båda könen är mycket karakteristiska, studeras (se Heimer & Nentwig 1991 och Thaler 1991).
Utbredning
Länsvis förekomst för myrgropspindel Observationer i Sverige för myrgropspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten beskrevs som ny av Tullgren (1955) på material från Halltorps hage och Greby på Öland. Endast honor var då tillgängliga. Några ytterligare fynd från Sverige finns inte. Arten är känd från två torvmossar i Danmark där den var talrik då den upptäcktes 2001, den har dock inte återfunnits senare. Den har senare påträffats även i Estland, Tyskland, Polen, Vitryssland, Ukraina, Tjeckien, Slovakien och norra Italien. Rödlistad i Danmark (DD).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten beskrevs som ny för vetenskapen av Tullgren (1955) från Halltorps hage och Greby på Öland. Några ytterligare fynd från Sverige finns inte. Några närmare omständigheter kring de svenska fynden är heller inte kända. Arten är senare funnen i Centraleuropa, och närmast oss i Baltikum. Från kontinenten har angivits att arten föredrar fuktiga, skuggiga miljöer. Detta är en liten dvärgspindel med få samlare, mörkertalet kan vara betydande. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 25. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 5000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 700 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Några närmare omständigheter kring de svenska fynden är inte kända. Från kontinenten har angivits att arten föredrar fuktiga, skuggiga miljöer. Den har bl. a. tagits med fallfällor i tall-björksumpskog i norra Tyskland i Sphagnum och Empetrum såväl som i fuktig förna, i Slovakien är den tagen bland lövförna i ekskog. Fynden i Polen är från mossa i fuktiga och relativt skuggiga habitat.
Landskapstyper
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Linyphiidae (täckvävarspindlar), Släkte Diplocephalus, Art Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 - myrgropspindel Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten beskrevs som ny för vetenskapen av Tullgren (1955) från Halltorps hage och Greby på Öland. Några ytterligare fynd från Sverige finns inte. Några närmare omständigheter kring de svenska fynden är heller inte kända. Arten är senare funnen i Centraleuropa, och närmast oss i Baltikum. Från kontinenten har angivits att arten föredrar fuktiga, skuggiga miljöer. Detta är en liten dvärgspindel med få samlare, mörkertalet kan vara betydande. Antalet lokalområden i landet skattas till mellan 0 och 25. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till mellan 0 och 5000 km² och förekomstarean (AOO) till mellan 0 och 700 km². Arten rödlistas som Kunskapsbrist (DD) eftersom faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En liten art av familjen täckvävarspindlar (underfamiljen dvärgspindlar) med en kroppslängd av ca 1,6 mm. För säker bestämning måste kopulationsorganen, som hos båda könen är mycket karakteristiska, studeras (se Heimer & Nentwig 1991 och Thaler 1991).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för myrgropspindel

Länsvis förekomst och status för myrgropspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för myrgropspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten beskrevs som ny av Tullgren (1955) på material från Halltorps hage och Greby på Öland. Endast honor var då tillgängliga. Några ytterligare fynd från Sverige finns inte. Arten är känd från två torvmossar i Danmark där den var talrik då den upptäcktes 2001, den har dock inte återfunnits senare. Den har senare påträffats även i Estland, Tyskland, Polen, Vitryssland, Ukraina, Tjeckien, Slovakien och norra Italien. Rödlistad i Danmark (DD).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Diplocephalus  
 • Art
  Diplocephalus dentatusTullgren, 1955 - myrgropspindel

Några närmare omständigheter kring de svenska fynden är inte kända. Från kontinenten har angivits att arten föredrar fuktiga, skuggiga miljöer. Den har bl. a. tagits med fallfällor i tall-björksumpskog i norra Tyskland i Sphagnum och Empetrum såväl som i fuktig förna, i Slovakien är den tagen bland lövförna i ekskog. Fynden i Polen är från mossa i fuktiga och relativt skuggiga habitat.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Ädellövskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Mark/sediment (Har betydelse)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Arten verkar vara sällsynt men är dåligt eftersökt och eventuell hotbild är svår att fastställa på grund av det dåliga kunskapsläget.
Artens bör eftersökas och aktuell utbredning och status fastställas.

Broen, B. v. 1962. Beitrag zur Kenntnis der norddeutschen Spinnenfauna (Araneae). Zoologischer Anzeiger 169: 401–408.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Mikhailov, K. G. 1997. Catalogue of the spiders of the territories of the former Soviet Union (Arachnida, Aranei). Sbornik Trudov Zoologicheskogo Muzeya MGU 37: 1–416.

Stanska, M. & Pienkowski, M. 2008. The occurrence and distribution of a rare spider species Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 (Araneae: Linyphiidae) in Poland. British Arachnological Society Newsletter 113: 10-11.

Thaler, K. 1991. Über wenig bekannte Zwergspinnen aus den Alpen - VIII (Arachnida: Aranei, Linyphiidae: Erigoninae). Revue suisse de Zoologie 98: 165–184.

Tullgren, A. 1955. Zur Kenntnis schwedischer Erigoniden. Arkiv för Zoologi (2) 7: 295–389.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2002. Rev. Jonas Sandström 2010, 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Diplocephalus  
 • Art
  Diplocephalus dentatus, Tullgren, 1955 - myrgropspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2002. Rev. Jonas Sandström 2010, 2015.