Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nåldyna

Organismgrupp Tagghudingar, Sjöstjärnor Porania stormi
Nåldyna Tagghudingar, Sjöstjärnor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En dåligt känd, djuplevande art med korta armar och tydliga taggar på de undre marginalplattorna.
Diameter upp till 10 cm. Kroppen är ofta hög, tjock och kuddformig. Armarna är så korta att kroppen ser närmast femkantig ut. Översidan är slät, och på de relativt små undre marginalplattorna sitter korta taggar, ofta i tofslika arrangemang. Översidan är tegelröd till gulgrå och undersidan vit eller gulvit. Hos vissa individer finns ljusare, vertikala fåror som löper från kanterna upp mot skivan. Madreporiten är synlig som en vit eller gulvit, rundad fläck nära centrum på skivan. Ambulakralrännorna bär tydliga taggar. Arten påminner om kuddsjöstjärna Porania pulvillus, men kroppens form och översidans färg skiljer sig mellan arterna, och de lever i olika djupintervall. Nåldyna har också en tjockare och mer läderaktig hud än kuddsjöstjärna.
Utbredning
Länsvis förekomst för nåldyna Observationer i Sverige för nåldyna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Nåldyna förekommer i begränsade områden i Bohuslän, Bergenområdet, Trondheimsfjorden och Andfjorden i Norge. Den finns vidare kring Island, Irland, Färöarna och Skottland. Artens utbredning är dåligt känd, vilket kan bero på att den tycks föredra att leva på vertikala klippväggar som är svåra att göra insamlingar på.
Endast ett svenskt fynd av arten är känt; ett tegelrött exemplar som 1995 påträffades i ett skrapdrag mellan 130 och 170 meters djup på Kosterrännans västsluttning. Närmast har arten påträffats i något enstaka exemplar utanför Bergen. Typexemplaret kommer från Trondheimsfjordens mynningsområde. Ytterligare ett fynd härrör från Trondheimstrakten, samt ett från Andfjorden nordost om Lofoten. Arten är dessutom påträffad vid Island, Porcupine Seabight samt Lousy Bank sydväst om Färöarna. Totalt är dock endast ca ett dussin individer kända, alla utom det svenska exemplaret tagna på mellan 300 och 770 meters djup, på s.k. coralline bottom.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Arten är mycket lik sin släkting Porania pulvillus men är mindre än denna och har tjockare skinn. Dessutom är armarna kortare i förhållande till centralskivan hos P. stormi. Arten beskrevs på 1940-talet och få kända fynd föreligger. Dess ekologi är totalt okänd, utom vad beträffar ungefärligt djupintervall och bottentyp. Observerad på klippbotten i Bratten Närmast har arten påträffats i något enstaka exemplar utanför Bergen. Typexemplaret kommer från Trondheimsfjordens mynningsområde. Ytterligare ett fynd härrör från Trondheimstrakten, samt ett från Andfjorden nordost om Lofoten. Arten är dessutom påträffad vid Island, Porcupine Seabight samt Lousy Bank sydväst om Färöarna. Totalt är dock endast ca ett dussin individer kända, alla tagna på mellan 300 och 770 meters djup, på s.k. coralline bottom. Fram till helt nyligen fanns bara ett känt fynd från svenska vatten, från Kosterrännan 1995. Genom ROV-undersökningar har man nu observerat ett tjugotal exemplar i det s k Brattenområdet samt några enstaka i Kosterrännan och angränsande norska vatten. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (20-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (300-700) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Nåldyna lever på ganska stort djup. Alla exemplar har påträffats på mer än 300 meters djup (ned till 800 m) utom ett exemplar från Kosterrännan, som hittats på ca 150 meters djup. Arten har vid ett flertal tillfällen observerats på vertikala klippväggar med rik påväxt av solfjäderformiga svampdjur av familjen Axinellidae, och med inslag av diverse mindre djur, där armfotingen Neocrania anomala är ganska vanlig. Det ligger därför nära till hands att misstänka att denna armfoting kan ingå i artens diet, liksom för kuddsjöstjärna Porania pulvillus, särskilt som sjöstjärnan inte har setts äta av de större svampdjuren som den sitter bland.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· rödalger
· rödalger
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Asteroidea (sjöstjärnor), Ordning Valvatida, Familj Poraniidae (kuddsjöstjärnor), Släkte Porania, Art Porania stormi (Dons, 1936) - nåldyna Synonymer Pseudoporania stormi Dons, 1936

