Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  myrtaggfoting

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Zora parallela
Myrtaggfoting Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Marklevande art, kroppsstorlek ca 3–5 mm, som är fritt kringströvande. Framkroppen blekgul med två mörkbruna parallella längsband, bakkroppen vitaktig med tre mörka parallella längsband (varav ett längs mittlinjen) på ryggsidan. För bestämning se Tullgren (1946) och Almquist (2006).
Utbredning
Länsvis förekomst för myrtaggfoting Observationer i Sverige för myrtaggfoting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten påträffades i Sverige första gången 1944 på några högmossar i utkanten av Tiveden i Västergötland. Den har sedan tagits på liknande lokaler i Småland, västra Blekinge, Östergötland, Värmland och Uppland (Bälinge: Ryggmossen, Å. Holm opubl. uppgift). Efter 1960-talet har fynd endast gjorts på två lokaler, den ena i södra Småland (2000) och den andra i nordöstra Skåne (2003 och 2009) (Lars J. Jonsson). Från Finland finns ett fåtal fynduppgifter baserade på enstaka exemplar. I övrigt är arten rapporterad från Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Spanien (äldre uppgifter från andra länder i Europa får anses osäkra) och Ryssland (södra Ural), Arten är upptagen på den finska rödlistan (NT).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(ii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
I Europa är arten funnen i Finland och sydvästra delen av Europa. I Sverige är arten funnen på högmossar i Göta- och Svealand. En stor andel av de kända lokalerna i världen finns i Sverige. Har påträffats på närmare ett tjugotal lokaler fram till 1960-talet. Därefter finns upprepade fynd från ett antal undersökta mossar. Arten antas varit dåligt eftersökt och förbisedd men antalet lokaler bedöms som minskande. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,v)).
Ekologi
Arten är i Sverige mer eller mindre bunden till högmossar, där den bl. a. förekommer under lavar på öppna partier. Även de finska fynden gjordes på myrmark. I Tyskland har arten påträffats på sandiga ruderatplatser och fyndet av en enstaka hane i södra Ural gjordes vid en salin. Uppgifter om så kontrasterande habitat gör att material av arten bör omprövas för att se om det möjligen rör sig om fler än en art.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bladmossor
· bladmossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Miturgidae (taggfotsspindlar), Släkte Zora, Art Zora parallela Simon, 1878 - myrtaggfoting Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(ii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation I Europa är arten funnen i Finland och sydvästra delen av Europa. I Sverige är arten funnen på högmossar i Göta- och Svealand. En stor andel av de kända lokalerna i världen finns i Sverige. Har påträffats på närmare ett tjugotal lokaler fram till 1960-talet. Därefter finns upprepade fynd från ett antal undersökta mossar. Arten antas varit dåligt eftersökt och förbisedd men antalet lokaler bedöms som minskande. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (20-200) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(ii,v)).
Marklevande art, kroppsstorlek ca 3–5 mm, som är fritt kringströvande. Framkroppen blekgul med två mörkbruna parallella längsband, bakkroppen vitaktig med tre mörka parallella längsband (varav ett längs mittlinjen) på ryggsidan. För bestämning se Tullgren (1946) och Almquist (2006).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för myrtaggfoting

Länsvis förekomst och status för myrtaggfoting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för myrtaggfoting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten påträffades i Sverige första gången 1944 på några högmossar i utkanten av Tiveden i Västergötland. Den har sedan tagits på liknande lokaler i Småland, västra Blekinge, Östergötland, Värmland och Uppland (Bälinge: Ryggmossen, Å. Holm opubl. uppgift). Efter 1960-talet har fynd endast gjorts på två lokaler, den ena i södra Småland (2000) och den andra i nordöstra Skåne (2003 och 2009) (Lars J. Jonsson). Från Finland finns ett fåtal fynduppgifter baserade på enstaka exemplar. I övrigt är arten rapporterad från Tyskland, Nederländerna, Frankrike och Spanien (äldre uppgifter från andra länder i Europa får anses osäkra) och Ryssland (södra Ural), Arten är upptagen på den finska rödlistan (NT).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Miturgidae - taggfotsspindlar 
 • Släkte
  Zora  
 • Art
  Zora parallelaSimon, 1878 - myrtaggfoting

Arten är i Sverige mer eller mindre bunden till högmossar, där den bl. a. förekommer under lavar på öppna partier. Även de finska fynden gjordes på myrmark. I Tyskland har arten påträffats på sandiga ruderatplatser och fyndet av en enstaka hane i södra Ural gjordes vid en salin. Uppgifter om så kontrasterande habitat gör att material av arten bör omprövas för att se om det möjligen rör sig om fler än en art.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bladmossor - Bryophyta (Har betydelse)
Utdiknings- och täktföretag på högmossar i södra Sverige.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Artens bör eftersökas och aktuell utbredning, status och hotbild fastställas.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part 2. Insect Systematics & Evolution, Suppl. 63: 285-603.

Esyunin, S. L. & Efimik, V. E. 1995. Remarks on the Ural spider fauna. 4. New records of spider species (excluding Linyphiidae) from the Urals (Arachnida Aranei). Arthropoda Selecta 4(1): 71–91.

Klapkarek, N. 1998. Zur Autökologie und Verbreitung einiger seltener Spinnenarten (Araneae) aus dem NSG "Mittlere Oranienbaumer Heide" (Sachsen-Anhalt). Arachnologische Mitteilungen 15: 67-76.

Koponen, S. 1968. Über die Evertebrata-Fauna (Mollusca, Chilopoda, Phalangida, Araneae und Coleoptera) von Hochmooren in Südwest-Häme. Luonais-Hämeen Luonto 29: 12-22.

Lohmander, H. 1945. Berättelse för år 1944. Göteborgs Musei Årstryck 1945: 11–20.

Lohmander, H. 1947. Berättelse för år 1945. Göteborgs Musei Årstryck 1946: 14–18.

Lohmander, H. 1948. Berättelse för år 1946. Göteborgs Musei Årstryck. 1947: 11–17.

Lohmander, H. 1952. Faunistiskt fältarbete 1948 och 1950 (öster och väster om Vätterns södra del). Göteborgs Musei Årstryck 1951-52: 23–44.

Lohmander, H. 1950. Småländska småkryp. I: Natur i Småland (red. A. Eklundh & K. Curry-Lindahl): 168–173.

Svensk Natur, Göteborg. Lohmander, H. 1953. Faunistiskt fältarbete 1951 och 1952 (södra Småland, östra och mellersta delen). Göteborgs Musei Årstryck 1953: 31–83.

Lohmander, H. 1956. Faunistiskt fältarbete 1955 (huvudsakligen södra Värmland). Göteborgs Musei Årstryck 1956: 32–94.

Palmgren, P. 1977. Notes on the spiders of some vanishing habitats in the surroundings of Helsingfors, Finland.

Memoranda Societatis pro Fauna et Flora fennica 53: 39–42.

Tullgren, A. 1946. Clubionidae, Zoridae och Gnaphosidae. Svensk Spindelfauna 3. Egentliga spindlar, Araneae.

Fam. 5–7. Entomologiska föreningen, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Miturgidae - taggfotsspindlar 
 • Släkte
  Zora  
 • Art
  Zora parallela, Simon, 1878 - myrtaggfoting
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2001. © ArtDatabanken, SLU 2010.