Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  näcköra

Organismgrupp Alger, Cyanobakterier Nostoc parmelioides
Näcköra Alger, Cyanobakterier

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Näcköra är en blågrönalg eller cyanobakterie, som i juvenilform bildar små klot men som vid infektion av en mygglarv, Cricotopus nostocicola, blir skivlik och så småningom får oregelbundna lober. I Sverige har kolonier upp till cirka 15 mm i diameter observerats men enligt litteraturen kan de bli upp till 30 mm. I mikroskop ser man att näckörats bål består av trådar som utgår från centrum. I periferin är trådarna tätt sammanslingrade och försedda med tydliga gula skidor, men inuti kolonierna blir de otydliga och färglösa. Cellerna är kort tunnformiga eller ibland nästan runda, vanligen 4 - 4,5 µm breda. Heterocyterna - särskilda celler som möjliggör för arten att ta upp kväve löst i vattnet - är något ovala eller helt runda och cirka 6 µm i diameter.
Utbredning
Länsvis förekomst för näcköra Observationer i Sverige för näcköra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten har många kända fyndplatser på norra halvklotet. I Centraleuropa är förekomsten knuten till bergstrakterna. I Sverige finns ett relativt litet antal fyndlokaler i ett tiotal landskap från Blekinge till Norrbotten, den antas vara vanligare från norra Dalarna och norrut än söder därom.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Cyanobakterien Nostoc parmelioides växer i oligotrofa rinnande vatten och hotas främst av ökad humushalt, försurning och ökad näringstillgång, t.ex. genom kvävenedfall. Ökad tillgång på kväve ger fördelar för konkurrerande organismer då arten kan fixera luftkväve. Ett antal aktuella lokaler finns i Mieån och Mörrumsån i K-län samt i W (minst 2 lokaler), Z (4 lokaler), Y (1 lokal) och F-län (1 lokal). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Ekologi
Näckörat är en indikatorart för näringsfattiga, icke eller endast svagt försurade ganska klara vattendrag. De kräver också ett mer eller mindre snabbt rinnande vatten. Det vanligaste substratet är block, men de förekommer också på träd samt i enstaka fall på betongkonstruktioner.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Vattendrag
Vattendrag
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Cyanophyceae, Ordning Nostocales, Familj Nostocaceae, Släkte Nostoc (cyanobakterier av släktet Nostoc), Art Nostoc parmelioides Kütz. ex Bornet & Flahault - näcköra Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(i,ii,iii,iv,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Cyanobakterien Nostoc parmelioides växer i oligotrofa rinnande vatten och hotas främst av ökad humushalt, försurning och ökad näringstillgång, t.ex. genom kvävenedfall. Ökad tillgång på kväve ger fördelar för konkurrerande organismer då arten kan fixera luftkväve. Ett antal aktuella lokaler finns i Mieån och Mörrumsån i K-län samt i W (minst 2 lokaler), Z (4 lokaler), Y (1 lokal) och F-län (1 lokal). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-50). Förekomstarean (AOO) skattas till 60 (20-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser utbredningsområde, förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(i,ii,iii,iv,v)).
Näcköra är en blågrönalg eller cyanobakterie, som i juvenilform bildar små klot men som vid infektion av en mygglarv, Cricotopus nostocicola, blir skivlik och så småningom får oregelbundna lober. I Sverige har kolonier upp till cirka 15 mm i diameter observerats men enligt litteraturen kan de bli upp till 30 mm. I mikroskop ser man att näckörats bål består av trådar som utgår från centrum. I periferin är trådarna tätt sammanslingrade och försedda med tydliga gula skidor, men inuti kolonierna blir de otydliga och färglösa. Cellerna är kort tunnformiga eller ibland nästan runda, vanligen 4 - 4,5 µm breda. Heterocyterna - särskilda celler som möjliggör för arten att ta upp kväve löst i vattnet - är något ovala eller helt runda och cirka 6 µm i diameter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för näcköra

Länsvis förekomst och status för näcköra baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för näcköra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten har många kända fyndplatser på norra halvklotet. I Centraleuropa är förekomsten knuten till bergstrakterna. I Sverige finns ett relativt litet antal fyndlokaler i ett tiotal landskap från Blekinge till Norrbotten, den antas vara vanligare från norra Dalarna och norrut än söder därom.
 • Rike
  Bacteria - eubakterier 
 • Stam
  Cyanobacteria - cyanobakterier 
 • Klass
  Cyanophyceae  
 • Underklass
  Nostocophycidae  
 • Ordning
  Nostocales  
 • Familj
  Nostocaceae  
 • Släkte
  Nostoc - cyanobakterier av släktet Nostoc 
 • Art
  Nostoc parmelioidesKütz. ex Bornet & Flahault - näcköra

Näckörat är en indikatorart för näringsfattiga, icke eller endast svagt försurade ganska klara vattendrag. De kräver också ett mer eller mindre snabbt rinnande vatten. Det vanligaste substratet är block, men de förekommer också på träd samt i enstaka fall på betongkonstruktioner.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Vattendrag

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
En ökad humushalt i våra rinnande vatten betraktas som det största hotet mot arten, men försurning och övergödning- genom både fosfor- och kvävetillförsel - kan också hota arten, liksom naturligtvis vattenkraftsutbyggnad. Ett annat tänkbart hot är högre vattentemperatur.

Påverkan
 • Vattengrumling (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Förbruning av vatten (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Vattendragsträckor med särskilt värdefulla bestånd bör så långt som möjligt skyddas, såväl från tillförsel av humus som från fosfor och kväve, samt inventeras regelbundet.
Sedan 2007 finns en inventeringsmetod för sjöhjortron och näcköra. Se också stenvårta! (www.naturvardsverket.se - sök under inventeringsmetod sjöhjortron)

Geitler, L. 1932. Cyanophyceae (Blaualgen). Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Band XIV. Leipzig. 1196 s.

Mollenhauer, D., Bengtsson, R. & Lindstrøm, E-L. 1999. Macroscopic cyanobacteria of the genus Nostoc: a neglected and endangered constituent of European inland aquatic biodiversity. Eur. J. Phycol. (1999) 34: 349-360.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson

Namn och släktskap
 • Rike
  Bacteria - eubakterier 
 • Stam
  Cyanobacteria - cyanobakterier 
 • Klass
  Cyanophyceae  
 • Underklass
  Nostocophycidae  
 • Ordning
  Nostocales  
 • Familj
  Nostocaceae  
 • Släkte
  Nostoc - cyanobakterier av släktet Nostoc 
 • Art
  Nostoc parmelioides, Kütz. ex Bornet & Flahault - näcköra
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson