Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  myrvapenfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Clitellaria ephippium
Myrvapenfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Myrvapenflugan är en omisskännlig stor fluga 10–12 mm lång med bred bakkropp och långa svartbruna vingar. Kropp och ben är glänsande svarta. Mellankroppen är på ryggsidan täckt av en tät brunröd hårfilt som är mycket iögonenfallande. Den är beväpnad med ett vasst utskott framför vingfästena och skutellen har ett par uppåt/bakåtriktade grova tornar. Bakkroppen är nästan lika bred som lång, svart hos honan och mer bruntonad hos hanen.
Utbredning
Länsvis förekomst för myrvapenfluga Observationer i Sverige för myrvapenfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En i Nordeuropa mycket sällsynt art, som upptäcktes i Sverige 1849 i Ålem i Småland. Arten återfanns senare på samma lokal 1960. I Sverige finns sporadiska fynd från Skåne i söder till Västerbotten i norr. Festa lokalerna finns på Öland där den har den påträffats på sex lokaler, senast observerad i Algutsrum. Från de övriga nordiska länderna är ett gammalt fynd känt i Norge, Oslo 1844, där den betraktats som utdöd (Falck & Greve 1990), men arten är nyligen återfunnen i Oslo-trakten, Nesodden k:n, 2005 (Gammelmo & Lønnve 2006). Från Danmark och Finland är arten inte känd. Den har tidigare rapporterats från Storbritannien, men denna 1800-talsuppgift från Kent har bedömts som tveksam (Stubbs & Drake 2001). Utbredningen omfattar i övrigt Mellaneuropa från Spanien och Frankrike till södra Ryssland och Turkiet med nordgräns i Skandinavien, Lettland och centrala delen av europeiska Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Myrvapenfluga är en sällsynt art, känd från ett fåtal lokaler (Småland, Öland, Uppland). Larverna lever i bon av myran Lasius fuliginosus som har sina bon i ihåliga träd. Populationerna sannolikt lokala och sårbara. Flugan som är trög och klumpig, har troligen svag förmåga att erövra nya myrbon. Trots att värdarten inte är ovanlig antyder de få exklusiva förekomstområdena att arten begränsas av andra okända faktorer, vilket kan göra att arten ändå missgynnas. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (7-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (28-160) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ac(iv)).
Ekologi
Larven utvecklas i bona av blanksvart trämyra Lasius fuliginosus, möjligen också hos Formica-arter. Fynd från bl.a. Uppland och Småland tyder på detta. Larvutvecklingen varar troligen tre år. Den fullvuxna larven lämnar boet och förpuppas i närheten. Den fullbildade flugan är trög och sitter länge på blad eller stammar. Flygtiden infaller från maj till juli (Rozkosny 1973), sannolikt baserat på mellaneuropeiska förhållanden, de svenska fynden är gjorda mellan 10/6 och 3/7. I Halltorp på Öland har den iakttagits sittande ”med vibrerande vingar ovan bo av L. fuliginosus” (A. Jansson, opubl.). Bon av värdarten L. fuliginosus har påträffats på en mängd olika trädslag huvudsakligen, både i solexponerade lägen som i hagmarksträd och i kraftigt beskuggade bestånd som alsumpskog. Gemensamt är att träden är innanmurkna och att det finns stamhåligheter. Myrvapenflugan är avsevärt mera kräsen än så och föredrar i våra trakter sannolikt endast bon i mycket gynnsamma lägen med både varmt lokalklimat och mikroklimat.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Barrskog
Barrskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Buskmark
Buskmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Levande träd
Levande träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Stratiomyidae (vapenflugor), Släkte Clitellaria, Art Clitellaria ephippium (Fabricius, 1775) - myrvapenfluga Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Myrvapenfluga är en sällsynt art, känd från ett fåtal lokaler (Småland, Öland, Uppland). Larverna lever i bon av myran Lasius fuliginosus som har sina bon i ihåliga träd. Populationerna sannolikt lokala och sårbara. Flugan som är trög och klumpig, har troligen svag förmåga att erövra nya myrbon. Trots att värdarten inte är ovanlig antyder de få exklusiva förekomstområdena att arten begränsas av andra okända faktorer, vilket kan göra att arten ändå missgynnas. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (7-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (28-160) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ac(iv)).
Myrvapenflugan är en omisskännlig stor fluga 10–12 mm lång med bred bakkropp och långa svartbruna vingar. Kropp och ben är glänsande svarta. Mellankroppen är på ryggsidan täckt av en tät brunröd hårfilt som är mycket iögonenfallande. Den är beväpnad med ett vasst utskott framför vingfästena och skutellen har ett par uppåt/bakåtriktade grova tornar. Bakkroppen är nästan lika bred som lång, svart hos honan och mer bruntonad hos hanen.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för myrvapenfluga

