Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  myrtrappmossa

Organismgrupp Mossor Anastrophyllum sphenoloboides
Myrtrappmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Myrtrappmossa är en späd, upp till 2 cm lång och 1 mm bred, rödbrun bladlevermossa. Bladen är tvåsidigt utstående, men nästan tvärställda i det närmaste kvadratiska, rännformiga och tvåflikade upp till 1/3 av bladets längd. Stipler saknas. Till skillnad från övriga arter i släktet är myrtrappmossan samkönad. Groddkornen är encelliga och vinröda men ovanliga. Däremot är svepen relativt vanligt förekommande. Den kan likna liten trappmossa A. minutum men myrtrappmossan har stora långt utstickande svepen, rödaktig färg och avlånga celler i bladets nedre del.
Utbredning
Länsvis förekomst för myrtrappmossa Observationer i Sverige för myrtrappmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är arktisk med endast två fynd gjorda i landet, båda i subalpin zon, dels i Lule lappmark (Harudd myr, 1981), dels i Torne lappmark (Abisko 1992). Myrtrappmossan är inte känd från Norge, men funnen i Finland i Kuusamu-regionen och Enare lappmark. Utanför Norden finns arten på norra Rysslands tundra, i Sibirien och de arktiska delarna av Nordamerika samt på Grönland. Arten är rödlistad även i Finland (EN) och klassas som sårbar på den europeiska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Äldre fynd har gjorts bland andra mossor på kanten av tuvor och på torv i rika kärr i nordliga myrområden. Då, kKänd från endast ett fåtal lokaler, i vardera Lule och Torne lappmarker. Senaste fyndet gjordes 2013 på en bergvägg i västra Jämtland. Detta fynd antyder att arten kan ha en betydligt vidare ekologi i Sverige. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Mossan växer i artrena mattor eller insprängd bland andra mossor på kanten av tuvor i kärr. På en av de två lokalerna växte den på torv tillsammans med bl.a. purpurflikmossa Lophozia grandiretis och blek knutmossa Odontoschisma macounii. Av fyndet på Harudd myr antyds att arten kräver neutralt eller högre pH-värde. Emellertid anger Schuster (1988) att myrtrappmossa på Grönland föredrar surt underlag.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Jungermanniaceae, Släkte Anastrophyllum (trappmossor), Art Anastrophyllum sphenoloboides R.M.Schust. - myrtrappmossa Synonymer Schizophyllopsis sphenoloboides (R.M.Schust.) Váňa & L.Söderstr.

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Äldre fynd har gjorts bland andra mossor på kanten av tuvor och på torv i rika kärr i nordliga myrområden. Då, kKänd från endast ett fåtal lokaler, i vardera Lule och Torne lappmarker. Senaste fyndet gjordes 2013 på en bergvägg i västra Jämtland. Detta fynd antyder att arten kan ha en betydligt vidare ekologi i Sverige. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Myrtrappmossa är en späd, upp till 2 cm lång och 1 mm bred, rödbrun bladlevermossa. Bladen är tvåsidigt utstående, men nästan tvärställda i det närmaste kvadratiska, rännformiga och tvåflikade upp till 1/3 av bladets längd. Stipler saknas. Till skillnad från övriga arter i släktet är myrtrappmossan samkönad. Groddkornen är encelliga och vinröda men ovanliga. Däremot är svepen relativt vanligt förekommande. Den kan likna liten trappmossa A. minutum men myrtrappmossan har stora långt utstickande svepen, rödaktig färg och avlånga celler i bladets nedre del.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för myrtrappmossa

Länsvis förekomst och status för myrtrappmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för myrtrappmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är arktisk med endast två fynd gjorda i landet, båda i subalpin zon, dels i Lule lappmark (Harudd myr, 1981), dels i Torne lappmark (Abisko 1992). Myrtrappmossan är inte känd från Norge, men funnen i Finland i Kuusamu-regionen och Enare lappmark. Utanför Norden finns arten på norra Rysslands tundra, i Sibirien och de arktiska delarna av Nordamerika samt på Grönland. Arten är rödlistad även i Finland (EN) och klassas som sårbar på den europeiska rödlistan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Anastrophyllum - trappmossor 
 • Art
  Anastrophyllum sphenoloboidesR.M.Schust. - myrtrappmossa
  Synonymer
  Schizophyllopsis sphenoloboides (R.M.Schust.) Váňa & L.Söderstr.

Mossan växer i artrena mattor eller insprängd bland andra mossor på kanten av tuvor i kärr. På en av de två lokalerna växte den på torv tillsammans med bl.a. purpurflikmossa Lophozia grandiretis och blek knutmossa Odontoschisma macounii. Av fyndet på Harudd myr antyds att arten kräver neutralt eller högre pH-värde. Emellertid anger Schuster (1988) att myrtrappmossa på Grönland föredrar surt underlag.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Arten hotas av dikning och andra förändringar av växtplatsen som leder till uttorkning av substratet.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
De kända lokalerna bör återbesökas för att kontrollera myrtrappmossans nuvarande status, samt för att undersöka dess miljökrav i Sverige mer exakt. Växtplatser där arten fortfarande finns bör meddelas berörda myndigheter så att de kan skyddas från exploatering.
Utländska namn - FI: Kururaippasammal.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

ECCB 1995. Red Data Book of European Bryophytes. European Committee for the Conservation of Bryophytes, Trondheim, 291 pp.

Konstantinova, N. A. & Potemkin, A. D. 1996. Liverworts of the Russian arctic: an annotated check-list and bibliography. Arctoa 6: 125-150.

Schuster. R. M. 1988. The Hepaticae of South Greenland. Nova Hedwigia 92.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Anastrophyllum - trappmossor 
 • Art
  Anastrophyllum sphenoloboides, R.M.Schust. - myrtrappmossa
  Synonymer
  Schizophyllopsis sphenoloboides (R.M.Schust.) Váňa & L.Söderstr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.