Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  nålginst

Organismgrupp Kärlväxter Genista anglica
Nålginst Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Nålginst är en taggbeväpnad, 20–40 cm hög buske. Blad och baljor är kala till skillnad mot tysk ginst Genista germanica. Blommorna, som slår ut under juni och juli, är gula och sitter i glesa klasar. Förökningen sker huvudsakligen genom frö.
Utbredning
Länsvis förekomst för nålginst Observationer i Sverige för nålginst
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Nålginst växer numera endast inom Veinge socken i södra Halland på ett 10-tal lokaler med sammanlagt omkring 750 exemplar. Flera av lokalerna är individfattiga. Nålginsten har tidigare haft fler förekomster inom socknen och har dessutom varit känd från ytterligare fem socknar i södra Halland. I Småland, Vaggeryd (massavedsupplag) upptäcktes den 1996, den finns fortfarande kvar. Mer tillfälliga fynd har gjorts i Varberg, Västervik och Karlstad (barktipp). Nålginst är närmast känd från Danmark, där den också gått kraftigt tillbaka under senare år. Dess totalutbredning är västeuropeisk.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer i ett mycket begränsat område i Halland, de tre individrikaste lokalerna är naturreservat. Inkommen med timmer på en lokal vardera i Småland samt Värmland, dessa ingår ej i bedömningen. Ett åtgärdsprogram finns för att gynna arten och ginstlevande fjärilar. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (250-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 56 km² och förekomstarean (AOO) till 36 (28-56) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Det skattade värdet för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)).
Ekologi
Nålginstens växtplatser utgordes tidigare av öppna ljunghedar, vanligen på sand, men numer förekommer den i friska till ganska torra naturbetesmarker samt som relikt på tidigare hävdade gräsytor intill vägar och åkrar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Fabales (ärtordningen), Familj Fabaceae (ärtväxter), Släkte Genista (ginster), Art Genista anglica L. - nålginst Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer i ett mycket begränsat område i Halland, de tre individrikaste lokalerna är naturreservat. Inkommen med timmer på en lokal vardera i Småland samt Värmland, dessa ingår ej i bedömningen. Ett åtgärdsprogram finns för att gynna arten och ginstlevande fjärilar. Antalet reproduktiva individer skattas till 500 (250-1000). Antalet lokalområden i landet skattas till 3. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 56 km² och förekomstarean (AOO) till 36 (28-56) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Det skattade värdet för utbredningsområde ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Åtgärdsprogram Fastställt
Nålginst är en taggbeväpnad, 20–40 cm hög buske. Blad och baljor är kala till skillnad mot tysk ginst Genista germanica. Blommorna, som slår ut under juni och juli, är gula och sitter i glesa klasar. Förökningen sker huvudsakligen genom frö.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för nålginst

Länsvis förekomst och status för nålginst baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för nålginst

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Nålginst växer numera endast inom Veinge socken i södra Halland på ett 10-tal lokaler med sammanlagt omkring 750 exemplar. Flera av lokalerna är individfattiga. Nålginsten har tidigare haft fler förekomster inom socknen och har dessutom varit känd från ytterligare fem socknar i södra Halland. I Småland, Vaggeryd (massavedsupplag) upptäcktes den 1996, den finns fortfarande kvar. Mer tillfälliga fynd har gjorts i Varberg, Västervik och Karlstad (barktipp). Nålginst är närmast känd från Danmark, där den också gått kraftigt tillbaka under senare år. Dess totalutbredning är västeuropeisk.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Fabales - ärtordningen 
 • Familj
  Fabaceae - ärtväxter 
 • Släkte
  Genista - ginster 
 • Art
  Genista anglicaL. - nålginst

Nålginstens växtplatser utgordes tidigare av öppna ljunghedar, vanligen på sand, men numer förekommer den i friska till ganska torra naturbetesmarker samt som relikt på tidigare hävdade gräsytor intill vägar och åkrar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Igenväxning och igenplantering av de tidigare hedarna är största hotet mot nålginst. Den är ganska konkurrenssvag och tycks vara beroende av bete och bränning för sin överlevnad.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
För att skydda nålginsten måste det gamla hedbrukets odlings- och markvårdsformer bibehållas. Markstörning genom bete eller bränning så mineraljorden blottas gynnar arten. Tre av lokalerna i Veinge är naturreservat. Ett åtgärdsprogram för nålginst ska upprättas och det kommer att ge förslag på lämpliga åtgärder.

Åtgärdsprogram Fastställt
Nålginst är fridlyst. Utländska namn – NO: Nåleginst, DK: Engelsk Visse, GB: Petty Whin.

Danielsson, P. (red.) 2003. De rödlistade floraväktararterna med lokalförteckning. Värmlandsfloran 18 (1).

Georgson, K. m fl 1997. Hallands flora. Lund Jessen, K. 1931. The Distribution within Denmark of the higher plants II. The distribution of the Papionaceæ within Danmark. Kgl. Dan. Vid. Selsk. Skr. Nat. Math. afd. 9 raekke III.2.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1976. Projekt Linné rapporterar 14–28. Svensk Bot. Tidskr. 70: 211–224.

Nilsson, Ö. & Gustafsson, L.-Å. 1985. Projekt Linné: slutrapport. Svensk Bot. Tidskr. 79: 319–328.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Fabales - ärtordningen 
 • Familj
  Fabaceae - ärtväxter 
 • Släkte
  Genista - ginster 
 • Art
  Genista anglica, L. - nålginst
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Örjan Nilsson 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.