Länsvis förekomst och status för myrvapenfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för myrvapenfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En i Nordeuropa mycket sällsynt art, som upptäcktes i Sverige 1849 i Ålem i Småland. Arten återfanns senare på samma lokal 1960. I Sverige finns sporadiska fynd från Skåne i söder till Västerbotten i norr. Festa lokalerna finns på Öland där den har den påträffats på sex lokaler, senast observerad i Algutsrum. Från de övriga nordiska länderna är ett gammalt fynd känt i Norge, Oslo 1844, där den betraktats som utdöd (Falck & Greve 1990), men arten är nyligen återfunnen i Oslo-trakten, Nesodden k:n, 2005 (Gammelmo & Lønnve 2006). Från Danmark och Finland är arten inte känd. Den har tidigare rapporterats från Storbritannien, men denna 1800-talsuppgift från Kent har bedömts som tveksam (Stubbs & Drake 2001). Utbredningen omfattar i övrigt Mellaneuropa från Spanien och Frankrike till södra Ryssland och Turkiet med nordgräns i Skandinavien, Lettland och centrala delen av europeiska Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Stratiomyoidea  
 • Familj
  Stratiomyidae - vapenflugor 
 • Släkte
  Clitellaria  
 • Art
  Clitellaria ephippium(Fabricius, 1775) - myrvapenfluga

Larven utvecklas i bona av blanksvart trämyra Lasius fuliginosus, möjligen också hos Formica-arter. Fynd från bl.a. Uppland och Småland tyder på detta. Larvutvecklingen varar troligen tre år. Den fullvuxna larven lämnar boet och förpuppas i närheten. Den fullbildade flugan är trög och sitter länge på blad eller stammar. Flygtiden infaller från maj till juli (Rozkosny 1973), sannolikt baserat på mellaneuropeiska förhållanden, de svenska fynden är gjorda mellan 10/6 och 3/7. I Halltorp på Öland har den iakttagits sittande ”med vibrerande vingar ovan bo av L. fuliginosus” (A. Jansson, opubl.). Bon av värdarten L. fuliginosus har påträffats på en mängd olika trädslag huvudsakligen, både i solexponerade lägen som i hagmarksträd och i kraftigt beskuggade bestånd som alsumpskog. Gemensamt är att träden är innanmurkna och att det finns stamhåligheter. Myrvapenflugan är avsevärt mera kräsen än så och föredrar i våra trakter sannolikt endast bon i mycket gynnsamma lägen med både varmt lokalklimat och mikroklimat.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Trädbärande gräsmark, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Människoskapad miljö på land, Buskmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Utrensning av äldre och ihåliga träd i hagmarksmiljöer, alléer, parker och skogsbryn minskar livsmiljön blanksvart trämyra och därigenom förekomsten av myrvapenflugan.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Generellt skydd av hålträd och äldre lövträd i klimatiskt gynnsamma miljöer medför större möjligheter för trämyran att etablera samhällen lämpliga som bon också för myrvapenfluga.

Falck, M. & Greve, L. 1990. Records of Stratiomyidae (Diptera) from south-east Norway, with some notes on the species. Fauna Norv., Ser. B. 37: 101–104.

Gammelmo, Ø. & Lønnve, O. J. 2006. Clitellaria ephippium (Fabricius, 1775) (Diptera, Stratiomyidae) rediscovered in Norway. Norw. J. Entomol. 53: 21–22.

Rozkosny, R. 1973. The Stratiomyioidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 1: 99–100.

Stubbs, A.E. & Drake M. 2001. British soldierflies and their allies. British Entomological and Natural History Society. Dorset.

Zetterstedt, J. W. 1850. Diptera Scandinaviae. IX: 3709–3710.

Zetterstedt, J. W. 1855. Diptera Scandinaviae. XII: 4555.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Björn Cederberg & Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Stratiomyoidea  
 • Familj
  Stratiomyidae - vapenflugor 
 • Släkte
  Clitellaria  
 • Art
  Clitellaria ephippium, (Fabricius, 1775) - myrvapenfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Björn Cederberg & Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.