Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  myrljusmott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Loxostege commixtalis
Myrljusmott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingen är brun med grått teckningsmönster och gult sömfält. Bakvingen är grå med vita vingfransar. Den är närmast lik alvarljusmott Loxostege manualis men den är mer kontrastrikt tecknad på framvingens undersida och förekommer endast på Ölands alvar. Fjärilen är avbildad i Palm (1986). Vingspann 20-24 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för myrljusmott Observationer i Sverige för myrljusmott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Myrljusmottet Loxostege commixtalis förekommer sällsynt på öppna marker som myrar och mossar och förekommer från norra Uppland norrut till Torne lappmark. Arten är vid ett tillfälle 1992 funnen på natten, attraherad till ljus, i Småland vid Grytsjön. Huruvida det rör sig om ett tillfälligt fynd eller en fast förekomst i området är osäkert då inga ytterligare exemplar är kända därifrån. Av okänd anledning har rapporter av arten saknats i Sverige under flera år från slutet av 1990- talet fram till 2010 då flera exemplar kunde noteras flygande på en blandmyr med övervägande mossepartier i barrskogsregionen i närheten av Kiruna, Esrange. Myrljusmottet förekommer i våra grannländer Norge, där den lokalt kan uppträda tämligen allmänt och i Finland där den betecknas som sällsynt. I Europa i övrigt finns den i Estland, mycket sällsynt, och österut i Ryssland. Den är även känd från Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Myrljusmott förekommer sällsynt på småmyrar och fuktiga hyggen från Dalarna och Norrland. Inga uppenbara negativa förändringar i dess miljö förklarar den till synes kraftiga tillbakagången. Ett fynd av arten rapporterades från Randsjö i Härjedalen 2013. Arten bör eftersökas i sin miljö. Larvens näringsväxt okänd. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (4-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(v)).
Ekologi
Myrljusmottets biologi och ekologi är dåligt känd och vad som förklarar artens mycket lokala uppträdande är okänt. Larvens värdväxt är heller ännu inte känd. Arten tycks föredra småmyrar, gärna på mossepartierna och har även observerats på fuktiga hyggen. Den är även påträffad på de lägre partierna av fjällhedssluttningar. Fjärilen flyger snabbt över marken på dagen och kan vara svår att följa, vilket gör att man lätt tappar den ur sikte och helt enkelt förbiser den. Arten har också observerats flyga under kvällen och natten. Flygtiden infaller från början av juni till början av juli beroende på väder.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Crambidae, Släkte Loxostege, Art Loxostege commixtalis (Walker, 1866) - myrljusmott Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Myrljusmott förekommer sällsynt på småmyrar och fuktiga hyggen från Dalarna och Norrland. Inga uppenbara negativa förändringar i dess miljö förklarar den till synes kraftiga tillbakagången. Ett fynd av arten rapporterades från Randsjö i Härjedalen 2013. Arten bör eftersökas i sin miljö. Larvens näringsväxt okänd. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (4-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(v)).
Framvingen är brun med grått teckningsmönster och gult sömfält. Bakvingen är grå med vita vingfransar. Den är närmast lik alvarljusmott Loxostege manualis men den är mer kontrastrikt tecknad på framvingens undersida och förekommer endast på Ölands alvar. Fjärilen är avbildad i Palm (1986). Vingspann 20-24 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för myrljusmott

Länsvis förekomst och status för myrljusmott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för myrljusmott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Myrljusmottet Loxostege commixtalis förekommer sällsynt på öppna marker som myrar och mossar och förekommer från norra Uppland norrut till Torne lappmark. Arten är vid ett tillfälle 1992 funnen på natten, attraherad till ljus, i Småland vid Grytsjön. Huruvida det rör sig om ett tillfälligt fynd eller en fast förekomst i området är osäkert då inga ytterligare exemplar är kända därifrån. Av okänd anledning har rapporter av arten saknats i Sverige under flera år från slutet av 1990- talet fram till 2010 då flera exemplar kunde noteras flygande på en blandmyr med övervägande mossepartier i barrskogsregionen i närheten av Kiruna, Esrange. Myrljusmottet förekommer i våra grannländer Norge, där den lokalt kan uppträda tämligen allmänt och i Finland där den betecknas som sällsynt. I Europa i övrigt finns den i Estland, mycket sällsynt, och österut i Ryssland. Den är även känd från Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Pyraustinae  
 • Släkte
  Loxostege  
 • Art
  Loxostege commixtalis(Walker, 1866) - myrljusmott

Myrljusmottets biologi och ekologi är dåligt känd och vad som förklarar artens mycket lokala uppträdande är okänt. Larvens värdväxt är heller ännu inte känd. Arten tycks föredra småmyrar, gärna på mossepartierna och har även observerats på fuktiga hyggen. Den är även påträffad på de lägre partierna av fjällhedssluttningar. Fjärilen flyger snabbt över marken på dagen och kan vara svår att följa, vilket gör att man lätt tappar den ur sikte och helt enkelt förbiser den. Arten har också observerats flyga under kvällen och natten. Flygtiden infaller från början av juni till början av juli beroende på väder.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Inga uppenbara negativa förändringar i dess miljö förklarar den till synes kraftiga tillbakagången. Lokalt kan igenväxning av mossar, utdikning av fuktmarker vara ett hot.
Studier av myrljusmottet bör göras för att bättre förstå artens krav på sin miljö samt eftersökning av arten på lämpliga habitat.

Karsholt, O. & Razowski, J. 1996. The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. Apollo Books

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv Bind 3. Fauna Bøger, København.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2011 © ArtDatabanken, SLU

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Pyraustinae  
 • Släkte
  Loxostege  
 • Art
  Loxostege commixtalis, (Walker, 1866) - myrljusmott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Palmqvist 2011 © ArtDatabanken, SLU