Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  myrmurkling

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Ascocoryne turficola
Myrmurkling Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En skålsvamp med 1–2 cm bred hatt och ett koniskt, utdraget skaft. Ovansidan är olivgrön till brun medan skaftet är ljust köttfärgat. Hela svampen är seg och gelatinös.
Utbredning
Länsvis förekomst för myrmurkling Observationer i Sverige för myrmurkling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Myrmurkling är bara påträffad ett fåtal gånger i Södermanland (en lokal), Uppland (tre lokaler), Västerbotten (två lokaler), Norrbotten (fem lokaler) samt i Lule, Torne och Pite lappmark (fem lokaler). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 400. En föga känd, sannolikt förbisedd art som verkar uppträda i relativt triviala miljöer. Arten förekommer sällsynt i Norge och Finland och är i båda länderna rödlistad. Myrmurkling är beskriven från Frankrike och rapporterad även från Storbritannien. Övrig utbredning är dåligt känd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare bland vitmossa, torv och halvgräs i rikkärr och även i fattigare kärr och myrmark., på stränder och längs bäckar. En föga känd, sannolikt förbisedd art trots iögonfallande lila färg. Uppträder i en relativt trivial men specifik miljö som hotas av torvbrytning och dikning och även av gödslande atmosfäriskt kvävenedfall med förändrat fältskikt och igenväxning som följd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Myrmurkling är nedbrytare bland vitmossa, torv och halvgräs i rikkärr, på stränder och längs bäckar. Det är möjligt att arten skyr alltför sura miljöer. Enligt opublicerade uppgifter lever arten på döda växtdelar av halvgräs.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bladmossor
· bladmossor
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Leotiomycetes, Ordning Helotiales (disksvampar), Familj Gelatinodiscaceae, Släkte Ascocoryne (geléskålar), Art Ascocoryne turficola (Boud.) Korf - myrmurkling Synonymer Coryne turficola Boud., Sarcoleotia turficola (Boud.) Dennis

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare bland vitmossa, torv och halvgräs i rikkärr och även i fattigare kärr och myrmark., på stränder och längs bäckar. En föga känd, sannolikt förbisedd art trots iögonfallande lila färg. Uppträder i en relativt trivial men specifik miljö som hotas av torvbrytning och dikning och även av gödslande atmosfäriskt kvävenedfall med förändrat fältskikt och igenväxning som följd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En skålsvamp med 1–2 cm bred hatt och ett koniskt, utdraget skaft. Ovansidan är olivgrön till brun medan skaftet är ljust köttfärgat. Hela svampen är seg och gelatinös.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för myrmurkling

Länsvis förekomst och status för myrmurkling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för myrmurkling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Myrmurkling är bara påträffad ett fåtal gånger i Södermanland (en lokal), Uppland (tre lokaler), Västerbotten (två lokaler), Norrbotten (fem lokaler) samt i Lule, Torne och Pite lappmark (fem lokaler). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 400. En föga känd, sannolikt förbisedd art som verkar uppträda i relativt triviala miljöer. Arten förekommer sällsynt i Norge och Finland och är i båda länderna rödlistad. Myrmurkling är beskriven från Frankrike och rapporterad även från Storbritannien. Övrig utbredning är dåligt känd.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Gelatinodiscaceae  
 • Släkte
  Ascocoryne - geléskålar 
 • Art
  Ascocoryne turficola(Boud.) Korf - myrmurkling
  Synonymer
  Coryne turficola Boud.
  Sarcoleotia turficola (Boud.) Dennis

Myrmurkling är nedbrytare bland vitmossa, torv och halvgräs i rikkärr, på stränder och längs bäckar. Det är möjligt att arten skyr alltför sura miljöer. Enligt opublicerade uppgifter lever arten på döda växtdelar av halvgräs.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Vattendrag

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bladmossor - Bryophyta (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Arten hotas främst av dikning som minskar förekomsten av vitmossa och halvgräs och ökar igenväxningen.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Kända lokaler får ej dikas, planteras med skog eller förstöras på annat sätt. Arten bör kartläggas på några av sina kända lokaler så att dess ekologi kan preciseras.
Utländska namn – NO: Sumpfiolbeger, FI: Suohytynupikka.

Dennis, R.W.G. 1971. New or interesting British microfungi. Kew Bulletin 25: 335–374.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997. Rev. ArtDatabanken 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Leotiomycetes  
 • Ordning
  Helotiales - disksvampar 
 • Familj
  Gelatinodiscaceae  
 • Släkte
  Ascocoryne - geléskålar 
 • Art
  Ascocoryne turficola, (Boud.) Korf - myrmurkling
  Synonymer
  Coryne turficola Boud.
  Sarcoleotia turficola (Boud.) Dennis
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997. Rev. ArtDatabanken 2011.