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Arten är mycket lik sin släkting Porania pulvillus men är mindre än denna och har tjockare skinn. Dessutom är armarna kortare i förhållande till centralskivan hos P. stormi. Arten beskrevs på 1940-talet och få kända fynd föreligger. Dess ekologi är totalt okänd, utom vad beträffar ungefärligt djupintervall och bottentyp. Observerad på klippbotten i Bratten Närmast har arten påträffats i något enstaka exemplar utanför Bergen. Typexemplaret kommer från Trondheimsfjordens mynningsområde. Ytterligare ett fynd härrör från Trondheimstrakten, samt ett från Andfjorden nordost om Lofoten. Arten är dessutom påträffad vid Island, Porcupine Seabight samt Lousy Bank sydväst om Färöarna. Totalt är dock endast ca ett dussin individer kända, alla tagna på mellan 300 och 770 meters djup, på s.k. coralline bottom. Fram till helt nyligen fanns bara ett känt fynd från svenska vatten, från Kosterrännan 1995. Genom ROV-undersökningar har man nu observerat ett tjugotal exemplar i det s k Brattenområdet samt några enstaka i Kosterrännan och angränsande norska vatten. Antalet reproduktiva individer skattas till 50 (20-100). Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (2-3). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 500 (300-700) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
En dåligt känd, djuplevande art med korta armar och tydliga taggar på de undre marginalplattorna.
Diameter upp till 10 cm. Kroppen är ofta hög, tjock och kuddformig. Armarna är så korta att kroppen ser närmast femkantig ut. Översidan är slät, och på de relativt små undre marginalplattorna sitter korta taggar, ofta i tofslika arrangemang. Översidan är tegelröd till gulgrå och undersidan vit eller gulvit. Hos vissa individer finns ljusare, vertikala fåror som löper från kanterna upp mot skivan. Madreporiten är synlig som en vit eller gulvit, rundad fläck nära centrum på skivan. Ambulakralrännorna bär tydliga taggar. Arten påminner om kuddsjöstjärna Porania pulvillus, men kroppens form och översidans färg skiljer sig mellan arterna, och de lever i olika djupintervall. Nåldyna har också en tjockare och mer läderaktig hud än kuddsjöstjärna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nåldyna

Länsvis förekomst och status för nåldyna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nåldyna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Nåldyna förekommer i begränsade områden i Bohuslän, Bergenområdet, Trondheimsfjorden och Andfjorden i Norge. Den finns vidare kring Island, Irland, Färöarna och Skottland. Artens utbredning är dåligt känd, vilket kan bero på att den tycks föredra att leva på vertikala klippväggar som är svåra att göra insamlingar på.
Endast ett svenskt fynd av arten är känt; ett tegelrött exemplar som 1995 påträffades i ett skrapdrag mellan 130 och 170 meters djup på Kosterrännans västsluttning. Närmast har arten påträffats i något enstaka exemplar utanför Bergen. Typexemplaret kommer från Trondheimsfjordens mynningsområde. Ytterligare ett fynd härrör från Trondheimstrakten, samt ett från Andfjorden nordost om Lofoten. Arten är dessutom påträffad vid Island, Porcupine Seabight samt Lousy Bank sydväst om Färöarna. Totalt är dock endast ca ett dussin individer kända, alla utom det svenska exemplaret tagna på mellan 300 och 770 meters djup, på s.k. coralline bottom.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Echinodermata - tagghudingar 
 • Överklass
  Asterozoa - asterozoer 
 • Klass
  Asteroidea - sjöstjärnor 
 • Ordning
  Valvatida  
 • Familj
  Poraniidae - kuddsjöstjärnor 
 • Släkte
  Porania  
 • Art
  Porania stormi(Dons, 1936) - nåldyna
  Synonymer
  Pseudoporania stormi Dons, 1936

Nåldyna lever på ganska stort djup. Alla exemplar har påträffats på mer än 300 meters djup (ned till 800 m) utom ett exemplar från Kosterrännan, som hittats på ca 150 meters djup. Arten har vid ett flertal tillfällen observerats på vertikala klippväggar med rik påväxt av solfjäderformiga svampdjur av familjen Axinellidae, och med inslag av diverse mindre djur, där armfotingen Neocrania anomala är ganska vanlig. Det ligger därför nära till hands att misstänka att denna armfoting kan ingå i artens diet, liksom för kuddsjöstjärna Porania pulvillus, särskilt som sjöstjärnan inte har setts äta av de större svampdjuren som den sitter bland.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· rödalger - Rhodophyta (Har betydelse)
Eftersom arten i det närmaste är helt okänd är det svårt att bedöma huruvida den är hotad eller inte.
Eftersom det inte är känt om något hot mot arten föreligger, är det heller inte möjligt att föreslå relevanta åtgärder. En ökad kunskap om artens ekologi och utbredning är önskvärd.
Namngivning: Porania stormi (Dons, 1936). Originalbeskrivning: Pseudoporania stormi. Det kongelige Norske Videnskabers Selskabs Forhandlinger 8: 17.
Etymologi: stormi (lat.) = Storms, efter Vilhelm Ferdinand Johan Storm (1835-1913), född i Arendal men verksam som konservator vid Trondheims Videnskabsselskaps naturhistoriska samlingar.
Uttal: [Poránia stórmi]

Clark, A. M. & Dowey, M. E. 1992. Starfishes of the Atlantic. Chapman & Hall, London.

Dons, C. 1936. Zoologiska Notizen 26. Pseudoporania stormi n.gen., n. sp. K. Norske Vidensk.Selsk.Forh. 8, 17–20.

Hansson, H. G. 1996. Sällan skådade stjärnor och borrar. Fauna och Flora 1 1996: 3–9.

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tagghudingar-svalgsträngsdjur. Echinodermata-Hemichordata. 2013. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Malin Strand, Hans G. Hansson & Tomas Cedhagen 2013 (kännetecken, ekologi, utbredning). Hans G. Hansson 2005 (naturvårdsinformation).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Echinodermata - tagghudingar 
 • Överklass
  Asterozoa - asterozoer 
 • Klass
  Asteroidea - sjöstjärnor 
 • Ordning
  Valvatida  
 • Familj
  Poraniidae - kuddsjöstjärnor 
 • Släkte
  Porania  
 • Art
  Porania stormi, (Dons, 1936) - nåldyna
  Synonymer
  Pseudoporania stormi Dons, 1936
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Malin Strand, Hans G. Hansson & Tomas Cedhagen 2013 (kännetecken, ekologi, utbredning). Hans G. Hansson 2005 (naturvårdsinformation).