Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nässelsnärjevivel

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Smicronyx smreczynskii
Nässelsnärjevivel Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 2–2,2 mm lång vivel med rätt långsmal och platt kroppsform och rätt korta ben. Kropp och ben är svarta. En vit fjällbeklädnad med insprängda brunaktiga fjäll bildar en oregelbundet spräcklig teckning på översidan; fjällen skavs dock snabbt av och kan saknas helt hos äldre individer. Arten är inte bara svårstavad utan även mycket svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för nässelsnärjevivel Observationer i Sverige för nässelsnärjevivel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige endast känd från Skåne, Uppland och Västmanland. De uppländska populationerna upptäcktes först 2007 och arten är uppenbarligen starkt förbisedd p.g.a. sin ringa storlek och värdväxtens oansenlighet. Från Danmark finns endast ett mycket gammalt fynd från Själland, men arten förekommer på flera lokaler i sydöstra Finland och i Baltikum. Världsutbredningen tycks vara begränsad till norra, mellersta och östra Europa samt Ryssland (Rheinheimer et al. 2010).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Lever på nässelsnärja. Funnen på några få inlandslokaler i Skåne och Västmanland. Antagligen mycket förbisedd. Fynden ger ingen indikation om tillbakagång, men värdväxten är minskande. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på nässelsnärja (Cuscuta europaea). Värdväxten parasiterar bestånd av brännässla och andra växter, ofta på kväverika marker intill gårdar, i åkerkanter och på havsstränder. Viveln tycks enligt uppgifter från Mellaneuropa föredra fuktigare miljöer vid stränder och i skogskanter (Rheinheimer et al. 2010). Svenska fynd är gjorda i vägslänter, åkanter och igenväxande betesmarker. De fullbildade skalbaggarna kan påträffas på värdväxten under större delen av sommarhalvåret. Under maj månad läggs äggen i värdväxtens stjälk, som sväller upp till rödaktiga galler i vilka larverna utvecklas (Dieckmann 1961, Heijerman & Alders 2000). Förpuppning sker i juli-augusti i marken (Rheinheimer et al. 2010).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ljungsnärja
· ljungsnärja
· nässelsnärja
· nässelsnärja
· snärjor
· snärjor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Smicronyx, Art Smicronyx smreczynskii Solari, 1952 - nässelsnärjevivel Synonymer Smicronyx politus Thomson, 1865, nec Boheman, 1843

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Lever på nässelsnärja. Funnen på några få inlandslokaler i Skåne och Västmanland. Antagligen mycket förbisedd. Fynden ger ingen indikation om tillbakagång, men värdväxten är minskande. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (80-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 2–2,2 mm lång vivel med rätt långsmal och platt kroppsform och rätt korta ben. Kropp och ben är svarta. En vit fjällbeklädnad med insprängda brunaktiga fjäll bildar en oregelbundet spräcklig teckning på översidan; fjällen skavs dock snabbt av och kan saknas helt hos äldre individer. Arten är inte bara svårstavad utan även mycket svårbestämd, och bestämningen bör granskas av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nässelsnärjevivel

Länsvis förekomst och status för nässelsnärjevivel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nässelsnärjevivel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast känd från Skåne, Uppland och Västmanland. De uppländska populationerna upptäcktes först 2007 och arten är uppenbarligen starkt förbisedd p.g.a. sin ringa storlek och värdväxtens oansenlighet. Från Danmark finns endast ett mycket gammalt fynd från Själland, men arten förekommer på flera lokaler i sydöstra Finland och i Baltikum. Världsutbredningen tycks vara begränsad till norra, mellersta och östra Europa samt Ryssland (Rheinheimer et al. 2010).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Smicronychini  
 • Släkte
  Smicronyx  
 • Art
  Smicronyx smreczynskiiSolari, 1952 - nässelsnärjevivel
  Synonymer
  Smicronyx politus Thomson, 1865, nec Boheman, 1843

Lever på nässelsnärja (Cuscuta europaea). Värdväxten parasiterar bestånd av brännässla och andra växter, ofta på kväverika marker intill gårdar, i åkerkanter och på havsstränder. Viveln tycks enligt uppgifter från Mellaneuropa föredra fuktigare miljöer vid stränder och i skogskanter (Rheinheimer et al. 2010). Svenska fynd är gjorda i vägslänter, åkanter och igenväxande betesmarker. De fullbildade skalbaggarna kan påträffas på värdväxten under större delen av sommarhalvåret. Under maj månad läggs äggen i värdväxtens stjälk, som sväller upp till rödaktiga galler i vilka larverna utvecklas (Dieckmann 1961, Heijerman & Alders 2000). Förpuppning sker i juli-augusti i marken (Rheinheimer et al. 2010).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö, Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ljungsnärja - Cuscuta epithymum (Har betydelse)
· nässelsnärja - Cuscuta europaea (Viktig)
· snärjor - Cuscuta (Viktig)
Artens nuvarande status och hotsituation är alldeles otillräckligt utredd. Värdväxten är dock på tillbakagång i stora delar av landet.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras.

Dieckmann, L. (1961) Zur Biologie und Verbreitung deutscher Rüsselkäfer. Entomologische Blätter 57 (1), s.58-64

Heijerman, T. & Alders, K. (2000) Smicronyx smreczynskii, een nieuwe snuitkever voor de Nederlandse fauna. Nederlandse Faunistische Meddelingen 12, s.11-15

Lundberg, S. 1967. De svenska Smicronyx-arterna (Col. Curculionidae). Opuscula Entomologica XXXII: 230-232.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Curculioninae - egentliga vivlar 
 • Tribus
  Smicronychini  
 • Släkte
  Smicronyx  
 • Art
  Smicronyx smreczynskii, Solari, 1952 - nässelsnärjevivel
  Synonymer
  Smicronyx politus Thomson, 1865, nec Boheman, 1843
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.